Now showing items 147-166 of 256

 • Narva linna tänavavalgustus 

  Siil, Janno (2014)
  Käesoleva magistritööga on analüüsitud Narva linna olemasolevat tänavavalgustust ning välja pakutud võimalik tänavavalgustuse arenduse suund. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: • selgitada ...
 • Neljanda vahutootmisliini rekonstrueerimine 

  Ilumäe, Veiko (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva magistritöö eesmärk oli parandada aerosoolvahtude tootmisliini suutlikkust ja tootlikkust. Töös muudeti ümber tootmisliini layout ja lisatakse juurde vajalikke seadmeid. Täiendavalt keskendus autor Jaapani ...
 • Optimeeritud klapisüsteemi projekt pneumaatilise ajamiga mootorile projekti "Pneumobiil 2018" raames 

  Türk, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2018)
  MTÜ Tehnikaüliõpialste Seltsi projekti „Pneumobiil 2018“ projekteeritava suruõhusõiduki Technics 4 mootori efektiivsuse ning jõudluse tõstmist piiravateks teguriteks on madal maksimaalne vooluhulk läbi klapi ning suur ...
 • Õppevahend koordinaat-mõõtemasina (CMM) kasutamiseks 

  Herm, Eduard (Eesti Maaülikool, 2021)
  Seoses tootmise kiire arenguga pööratakse erilist tähelepanu valmistatud detailide kvaliteedile ja täpsusele. Toodetud detailide kvaliteedi tõstmiseks on hakatud kontrollimisprotsessis aina rohkem kasutama koordinaat-mõõ ...
 • Õppevahend pöördlaua kasutamisest CNC-töötlemiskeskuses 

  Kukk, Alari (Eesti Maaülikool, 2019)
  EMÜ TI õppekavades pakutava õppe sisu peab olema tehnoloogiliselt võimalikult mitmekülgne. Senini puudub Tehnikainstituudi õppetöös 3+1 töötluse pöördlaua osa. Päevakorda kerkis vajadus ja võimalus koostada õppevahend, ...
 • Õuna RLE alajaamapiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

  Kajander, Vitali (2013)
  Pinge probleeme esineb üle Eesti. Põhjuseid võib olla mitu, näiteks asub tarbija alajaamast väga kaugel, kaabelliin on amortiseerunud, tarbijaid on lisandunud või on tatrbimine liinil ebaühtlase koormusega. Sellest ...
 • Paekivikillustiku tehase seadmed 

  Prommik, Kaarel (2012)
  Antud magistritöö eesmärk oli projekteerida paekivikillustiku tehase seadmed: sõelumis- ja purustusjaam. Sõelumisjaam koosnes kaldsõelast, raamist, vibraatorist, jaoturist, platvormidest ja koludest. Purustusjaama põhilised ...
 • Päikese fotoelektriliste paneelide automaatse positsioneerimise juhtseade 

  Rehtla, Renno (2015)
  Edaspidi nimetuse „fotoelektrilised paneelid“ asemel kasutatakse rahvusvaheliselt tuntud lühendit PV-paneelid. Projekteeritud päikese PV-paneelide positsioneerimise juhtseadmega on võimalik juhtida PVpaneelid vastavalt ...
 • Päikeseelektrijaama dimensioneerimise tehnoloogilised võimalused ja majanduslik efekt 

  Kolberg, Lauri (Eesti Maaülikool, 2020)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida päikeseelektrijaama dimensioneerimise tehnoloogilisi võimalusi ja majanduslikku efekti, analüüsides esmalt selleks olemasolevate süsteemide reaalseid majanduslikke ja tehnoloogilisis ...
 • Päikeseelektripaneelid energiavarustuses 

  Mändlo, Matheas (Eesti Maaülikool, 2017)
  Rahvastiku kiire kasvu tõttu seisab ühiskond silmitsi probleemiga - kuidas tagada kõigi elanike energiavajadus. Eelnevatel aastakümnetel on selleks kasutatud fossiilseid maavarasid, milledest energia tootmine võib ammenduda ...
 • Päikeseküttesüsteemi tööparameetreid mõõtev süsteem mikroarvuti baasil 

