Now showing items 153-172 of 256

 • Paekivikillustiku tehase seadmed 

  Prommik, Kaarel (2012)
  Antud magistritöö eesmärk oli projekteerida paekivikillustiku tehase seadmed: sõelumis- ja purustusjaam. Sõelumisjaam koosnes kaldsõelast, raamist, vibraatorist, jaoturist, platvormidest ja koludest. Purustusjaama põhilised ...
 • Päikese fotoelektriliste paneelide automaatse positsioneerimise juhtseade 

  Rehtla, Renno (2015)
  Edaspidi nimetuse „fotoelektrilised paneelid“ asemel kasutatakse rahvusvaheliselt tuntud lühendit PV-paneelid. Projekteeritud päikese PV-paneelide positsioneerimise juhtseadmega on võimalik juhtida PVpaneelid vastavalt ...
 • Päikeseelektrijaama dimensioneerimise tehnoloogilised võimalused ja majanduslik efekt 

  Kolberg, Lauri (Eesti Maaülikool, 2020)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida päikeseelektrijaama dimensioneerimise tehnoloogilisi võimalusi ja majanduslikku efekti, analüüsides esmalt selleks olemasolevate süsteemide reaalseid majanduslikke ja tehnoloogilisis ...
 • Päikeseelektripaneelid energiavarustuses 

  Mändlo, Matheas (Eesti Maaülikool, 2017)
  Rahvastiku kiire kasvu tõttu seisab ühiskond silmitsi probleemiga - kuidas tagada kõigi elanike energiavajadus. Eelnevatel aastakümnetel on selleks kasutatud fossiilseid maavarasid, milledest energia tootmine võib ammenduda ...
 • Päikeseküttesüsteemi tööparameetreid mõõtev süsteem mikroarvuti baasil 

  Loog, Raul (Eesti Maaülikool, 2018)
  Eesti Maaülikool omab alates 2008. aastast päikeseküttesüsteemi TiSUN SWS 2,5W/BE200. Mainitud päikeseküttesüsteemi tööparameetreid on mõõdetud alates aastast 2009 kuni praeguseni. Aja möödudes on mitmed kasutatavad ...
 • Päikesepaneeli pööramisseadme mudel 

  Lüpsik, Urmas (2016)
  Töö eesmärgiks oli luua mikrokontrolleri baasil juhitav automaatne päikesejälgimis-süsteemi mudel. Uurimistöö käigus leiti, et sobivaimaks kontrolleriks antud projekti jaoks on Arduino Uno platvorm. Arduino Uno osutus ...
 • Päikesepaneelide erinevate paigaldusviiside eelised ja puudused 

  Kangro, Kunnar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud lõputöös tutvustab autor erinevaid tehnoloogiaid, mille abil muundatakse päikeseenergia elektrienergiaks. Tuuakse välja nendega seotud eelised ja puudused ning antakse ülevaade turu olukorrast. Töö eesmärk on uurida ...
 • Pärnu kesklinna keskpinge elektrivõrgu analüüs 

  Virveste, Risto (2013)
  Käesolev magistritöö järeldab, et Pärnu kesklinna piirkonda varustavad elektrienergiaga 10 kV toitefiidrid, millede osad kaablilõigud on vanemad kui 50 aastat. Toitefiidrid on koormatud ja kesklinna piirkonnas liituvad ...
 • Piimatööstusettevõtte tootmistöötaja töökeskkond ning töövõime 

  Šott, Nele (2016)
  Piimatööstusettevõtete töötajad puutuvad kokku nii raskuste käsitsi teisaldamise, korduvate liigutuste kui ka vaimse pingega. Sellest lähtuvalt on oluline hinnata töötajate töökoormust ning -korraldust. Käesoleva uurimistöö ...
 • Plastide lõiketöödeldavus 

  Saul, Andrus (2012)
  Käesolevas töös uuriti mõningaid enamlevinud lõiketöötlemise viise eesmärgiga saada teavet, kuidas sõltub töödeldud pinna kvaliteet lõikerežiimi parameetritest ning lõikuri tüübist. Antud töö raames uuriti plastide ...
 • Pneumosõiduki andmehõive ja automaatjuhtimise süsteem 

