Now showing items 179-198 of 256

 • Rakendustarkvara sünteetilise generaatori juhtimiseks 

  Tšaussov, Aleksei (Eesti Maaülikool, 2019)
  Magistritöös käsitletakse sünteetilise generaatori seadmete juhtimisvõimalusi LabView tarkvarakeskkonna abil. Kirjeldatakse Eesti Maaülikooli digitaalelektroonika seadmevaheline andmeside võimalused ja kasutatavate ...
 • Rakis vahtkummist sisekummidega rehvide vahetamiseks 

  Kallast, Tõnu (2013)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on konstrueerida uudne rakis vahtkummist sisekummidega rehvide vahetamiseks. Vahtkummist sisekumm on ringikujulise ristlõikega rõngas, mille kärgkonstruktsioon on valmistatud butüülkummist ...
 • Raskuste käsitsi teisaldamise ülesannete ergonoomikaline hindamine 

  Viks, Aile (Eesti Maaülikool, 2020)
  Raskuste käsitsi teisaldamine on üheks luu- ja lihaskonna ülekoormushaiguste põhjustajaks. Töös analüüsiti kirjanduse alusel raskuste käsitsi teisaldamise hindamise meetodeid ja võrreldakse neid praktiliselt nelja ...
 • Raspberry Pi baasil valmistatud andmeloger 

  Lill, Heiki (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi laborites sooritatakse suurel hulgal laboratoorseid töid, mille kestel tuleb tudengitel piiratud aja jooksul kirja panna mõõdetavad suurused. Mitme suuruse samaaegne talletamine ...
 • Reheahjude soojustehniline analüüs 

  Ladva, Argo (2014)
  Reheahjud soojenevad kütuse põlemisel eralduva soojuse mõjul, mis kandub üle koldeseintele, kerisekividele ja ahjulõõridele. Kütmisel salvestavad reheahjud endasse soojust, mille hiljem pikkamööda annavad üle toaõhule. ...
 • Siirdesüsteemi konstrueerimine korstnagaasis leiduva süsihappegaasi sidumiseks mikrovetikate biomassi fotobioreaktoris 

  Avarand, Albert (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on konstrueerida siirdesüsteem, mis võimaldab siduda korstnagaasis leiduva süsihappegaasi mikrovetika biomassi. Töös antakse ülevaade biokütuste liikidest, korstnagaasi koostisest ja ...
 • Silindriline fotobioreaktor mikrovetikate kasvatamiseks 

  Siht, Tõnis (2015)
  Magistritöö „Silindriline fotobioreaktor mikrovetikate kasvatamiseks“ eesmärgiks on projekteerida sisemise valgustusega silindriline fotobioreaktor, mis võimaldab kasvatuskeskkonna tegurite jälgimist ja muutmist ning ...
 • Sisekliima metodoloogia 

  Pomerants, Targo (2013)
  Magistritöö eesmärgiks oli koostada Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis õpetatava ergonoomika eriala jaoks sisekliimaalase õppetöö edendamiseks õppemetoodiline materjal teemal "Sisekliima metodoloogia". Aktuaalsus seisneb ...
 • Skeleti-lihaskonna vaevuste levimus Eestis 2016–2018 töötervishoiuteenistuse andmebaasi näitel 

  Uiboleht, Anneli (Eesti Maaülikool, 2020)
  Uuringu eesmärgiks oli analüüsida Eesti töötajate skeleti-lihasvaevuste (SLV) seoseid individuaalsete ja tööga seotud teguritega töötervishoiuteenistuse andmebaasi näitel. Meetod. Andmed koguti perioodil 2016–2018 aastal ...
 • Soojussalvesti energiaarvestina 

  Reier, Andrus (2016)
  Küttesüsteemides on soojusenergia mõõtmiseks kasutusel soojusarvestid. Tegemist on seadmetega, mis mõõdavad soojust kandva vedeliku hulka ning vedeliku temperatuuri enne soojust tarbivasse süsteemi sisenemist ning pärast ...
 • Soojussalvesti energiabilanss 

