Now showing items 231-250 of 256

 • Ukse avamismehhanism elektrilisele ratastoolile 

  Terve, Tauno (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töös antakse ülevaade ratastooli kasutajate probleemist, milleks on uste avamine ratastoolis ning sellele otsitakse lahendust. Varasemalt on välja pakutud mitmeid lahendusi uste avamiseks, aga vähem on uuritud elektrilise ...
 • Ultraheli meetodil liposoomse mikrokapsuleerimise seadme tehniline lahendus 

  Muiste, Siim (Eesti Maaülikool, 2019)
  Liposoomide kasutamise juures on üheks olulisemaks karakteristikuks nende läbimõõt. Vajalik läbimõõt sõltub eelkõige liposoomide kasutusvaldkonnast. Ultrahelitöötlus on väikeseläbimõõduliste liposoomide valmistamiseks ...
 • Ühe ja kahe pööramisteljega PV-paneelide asendi muutmise juhtimissüsteemide töö tulemuste võrdlus 

  Birjuk, Jefim (Eesti Maaülikool, 2019)
  Päikese energia on taastuvenergiaallikatest kõige võimsam ning tänapäeval selle kasutusvõimalused on suure tähelepanu all tänu päikesekiirgust muundavate tehnoloogiate arenemisega. Vaadeldava töö eesmärgiks on kahe, ...
 • Ülekäiguradade valgustuse olukord Tartu Karlova linnaosas 

  Feldman, Regina (Eesti Maaülikool, 2020)
  Tänavavalgustusel on väga tähtis roll linnakeskkonnas. Selleks, et autojuhid näeksid jalakäijaid ülekäigurajal, on vaja ülekäigurajad piisavalt hästi valgustada. Uurimuse eesmärgiks on hinnata Karlova linnaosa ülekäiguradade ...
 • Üliõpilaste skeletilihaste elektromüograafilise aktiivsuse ja toereaktsioonide hindamine sõltuvalt tooli disainist ning arvutitöö eripärast 

  Ülper, Sigrit (2016)
  Tudengite hulgas esineb üha enam erinevaid luulihaskonna vaevusi, mis võivad olla tingitud pikaajalisest istumisest, staatilistest asenditest ja sülearvuti kasutamisest. Uuringu eesmärgiks oli hinnata üliõpilaste ...
 • Vaakumpaneelide kasutamine hoone soojusisolatsioonis 

  Toomemägi, Erik (2016)
  Hoonete energiakulud moodustavad arvestatava osa Euroopa Liidu koguenergia tarbimisest. Suuresti on see tingitud hoonete piirdetarindite kehvast isolatsioonist, sest Euroopa Komisjoni hinnangul paljud liidu liikmesriikide ...
 • Valga raudteejaama välisvalgustuse rekonstruktsioon 

  Roosik, Margus (Eesti Maaülikool, 2020)
  Valga raudteejaam on AS Eesti Raudteele kuuluv üks kolmest piirijaamast, kus toimub rongide vastuvõtmine, koostamine ja ärasaatmine ööpäevaringselt ja seda kõigil päevadel aastas. Jaamas on välisvalgustus ennekõike vajalik ...
 • Valgustuslahendused avalikel üritustel ja esineja valgustamise tingimused 

  Himma, Markus (Eesti Maaülikool, 2019)
  Maailmas on palju uuritud erinevaid valgustuslahendusi ettevõtetes, kuid seni pole teostatud uuringuid erinevatel avalikel üritustel esinevate inimeste nägemiskomfordi uurimiseks. Esineja valgustamisel peab arvestama, ...
 • Väetusroboti platvormi arendus 

  Otsatalo, Toomas (Eesti Maaülikool, 2021)
  Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi üks uurimissuundi on marjakoristustehnika ja sellega kaasnevate masinate modelleerimine ning arendus. Biomajandustehnoloogiate õppetooli Põllundustehnika töörühma üheks eesmärgiks on ...
 • Väikeelamu energeetika analüüs 