  Loog, Raul (Eesti Maaülikool, 2018)
  Eesti Maaülikool omab alates 2008. aastast päikeseküttesüsteemi TiSUN SWS 2,5W/BE200. Mainitud päikeseküttesüsteemi tööparameetreid on mõõdetud alates aastast 2009 kuni praeguseni. Aja möödudes on mitmed kasutatavad ...
 • Päikesepaneeli pööramisseadme mudel 

  Lüpsik, Urmas (2016)
  Töö eesmärgiks oli luua mikrokontrolleri baasil juhitav automaatne päikesejälgimis-süsteemi mudel. Uurimistöö käigus leiti, et sobivaimaks kontrolleriks antud projekti jaoks on Arduino Uno platvorm. Arduino Uno osutus ...
 • Päikesepaneelide erinevate paigaldusviiside eelised ja puudused 

  Kangro, Kunnar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud lõputöös tutvustab autor erinevaid tehnoloogiaid, mille abil muundatakse päikeseenergia elektrienergiaks. Tuuakse välja nendega seotud eelised ja puudused ning antakse ülevaade turu olukorrast. Töö eesmärk on uurida ...
 • Pärnu kesklinna keskpinge elektrivõrgu analüüs 

  Virveste, Risto (2013)
  Käesolev magistritöö järeldab, et Pärnu kesklinna piirkonda varustavad elektrienergiaga 10 kV toitefiidrid, millede osad kaablilõigud on vanemad kui 50 aastat. Toitefiidrid on koormatud ja kesklinna piirkonnas liituvad ...
 • Piimatööstusettevõtte tootmistöötaja töökeskkond ning töövõime 

  Šott, Nele (2016)
  Piimatööstusettevõtete töötajad puutuvad kokku nii raskuste käsitsi teisaldamise, korduvate liigutuste kui ka vaimse pingega. Sellest lähtuvalt on oluline hinnata töötajate töökoormust ning -korraldust. Käesoleva uurimistöö ...
 • Plastide lõiketöödeldavus 

  Saul, Andrus (2012)
  Käesolevas töös uuriti mõningaid enamlevinud lõiketöötlemise viise eesmärgiga saada teavet, kuidas sõltub töödeldud pinna kvaliteet lõikerežiimi parameetritest ning lõikuri tüübist. Antud töö raames uuriti plastide ...
 • Pneumosõiduki andmehõive ja automaatjuhtimise süsteem 

  Truu, Gert (2016)
  Aasta 2008 mai korraldati ungaris esimene Pneumosõidukite võistlus. Kuni praeguse aastani 2016 on igal aastal mai kuus korraldatud sama võistlust. Võistluse eesmärgiks on säästlikult kulutada suruõhku, mida hoitakse 10 ...
 • Pneumosõiduki jõuülekande projekt 

  Noorem, Marten (Eesti Maaülikool, 2017)
  Magistritöö „Pneumosõiduki jõuülekande projekt“, käsitleb rakenduskõrghariduse lõputöö „Pneumaatilise radiaalmootori projekt“ raames loodud pneumaatilist radiaalmootorit ning selle edasiarendust. Magistritöö eesmärk on ...
 • Poolautomaatne vakumeerimisfunktsiooniga purgikaanetamisseade 

  Lillerand, Tormi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud magistritöö eesmärk on luua kompaktne, funktsionaalseid tingimusi täitev ja hõlpsasti seadistatav poolautomaatne vakumeerimisfunktsiooniga purgikaanetamisseade. Uuritakse konkureerivaid seadmeid, muuhulgas esinevaid ...
 • Poolautomaatne välikaabli kerimis- ja hooldusmehhanism 

  Tops, Karel (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli projekteerida poolautomaatne välikaabli kerimis- ja hooldusmehhanismi prototüüp, mida Eesti Kaitsevägi saaks kasutada igapäevases tegevuses. Töö esimese osas antakse ülevaade Eesti ...