  Truu, Gert (2016)
  Aasta 2008 mai korraldati ungaris esimene Pneumosõidukite võistlus. Kuni praeguse aastani 2016 on igal aastal mai kuus korraldatud sama võistlust. Võistluse eesmärgiks on säästlikult kulutada suruõhku, mida hoitakse 10 ...
 • Pneumosõiduki jõuülekande projekt 

  Noorem, Marten (Eesti Maaülikool, 2017)
  Magistritöö „Pneumosõiduki jõuülekande projekt“, käsitleb rakenduskõrghariduse lõputöö „Pneumaatilise radiaalmootori projekt“ raames loodud pneumaatilist radiaalmootorit ning selle edasiarendust. Magistritöö eesmärk on ...
 • Poolautomaatne vakumeerimisfunktsiooniga purgikaanetamisseade 

  Lillerand, Tormi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud magistritöö eesmärk on luua kompaktne, funktsionaalseid tingimusi täitev ja hõlpsasti seadistatav poolautomaatne vakumeerimisfunktsiooniga purgikaanetamisseade. Uuritakse konkureerivaid seadmeid, muuhulgas esinevaid ...
 • Poolautomaatne välikaabli kerimis- ja hooldusmehhanism 

  Tops, Karel (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli projekteerida poolautomaatne välikaabli kerimis- ja hooldusmehhanismi prototüüp, mida Eesti Kaitsevägi saaks kasutada igapäevases tegevuses. Töö esimese osas antakse ülevaade Eesti ...
 • Põllumajandusmasinate katsestend 

  Kelgo, Kaspar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Tänapäeva põllumajandus- ja metsandusvaldkond on väga mitmekesise tehnikatasemega ning igapäevaga toodetakse üha rohkem eriseadmeid ning töömasinaid, mis aitavad kaasa valdkondade arengule. Suurenevate tootmismahtude ...
 • Põllutöömasinate juhtimise õppestend 

  Kaus, Taavi (2015)
  Lõputöö eesmärk on tõsta õppeaine „Põllundusmasinad“ atraktiivsust üliõpilaste jaoks, lisades Eesti Maaülikooli põllundustehnika laborisse kaasaegsete elektrooniliselt seadistatavate ning elektromehaaniliselt ja ...
 • Pöörlev biokile-reaktor mikrovetikate kasvatamiseks reoveepuhastuses 

  Sein, Martin (2015)
  Käesoleva töö eesmärk on uurida võimalust reoveekäitlusjaamade energiakulude kokku hoidmiseks. Tavalises reoveekäitlusjaamas kasutatakse aktiivmuda protsessi, et eemaldada reoveest liigsed orgaanilised ühendid. Sellest ...
 • Programmeeritav aktiivkoormus 

  Sulamägi, Siim (2016)
  Antud teema sai alguse õppeainest „Mõõtmised ja andmetöötlus.“ Antud aine raames oli labortöö, mille uuritavaks objektiks oli lampide patarei, mille koormust pidi muutma lampide sisse- ja väljalülitamise abil. Töö ...
 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid meditsiiniõdede töökeskkonnas 

  Mihkra, Kaie (2012)
  Käesoleva magistritöö alusel võib teha järgmised kokkuvõtted ja järeldused: 1. Meditsiiniõed puutuvad igapäevaselt kokku mitmete osapooltega (arstid, patsiendid, ülejäänud kliiniku personal jmt), mistõttu on nad kõige ...
 • Psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju kokkade vaimsele tervisele ja kognitiivsele töövõimele 

  Zvereva, Julia (Eesti Maaülikool, 2021)
  Toitlustamise valdkond ja selles tööga hõivatute arv kasvab pidevalt. Kõrged tööalased nõudmised ja kiire töötempo kokkade töös mõjutab suurel määral töötajate vaimset tervist ning kognitiivset töövõimet. Seetõttu on oluline ...