  Veere, Maris (2015)
  Euroopa Liidu energiapoliitika näeb liikmesriikidele ette eesmärki vähendada energiatarbimist kõikides võimalikes sektorites – juhtnöörid ja standardid on seatud ka elamusektorile. Magistritöö eesmärgiks oli projekteeritava ...
 • Väikeelamu energiakasutus 

  Viia, Raul (2013)
  Lähtuvalt käesoleva töö peaeesmärgist on uuritud ja arvutatud ridaelamu energiakasutust. Projekti raames on ära lahendatud elamu pistikupesade, ja valgustuse valik. Elektriseadmed on valitud arvutustulemuste alusel. A ...
 • Väikeelamu kütteseadmete võrdlev analüüs 

  Malberg, Teet (2013)
  Varasematel aastatel tehtud küttesüsteemide võrdlustest tuleb välja, et kõige odavam on kütta maasoojuspumbaga ning samas kõige kallim on soetada maasoojuspumba süsteemi. Maasoojuspumpa soovitati suurematele elamutele ...
 • Väikese töömahuga sisepõlemismootori katsestend 

  Leichter, Hando (2014)
  Antud magistritöö eesmärgiks on välja arendada väikese töömahuga kahetaktiliste mootorite katsestend. Katsestend on vajalik Eesti Maaülikooli mootorilaborisse kuna praegu vastav seade laboris puudub. Stendi olulisemad ...
 • Väiketraktor 

  Lääne, Ardi (2012)
  Mõne põllulapi harimiseks on tavaline neljarattaline traktor liiga suur või kohmakas ja ei pääse igale poole, kuhu oleks tarvis. Maaharijate töö kergendamiseks on loodud väikeseid kaherattalisi traktoreid juba aastakümneid. ...
 • Välistrenažööride arendus 

  Mänd, Andreas (Eesti Maaülikool, 2018)
  Välistrenažööride kasutamine on muutunud üha populaarsemaks. Turul pakutavad trenažööride funktsionaalsed omadused on kehvad, kuna treeningu koorms on liialt väike ja seadmed on liialt kallid. Sellest tulenevalt projekteeriti ...
 • Vedrustamata massi mõju mootorratta BMW f650gs sõiduomadusele 

  Lille, Priit (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on välja selgitada vedrustamata massi mõju mootorratta BMW f650gs sõidudünaamikale ning leida sobivad vedrustuse parameetrid suurenenud vedrustamata massi mõju leevendamiseks. Mõju hindamisel ...
 • Veoauto diagnostika stendil Dynojet 224xLC 

  Hirsnik, Veiko (2013)
  Tutvuti dünamomeetrilise stendi tööpõhimõtetega ja tehti reaalset tööd stendiga. Tutvuti tarkvaraprogrammiga Winpep7, mida kasutati katsetamisel kui ka andmete analüüsimisel. Koostatud arvutuslik mudel veoauto veoparameetrite ...
 • Vertikaalne fotobioreaktor Spirulina kasvatamiseks koduse kasutamise eesmärgil 

  Leheveer, Rikko (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö eesmärgiks on konstrueerida vertikaalne fotobioreaktor koduseks Spirulina kasvatamiseks. Töö on jaotatud kuueks peatükiks, kus esimeses peatükis kirjeldatakse mikrovetikaid ning nende kasutusvaldkondi. Teises peatükis ...
 • Vertikaalselt koormatud sõiduki rehvi katsestendi väljatöötamine 

  Liimask, Kevin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli projekteerida katsestend, millega on võimalik mõõta vertikaalselt koormatud rehvi läbipainet. Seadele seatud nõuded olid kompaktsus, täpsus ning vastupidavus. Samuti pidi katsestendiga ...
 • Vesinikkolbmootori toitesüsteem 

  Kukumägi, Peeter (2014)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on anda ülevaade vesinikuga töötavate mootorite toitesüsteemidest ning pakkuda uudseid lahendusi olemasolevate süsteemide täiustamiseks. Aina enam uuritakse erinevate alternatiivkütuste ...