Recent Submissions

 • Madalpinge jaotusvõrgu mõõtesüsteemide võrdlus 

  Puis, Ardi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Elektrilevi on Eesti suurim jaotusvõrgu ettevõte, enamik kliente tarbib elektrienergiat Elektrilevi jaotusvõrgust madalpingel. Tarbimispunktides on vajalik elektrienergia mõõtmine. Selle töö sisu on enimkasutatavate ...
 • PV paneelide ja akupanga süsteemi tasuvusanalüüs eramule 

  Loite, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö keskendub päikeseenergiale ja selle ühele rakendusviisile, fotoelektrilisele päikesepaneelile. Töö annab ülevaate fotoelektrilistel päikesepaneelidel põhinevatest päikeseelektrijaamade tüüpidest ning neis kasutatavate ...
 • Elektrienergia salvestustehnoloogiate hetkeseis 

  Heinmets, Tõnu (Eesti Maaülikool, 2019)
  Elektrienergia tarbimise, taastuvenergiaallikate kasutamise ja elektriautode tootmise tõusev trend on peamised põhjused, mis on teinud elektrienergia salvestustehnoloogiate kasutamise ja arendustöö oluliseks teemaks ...
 • Suvila autonoomne energiavarustuse lahendus PV paneelidega 

  Antso, Timmo (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö uuritavaks objektiks on Pärnumaal, Tori vallas, Muraka külas paiknev suvila, kus puudub elektrivõrgu ühendus. Peale suvila suuremaks ehitamist soovitakse hoones kasutada päikeseenergial põhinevat ...
 • Seemnekasvatustalu sorteerla modifitseerimine 

  Ohu, Elari-Eser (Eesti Maaülikool, 2019)
  Teravilja koristusjärgne töötlemine moodustab suure ning väga olulise osa seemnekasvatusest. Juhul kui koristusjärgse töötlemise tehnoloogilised lahendused on algelised ning vähese efektiivsusega, siis on tegemist väga ...
 • Kaugküttega kortermajade soojusjaotussüsteemid 

  Kruusenvald, Veiko (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev lõputöö annab ülevaate kaugküttega kortermajade soojusjaotussüsteemide üldisest ehitusest, rääkides millised on erinevad radiaatorite erinevad tüübid ning milliseid on neist enimkasutatavad ja tuues ka välja ...
 • Soolveetehnoloogial põhineva kütuseelemendi karakteristikud 

  Pall, Karl Valter (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö annab kirjanduse põhjal ülevaate kütuselemendist, selle ajaloost, arendustest, kütuseelemendi erinevatest tüüpidest ja kasutusvaldkondadest. Töö eesmärgiks on anda ülevaade soolveetehnoloogial põhineva kütuseelemendi ...
 • Eramaja elektrienergia kasutuse analüüs 

  Ustav, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2019)
  Tänapäeval on väga aktuaalseks teemaks energiasäästlik ja roheline ühiskond. Bakalaureuse töö käsitleb eramaja elektrienergia tarbimist ning selle analüüsi. Antud majapidamise aastane elektritarbimine on autori hinnangul ...
 • Kütusekulu mõõteseade reaspumbaga diiselmootorile 

  Värä, Sander (Eesti Maaülikool, 2019)
  Aktuaalselt kajavad meedias teemad, kuidas kasvuhoonegaaside kontsentratsioon atmosfääris kasvab ning sellega kaasnevad probleemid muudavad varsti Maa elamiskõlbmatuks. Seega tuleb teha endast kõik olenev, et üritada ...
 • Bandvagn 206 alusraamile hüdroajami projekt 

  Raudsepp, Raido (Eesti Maaülikool, 2019)
  Metsade kuivendamine muudab meie elukeskkonna kliimat ja liigniiskete metsade kuivendamise vastu on vaja lahendust, et säilitada elamiskõlblik kliima. Turul olemas olevad metsamasinad on väikese efektiivsusega või lõhuvad ...
 • Laotöö töökoormuse planeerimine Cleveron AS näitel 

