Now showing items 127-146 of 256

 • Maakütte süsteemi efektiivsuse suurendamise võimalused päikeseenergia abil 

  Holtsmann, Siim (2015)
  Magistritöö eesmärk on välja pakkuda lahendused maakütte süsteemi efektiivsuse tõstmiseks päikesepaneelide abil. Lõputöö ülesande täitmiseks tutvustatakse soojuspumpasid, päikesepaneele ja soojusenergia salvesteid. ...
 • Maasikataime osade pinnatemperatuuri muutuste uurimine termokaamera abil 

  Tamm, Henri (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli mõõta maasikataime lehe pinnatemperatuuri öökülma tingimustes ning välja selgitada kui palju öine õhutemperatuuri langus seda mõjutab. Magistritöös kasutati FLIR P660 termokaamerat, et ...
 • Manuaalse formaatsaagimise töökoha robotiseerimine 

  Pihlakas, Peeter (Eesti Maaülikool, 2020)
  Statistika kohaselt ületab tööstusrobotite arv 10 000 töötaja kohta Põhjamaades maailma keskmist. Soomes kasutab 10% ettevõtetest teenindus või tööstusrobotit, Eestis on see näitaja 3%, millest saab järeldada, et meil ...
 • Masinatööstusettevõtte tootmistöötaja töökeskkond ja töövõime 

  Juhanson, Leila (Eesti Maaülikool, 2018)
  Metallitööstus on suurima tööõnnetuste arvuga tegevusala Eestis ning tööõnnetuste arv on viimastel aastatel tõusvas trendis. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab tööandja kujundama ja sisustama töökoha nii, ...
 • Masinõmblejate individuaalsed ja tööst tulenevad tegurid, luu-lihasvaevused ning tugiliikumisaparaadi funktsionaalne seisund enne ja pärast sekkumist 

  Männaste, Mona (2016)
  Masinõmbleja töö hõlmab pidevat sundasendi säilitamist ja ühetüübilisi randme, sõrmede ja küünarliigese korduvliigutusi, mistõttu esineb tööeripärast tingituna rohkelt vaevusi valdavalt kaela-, õlgade ja ülajäsemete ...
 • Masinõmblejate luu-lihaskonna vaevuste levimus, funktsionaalne seisund ja töövõime enne ning pärast sekkumistegevusi 

  Hiir, Kadi (2016)
  Masinõmbleja töö on monotoonne, tööd tehakse istudes ja sundasendis, korratakse pidevalt ühekülgseid liigutusi küünarvarre, randmete, sõrmede ja jalgadega. Sundasendis ja korduvliigutustega tööülesannete täitmine suurendab ...
 • Materjali soojusjuhtivuse ekspressmõõtur 

  Kändla, Ronald (Eesti Maaülikool, 2019)
  Soojusjuhtivuse mõõturid on raskesti kättesaadavad ning soojusjuhtivust mõõdetakse üldjuhul statsionaarse mõõtmeseadmega varustatud laboris. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli konstrueerida materjali soojusjuhtivuse ...
 • Materjalide lõiketugevuse analüsaatori juhtkontroller 

  Tooming, Allan (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eesti Maaülikooli teadlased on välja töötanud laialt levinud lihatoodete lõiketugevuse määramise Warner-Bratzler meetodile alternatiivse gravitatsioonilise impulssmeetodi (GIM). GIM meetod on uudne ja lõppkasutajatele ...
 • Membraanmootori projekt 

  Allmägi, Roland (Eesti Maaülikool, 2020)
  Nüüdisaegsed järjepidevalt rangemaks muutuvad keskkonnanormid survestavad mootoritootjaid, muutmaks traditsioonilist kolbmootorit kütust ja keskkonda säästvamaks. Traditsioonilise kolbmootori arendustöös on valdavalt ...
 • Metallitöötlusettevõtte metallitsehhi pingitöötaja töökeskkond ja töövõime 

