Viimati lisatud

 • Eesti lihatööstuste finantsilise tulemuslikkuse hindamine aastatel 2016-2021 

  Villako, Kärt (Eesti Maaülikool, 2022)
  Eesti lihatööstused on viimastel aastatel tegutsenud komplitseeritud ärikeskkonnas, kus tihedale kodumaisele konkurentsile lisaks mõjutas tarneahelaid seakatk, kadus ära Vene eksportturg, tootmist ja müüke mõjutasid ...
 • Brändimaastik: Roheline Lõunakeskus 

  Laurand, Kerstin (Eesti Maaülikool, 2022)
  Kaubanduskeskused on hakanud tänapäeval sarnanema rohkem nende algupärase ideega. Nendest on kujunenud kultuurilised maamärgid, mis ei ole pelgalt ainult kohad ostlemiseks. Nad pakuvad erinevaid teenuseid, mis on need ...
 • Oa-teramardika (Bruchus rufimanus Boh.) sordieelistused 

  Kuus, Aire (Eesti Maaülikool, 2022)
  Viimastel aastatel on Eestis seoses põldoa (Vicia faba L.) kasvupinna suurenemisega hakanud laialt levima oa-teramardikas (Bruchus rufimanus Boh.). Oa-teramardikad põhjustavad saagikadu ja mõjutab enam saagi turustatavust. ...
 • Ühiselt kasutatavate linnaaedade mõju Tartu linnakeskkonnale ja kogukondadele 

  Murumets, Karmen (Eesti Maaülikool, 2022)
  Kiire rahvastikukasvu ja kliimamuutustega kohanevas linnastuvas maailmas on linnaaiandus järjest aktuaalsemaks muutumas nii Eestis kui mujal. Linnaaiandus ei ole potentsiaalne lahendus mitte ainult toiduturvalisuse ...
 • Rajakaamerate kasutamine lendorava (Pteromys volans l.) uurimisel - võimalused ja takistused 

  Säinas, Maigi (Eesti Maaülikool, 2022)
  Lendorav (Pteromys volans) on I kaitsekategooria liik, kelle arvukus on olenemata viimaste aastate asustatud kohtade arvu tõusust siiski kriitilises seisundis. Antud töö eesmärk on selgitada välja rajakaamerate kasutamise ...
 • Tähtvere dendropargi looduslik mängurada 

  Parts, Oksana (Eesti Maaülikool, 2022)
  Inimene ja loodus on omavahel väga seotud. Mida parem on loodus, seda parem on meie elu kvaliteet ja vastupidi. Loodusarmastust on oluline sisendada lapsepõlvest, mistõttu on bakalaureusetöö fookus suunatud lastele ja ...
 • Istutusalade välja töötamine Eesti Maaülikooli territooriumil 

  Magerramova, Nataliia (Eesti Maaülikool, 2022)
  Töö eesmärk on luua ülikooliterritooriumi alale uusi istutusalasid, et tekitada üks tervik nägemus kogu alast. Kergemaks lahendamiseks on loodud fookusalad, mis võimaldab vaadake täpsemat pilti territooriumil toimuvast. Mugava ...
 • Taskuparkide kujundamine raudteeäärse kergliiklustee näitel Tartus 

  Annama, Helis (Eesti Maaülikool, 2022)
  Ülemaailmse linnastumise suurenemise tõttu on linnakeskkonna toimimine häiritud. Tänapäeva linnakeskkonnale on iseloomulik suur surve ruumile, ressurssidele ja arengule. Linnastumise tulemusena on linnades üha vähem ...
 • Ajalooliste rannakülade säilitamine ning nende tulevikuvisioonid Vainupea küla näitel 

  Kullik, Harles (Eesti Maaülikool, 2022)
  Linnastumise tõttu on maapiirkonnad ning nende kogukonnad hääbumas. Bakalaureuse töö eesmärk on edendada rannapiirkondade külakogukondasid, arendades olemasolevat planeeringut. Töö teostamiseks viidi läbi kirjanduslik ...
 • Vanemuise suveaia kujundusprojekt 

  Aring, Cristin (Eesti Maaülikool, 2022)
  Tartu kesklinna piirkonnas on olnud mitmeid suveaedu, mis olid inspiratsiooniks just suveaia loomisel. Vanemuise tänava müüri peal olev haljasala ei sisalda endast tegevusi ning seda kasutatakse läbikäiguna. Bakalaureusetöö ...
 • Kevadrändel peatuvate valgepõsk-laglede (Branta leucopsis) arvukuse ja leviku muutused Eestis 