  Kodres, Rasmus (Eesti Maaülikool, 2019)
  Tootmismahtude suurenemisega, suureneb ka laotöö koormus. Planeerimata töö puhul võib tekkida palju arusaamatusi ja ebaefektiivselt sooritatud töid. Antud bakalaureuse töö eesmärk oli välja uurida kuidas on võimalik ...
 • Biokütused Eesti Vabariigi turul fossiilsete kütuste segudes 

  Soots, Viljar (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on kirjanduse ülevaates tuua välja kõik Eesti Vabariigis müügil olevad biokütuste segud fossiilsete kütustega ja analüüsida erinevate biokomponentide sisaldusega diislikütuseid. Vedelkütuse seaduse ...
 • Gaasiseadme paigaldamine GAZ 21 mootorile 

  Nool, Danno (Eesti Maaülikool, 2019)
  Kütus aina kallineb ja Eesti keskmine autode vanus on umbes 12.a, siis üha enam peavad inimesed mõtlema alternatiivide peale. Teoreetilises osas on kirjeldatud heitgaaside kahjulikkust, LPG mootoreid ning erinevaid LPG ...
 • Diiseltoiteaparatuuride kestuskatsestend 

  Haamer, Christen (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud bakalaureusetöös käsitletakse diiseltoiteaparatuuride kestuskatsestendi projekteerimist ja kontrueerimist. Teemat on eelnevalt uurinud Keio Küüt oma bakalaureuse- ning magistritöös. Diiseltoiteaparatuuride kestuskatsetused ...
 • Tagaroopsaha projekt 

  Otsatalo, Toomas (Eesti Maaülikool, 2019)
  Koostatud bakalaureusetöö on masinaehituslik projekt, mille eesmärgiks on töötada välja põllumajandusliku väiketraktori tagarippsüsteemile haagitav tagaroopsahk. Olulisteks alameesmärkideks on tagaroopsaha hõlma optimaalseima ...
 • Külmkapi korpuse koostamise ja liimimise seadme arendus 

  Kisseljov, Aleksander (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud projektis esitakse tootmise abiprotsessi mehhaniseerimise võimalust, mis on seostatud külmkappide tootmisega. Tööprotsessi lihtsustamisel saab vähendada tööaja ja energia kulutusi. Külmkappide korpuste koostamise ...
 • Pöördadra Kverneland ES85-100-2 modifitseerimine võistluskünniks 

  Inginen, Alvar (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eestis korraldatakse traditsiooniliselt igal aastal künnimeistrivõistlusi. Võistlusplatsi kündmine toimub rangete reeglite kohaselt ning piiratud aja jooksul. Kündmise lihtsustamiseks on lubatud võistlejatel reeglitekohaselt ...
 • Eesti saarte vaheline liiklus akutoitel parvlaevadega 

  Petratškov, Sven (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev bakalaureusetöö keskendub loodussõbralikuma transpordiviisi analüüsimises Eesti meresaarte vahelistele veeteedele. Töö eesmärk on leida kui palju läheks Eesti veeteedele akuparvlaeva välja arendamine maksma kui ...
 • PV paneelide elektrienergia tootlus ja akupanga mahutavus 

  Alto, Kenneth (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eestis kasutatavatest päikesepaneelide tüüpidest on kaks enimkasutatavamat polükristallilised ja monokristallilised päiksepaneelid. Võimsus on päikesepaneelidel erinev, polükristallilistel päikesepaneelidel jääb võimsus ...
 • Torumaterjali automaatse kinnitamise seade töötluskeskusele 

  Tuvi, Swen (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on projekteerida ja konstrueerida töötluskeskuse prototüübile torumaterjali automaatne kinnitamise seade, mis võimaldab õiges positsioonis jäigalt lukustada PE(polüetüleen)-torusid, ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.