Now showing items 18-37 of 256

 • Basseinivee jääksoojuse kasutamine Värska Veekeskuses 

  Saareoks, Marten (2016)
  Veekeskustes basseinivett puhastavate filtrite pesemisel väljutatakse märgatav hulk vett, mille jääksoojust saaks kasutada tagastuva vee eelsoojendamiseks. Sellest tulenevalt oli magistritöö eesmärgiks uurida basseinivee ...
 • Betoontoodete ettevõtte töökeskkond ja töötajate tervis 

  Roogsoo, Agne (Eesti Maaülikool, 2019)
  Betoonitööstus on maailmas laialt levinud tööstusharu, kus töötab palju töötajaid. Betooni tootmisega kaasneb palju tõsiseid terviseriske ja haigusi. Betoonitööstuse töökeskkond on üks mürarikkamaid ning õhus leidub palju ...
 • Bioetanooli läbivooluseadme fermentatsiooni üksuse konstrueerimine 

  Paluvee, Alar (2013)
  Käesolev magistritöö on valminud Eesti Maaülikooli tootmistehnika eriala lõputööna. Antud projekt käsitleb bioetanooli läbivooluseadme fermentatsiooni üksuse konstrueerimist. Eesmärgiks on koostada patendiuuring ...
 • Biolagunevate ja komposteeruvate lauanõude tootmistehnoloogia 

  Kütt, Valmar (Eesti Maaülikool, 2020)
  Ühekordsed plasttooted avaldavad keskkonnale suurt mõju ja nende massiline kasutamine on põhjustanud tänaseks loodusele tohutut kahju. Plastik on kõikjal meie ümber ja ka meie sees. Plastiknõud, söögiriistad, kõrred, ...
 • Bussijuhtide töökeskkond, funktsionaalne seisund ja tugi-liikumisaparaadi vaevused 

  Müürsepp, Rauno (2015)
  Töö eesmärgiks oli välja selgitada bussijuhtide psühholoogilised ja füsioloogilised ohutegurid, mõõta funktsionaalse seisundi ja energeetilise koormatuse muutusi tööpäeva jooksul ning võrrelda näitajaid linna- ja ...
 • Diagnostikalabori töökeskkonna ergonoomilisus 

  Soop, Janor (2014)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada riskianalüüsi meetodil SA Pärnu Haigla diagnostikalaboris esinevad ohutegurid, hinnata neid ning määrata laborantide töövõime muutused töövahetuse vältel. Ohutegurite ...
 • Digitaalelektroonika labori arendus 

  Randmaa, Karl (Eesti Maaülikool, 2017)
  Magistritöö eesmärgiks oli dokumenteerida Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi digitaalelektroonika labori toimimine ning selle tööd täiendada. Uurimustöö aktuaalsus seisneb taastuvenergeetika valdkonna arengul ning ...
 • Digitaalne õppematerjal luu- ja lihaskonna ülekoormushaiguste ennetamiseks 

  Avi, Indrek (Eesti Maaülikool, 2019)
  Luu- ja lihaskonna ülekoormushaigused mõjutavad miljoneid Euroopa Liitu kuuluvate riikide töötajaid. Ainuüksi Eestis on need haigestumised peamiseks töötajate ajutise töövõimetuse põhjuseks, mistõttu on pärsitud ettevõtete ...
 • Diiseltoiteaparatuuri kestvuskatse stend 

  Lääts, Vello (2013)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on projekteerida ja ehitada automatiseeritud katsestend mootori alasüsteemide (toiteaparatuuri) individuaalseks katsetamiseks kestvuskatsetel biokütusega. Stend peab olema projekteeritud ...
 • Eeluuring droonitranspordil põhineva siseposti korraldamisest Eesti Maaülikooli linnakus 

  Kukke, Andre (Eesti Maaülikool, 2017)
  Nüüdisaja inimeste igapäevaelu kulgeb väga kiirel tempol ning tänapäevases tarbimisühiskonnas tõuseb üha enam esile mugavus. Väga populaarseks on muutunud internetikaubandus, kus kauba tarne toimub kulleri või pakiautomaadi ...
 • Eesti ametiasutuste sõidukite arvestusmeetodid ja nende rakendamine 