  Koger, Margus (2015)
  Soojussalvestussüsteemides, kus soojusenergiat tootvaid ja kasutavaid seadmeid on palju ning soovitakse ülevaadet kogu energiabilansist, tuleb paigaldada mõõteseadmed kõikidele akumulaatori sisenditele ja väljunditele. ...
 • Sõiduauto veokarakteristikute analüüs 

  Truup, Tarmo (2012)
  Antud magistritöö peamiseks eesmärgiks on koostada sõiduki veokarakteristik ning hiljem seda analüüsida. Selle koostamiseks on mitmeid võimalusi, siinses töös on algparameetrite väärtuste leidmiseks kasutatud dünamomeetrilist ...
 • Sõiduki mootori programmeeritava juhtmooduli seadistamise metoodika dünamomeetrilises stendis 

  Ütt-Ütti, Ago (2016)
  Sõiduki mootori võimsusparameetreid mõjutavad nii mehhaanilised mootori osad kui ka vastavad seadistused mootori juhtmoodulis, näiteks kütuse sissepritse aeg, kogus ja süütenurk. Mootorsõiduki dünamomeetriline stend ehk ...
 • Süsinikfiiberelemendiga tugevdatud sisetreiterahoidik 

  Raudsepp, Rauno (Eesti Maaülikool, 2019)
  Lõiketöötlemisel esinev vibratsioon on üks peamisi takistusi tootlikuse tõstmisel. Antud töö eesmärgiks on välja töötada sisetreiterahoidik, mis oleks töötlemisel vibratsioonikindlam, kui tavapärane sisetreiterahoidik. ...
 • Taastuvenergia lahendus bussipeatuse energiavajaduse katmiseks 

  Pikk, Tiit (2012)
  Kuna energiahinnad tõusevad nii sooja- kui elektrimajanduses, siis täna tehtud investeeringud tasuvad end kiiresti. Päikeseenergia lahenduse puhul on võimalik kasutada tasuta energiat kas osaliselt või täielikult. Selline ...
 • Taastuvenergiaallikate osakaal ja mõju elektrienergia kvaliteedile 

  Raudsepp, Urmas (Eesti Maaülikool, 2020)
  Magistritöös käsitletakse taastuvenergiaallikate osakaalu Eesti elektrienergia bilansis ning selle osakaalu mõjutegureid. Päikeseparkides läbiviidud katsemõõtmiste eesmärgiks on uurida päikeseparkide mõju elektrienergia ...
 • Taastuvenergial põhinev kuumaveeboileri mudel 

  Vitsut, Madis (2016)
  Energeetikasektori jätkusuutliku arengu tagamise üheks aluseks on taastuvenergia tehnoloogiate arendamine. Käesolevas töös keskendutakse fotoelektriliste päikesepaneelide abil muundatud elektrienergia kasutamisele. ...
 • Taastuvressursside kasutamine talu autonoomse energiavarustuse korraldamiseks 

  Lüüs, Toomas (2015)
  Tänapäeval on taastuvenergiaallikate kasutamine muutunud väga populaarseks. Mikrotootjatel on suur huvi OFF-grid lahenduste vastu, mille korral ei olda sõltuvuses üldvõrgust. Käesoleva töö eesmärgiks on leida optimaalseim ...
 • Tahavaatepeeglite puhastuse süsteem veokile 

  Laanemets, Rainis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on luua veokile (eelkõige kaugsõiduautodele) tahavaatepeegli puhastuse ja kuivatamise süsteemi prototüüp. Töö käigus uuriti sarnaseid olemasolevaid lahendusi ja neile taotletud patente. ...
 • Tarkmaja energiavarustus 

  Sahku, Raivo (2013)
  Tark maja ei pea ilmtingimata olema väga energiatõhus maja, kuid väga energiatõhusa maja sertifikaati ei ole võimalik saada ilma hoonesse tarkust lisamata. Targaks majaks nimetatakse maja, milles kasutatakse automatiseeritud ...