  Toom, Triin (Eesti Maaülikool, 2022)
  Valgepõsk-lagle on Eestis kevadrändel peatuv haneline, kelle populatsiooni arvukus on alates 1950. aastast 120 korda suurenenud. Lääne-Eesti on olnud traditsiooniline valgepõsk laglede peatusala läbi aegade. Riikliku ...
 • Pliimoona kasutusest jahinduses ja jahimeeste teadlikkusest selle mõjust 

  Peedoson, Ramon (Eesti Maaülikool, 2022)
  Jahipidamine on eksisteerinud juba inimkonna algusest. Hea tava järgi proovitakse seda teha jätkusuutlikult, et oleks ise mida küttida ja järgnevatel põlvedel samuti. Tänapäeval on tähtsustatud ka rohkem keskkonnasõbralikust ...
 • Kurgede (sugukond Gruidae) rändeökoloogia 

  Raja, Mari (Eesti Maaülikool, 2022)
  Sugukond kurglased (Gruidae) koosneb 15-st kureliigist. Neist kümme on rändsed ning viis on paiksed liigid. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli teha kirjanduse põhjal ülevaade kureliikide rändeökoloogia kohta. Rännet ...
 • Mee omadusi mõjutavad tegurid 

  Raudsepp, Meriley (Eesti Maaülikool, 2022)
  Mee omadusi mõjutavaid tegureid on mitmeid, kuid kirjanduses leiab vaid ühe teguri mõju erinevatele füüsikalis-keemilistele omadustele. Sageli ei ole kahes erinevas teadusallikas kõiki füüsikalisi ja/või ka keemilisi ...
 • Mahetooraine koolitoidus kasutamist mõjutavad tegurid Võrumaa üldhariduskoolide näitel 

  Nagel, Laura (Eesti Maaülikool, 2022)
  Viimasel aastakümnel on nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste huvi mahetoidu kasutamise vastu koolitoidus suurenenud. Uuringutest on selgunud, et lapsepõlves kujunevad suuresti inimestele harjumused, mistõttu on noorte ...
 • Vaarikakasvatuse tasuvus ettevõttes Muri Mari OÜ aastatel 2017-2021 

  Kukk, Jürgen (Eesti Maaülikool, 2022)
  Vaarikakasvatus on lisavõimalus tulu teenimiseks nii põllumajandustootmisega tegelevatele ettevõtetele kui ka väikestele majapidamistele. Euroopas on suurimateks vaarikatootjateks Poola ja Serbia. Eestis kasvatatakse ...
 • Sisuturunduse kasutamine Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 turundamisel 

  Rand, Laura-Kristiina (Eesti Maaülikool, 2022)
  Tartu koos Lõuna-Eestiga on 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn, mille edukaks läbiviimiseks tuleb välja töötada turunduskommunikatsioon, mis tekitab sihtgruppides ootuse kultuuripealinna sündmuste järele ning paneks ...
 • Inventuuride läbiviimine ja optimeerimine Tatoli AS-is 

  Nõmmsalu, Brigita (Eesti Maaülikool, 2022)
  Inventuur on varade üle lugemine ja nende seisundi hindamine, mille käigus kontrollitakse vastavust raamatupidamise andmetega. Kvaliteetselt läbiviidud inventuur annab ettevõtte omanikele, juhtidele ja aruannete kasutajatele ...
 • Eesti põllumajandusettevõtete pankrotistumise põhjused aastatel 2015-2020 

  Linroos, Aiki (Eesti Maaülikool, 2022)
  Põllumajandusettevõtete vastutustundlik ja jätkusuutlik majandamine on üliolulised nii riigi majandusele kui ka põllumajandustoodangu lõpptarbijatele. Põllumajandussektor on väga haavatav väliskeskkonna teguritele, kuid ...
 • Rohusöötade arvestuse täiustamise võimalused Osaühingus Muuga PM 

  Jaanimägi, Annika (Eesti Maaülikool, 2022)
  Põllumajandusettevõtted, kes tegelevad nii taimekasvatussaaduste kui piima tootmisega vajavad selget ülevaadet omatoodetud söötade, sealhulgas rohusöötade tootmiseks tehtud kulude kohta, sest sööda tootmise tulemused ...

Vaata veel