  Vool, Alvar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Meedias, auditites ja aruannetes on viidatud, et Eesti avaliku sektori asutustel tuleks parandada sõidukite üle arvestusepidamist, ning lisaks on viidatud kulude kokkuhoiule. Üheks võimaluseks eelnevalt viidatud tegevusi ...
 • Eesti elektrisüsteemi ümbersünkroniseerimise võimalikud riskid 

  Valgemäe, Edi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud magistritöö eesmärgiks oli analüüsida Eesti elektrisüsteemile avalduvaid riske olles ühendatuks Venemaa ühendatud sünkroonalaga ning riske, mis võivad avalduda Eesti elektrisüsteemi sünkroniseerimisel Mandri – ...
 • Eesti Maaülikooli spordihoone energiakasutuse uuring 

  Jaago, Helen (2014)
  Antud magistritöö eesmärk on uurida Eesti Maaülikooli spordihoone energiatarbimist ja analüüsida. Selle tulemusel on võimalik anda ülevaade ehitise energiaefektiivsuse kohta ja pakkuda välja soovitusi ja lahendusi ...
 • Eesti mikroettevõtjate teadlikkus ja takistused tööohutuse ning töötervishoiu tegevustes 

  Arumäe, Marju (Eesti Maaülikool, 2021)
  Mikro- ja väikeettevõtted moodustavad ligi 99% Euroopa Liidu (EL) ettevõtetest, andes tööd ligi pooltele EL töötajatele ning see on majanduskasvu, innovatsiooni, tööhõive ja sotsiaalse integratsiooni peamine tõukejõud. ...
 • Eesti tuulekiiruste statistiline analüüs 

  Puusepp, Valmar (Eesti Maaülikool, 2017)
  Tänapäeva elektrienergia varude täitmisel on osa täita ka taastuvenergial, millest üks osa on tuuleenergia. Üha enam inimesi püstitab endale tuuleturbiine, kuid tihti seda juhuslikku kohta, kus arvatakse tuult piisavalt ...
 • Elamu autonoomse elektrivarustussüsteemi optimeerimine 

  Salem, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2019)
  Päikeseenergia on piiramatuim loodusressurss. Päikeseenergiat saab elektriks muundada protsessiga, milleks vajalikud seadmed on hääletud ning suhteliselt töökindlad liikuvate osade puudumise tõttu. Samuti ei kaasne ...
 • Elamu rekonstruktsioon madalenergiahooneks 

  Margusson, Reno (2014)
  Töö eesmärgiks oli leida need lahendused, mis võimaldavad täita rekonstrueeritaval elamul madalenergiahoonele vastavad nõudmised püüdes säilitada hoone algne arhitektuurne välimus. Selleks teostati arvutused elamu praeguse ...
 • Elektersõidukite akude taaskasutamine hoonete energiavarustuses 

  Petrov, Anri (Eesti Maaülikool, 2018)
  Elektersõidukite levik on aastate jooksul kasvanud ja esimeste elektriautode akude eluiga hakkab lõppema, mistõttu tuleb leida akudele kasutusaja lõppemisel teine lahendus peale ümbertöötlemise. Akude eluea lõppedes ...
 • Elekterveesoojendi kasutamine hoone küttesüsteemis PV paneelide otseühendusega 

  Visla, Steven (Eesti Maaülikool, 2021)
  Töö annab ülevaate hetkel päikesepaneelide kasutuse sagenemisest, nende tüüpidest ning erinevatest paigaldusviisidest. Töö eesmärk on välja selgitada, kui palju on võimalik hoone küttesüsteemis tõsta taastuvenergia osakaalu, ...
 • Elektri ja soojuse koostootmisjaam ettevõtte energiavarustuses 

  Merimaa, Mihkel (2016)
  Töö tulemustest selgub, et hetkeseisuga on Eestis väga madal primaarenergia kasutamise efektiivsus. Efektiivsust saaks edukalt suurendada, kui ettevõtetes laialdasemalt kasutusele võtta koostootmisseadmeid. Antud magistritöö ...