  Joost, Ksenia (2012)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada riskianalüüsi meetodil pingitöötaja ja keevitaja töökeskkonnas esinevaid ohutegureid, neid hinnata ning määrata töötaja töö raskusaste, energeetiline koormatus ja ...
 • Metoodilised võimalused manipulaatori kasutamiseks õppetöös 

  Kallissaar, Sander (Eesti Maaülikool, 2019)
  Magistritöö raames käsitleti metoodilisi võimalusi manipulaatori kasutamiseks õppetöös. Robotitehnika arengu tulemusena on toimunud hüppeline areng õppeseadmete valdkonnas. Järjest rohkem ettevõtteid pöörab ressurssi ...
 • Metoodilised võimalused tööstusroboti kasutamiseks õppetöös 

  Virro, Indrek (Eesti Maaülikool, 2017)
  Robotite rakendamine tööstuses ja automaatika suurendamine on kasvav ja pidev trend arenenud tööstusriikides. Selle tõttu on hangitud Eesti Maaülikooli tööstusroboti õppestend. Mille kasutatavust õppetöös on võimalik ...
 • Mitmekihiline terahoidik 

  Rossner, Argo (2014)
  Uurimistöö läbiviimisel saadud katsetulemused võimaldavad hinnata modifitseeritud terahoidiku mõju treimisel esinevatele vibratsioonidele. Katsete käigus mõõdeti treimisprotsessis esinevaid vibratsioone, saavutatud ...
 • Mobiilne mõõteseade päikese kiirgusandmete hõiveks 

  Rohula, Ivo (Eesti Maaülikool, 2017)
  Keskkonna jätkusuutlikuse huvides on arenev osa elektrienergia tootmisel taastuvenergiaallikatest. Päikeseelektrijaamadega elektrienergia tootmine on nii Eestis kui mujal maailmas pidevas arengus. Päikesekiirguse ...
 • Mobiilne teekatte seisundi määramise seade 

  Kört, Vidrik (Eesti Maaülikool, 2018)
  Üks suurimaid mõjutajaid liiklusõnnetuste tekkimisel on ilm. Selleks, et ennetavalt avastada ebasoodsaid ilmastikutingimusi ning liiklusõnnetusi vältida, tuleks anda autojuhtidele võimalus ohtlike tingimuste soodsaks ...
 • Mobiilsete tehniliste vahendite mõju Tartumaa mullale 

  Kirs, Tanel (2015)
  Uurimustöös tutvustatakse Tartumaa mulla peamisi parameetreid ning uuritakse, milline on kirjeldatud põllumulla füüsikalis-mehaanikaline seisund peale kündmist ning peale mobiilsete tehniliste vahendite kasutamist. Üheks ...
 • Mootorsõidukis kasutatava laste turvavarustuse koolituse vajalikkus Eestis 

  Pabo, Elen (2016)
  Antud uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada mootorsõidukis kasutatava laste turvavarustuse koolituse vajalikkus Eestis. Uuringud näitavad, et turvavarustuse kasutamisel tehakse sageli vigu. Kõige enam vigu esineb ...
 • Mõnuvere alajaama võrgupiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

  Põldsam, Karl Martin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Mõnuvere alajaama fiider 1 ja fiider 3 tarbijatel on probleemid liialt suure pingekaoga ning liialt väikese lühisvooluga. Käesoleva töö eesmärgiks on kirjeldatud probleemide lahendamine Mõnuvere alajaama rekonstruktsiooni ...
 • Muldade liigtihenemine raskete masinate toimel 

  Saar, Erki (2014)
  Antud magistritöö eesmärgiks oli uurida põllu reljeefsel tasapinnal liikuva põllutöömasina rehvi poolt tekitatud survet mullale, millega kaasneb tihenemine. Põllu ebatasasustest tingituna käsitleti rehvide survet kui ...
 • Müraergonoomika alane koolituskava 

  Kliimak, Piret (2012)
  Lähtudes magistritöö eesmärgist ja püstitatud ülesannete lahendamisest on saadud järgnevad tulemused. 1. Müraalase koolituse läbiviimine on vajalik, kuna mürast põhjustatud kuulmislanguse esinemise sagedus noorte seas ...