Now showing items 1-20 of 789

 • Metsik linnaloodus linna südamest linnaääreni: soot 

  Jaeski, Raiko (Eesti Maaülikool, 2021)
  The aim of this bachelor's thesis was to study and get to know better the urban nature and the possibilities of wildness in the city. In addition to the literature review, existing projects and the natural composition of ...
 • Rattaliikluse analüüs Eesti Maaülikooli linnakus 

  Laherand, Kertu (Eesti Maaülikool, 2021)
  Üha rohelisema mõtteviisiga maailmas on rattaliikluse osakaal linnades pea kõikjal maailmas tõusnud. Linnaruumis on lisaks efektiivsele ühistranspordile parimaks alternatiiviks eraautole ratas. Bakalaureusetöö eesmärk on ...
 • Herbitsiidi Taifun B mõju röövtoiduliste jooksiklaste liikumisele ja toitumisele 

  Haugjärv, Tea (Eesti Maaülikool, 2021)
  Põllumajanduse intensiivistumine on kaasa toonud erinevate taimekaitsevahendite laialdasema kasutamise. Pestitsiididest kasutatakse kõige rohkem glüfosaadil põhinevaid herbitsiide. Neil võib aga olla negatiivne mõju maapinnal ...
 • Fungitsiidi Amistar mõju jooksiklaste liikumisaktiivsusele ja toitumisele 

  Vasin, Mark (Eesti Maaülikool, 2021)
  Fungitsiidide toime kasulikele röövlülijalgsetele üldjuhul pole letaalne, vaid subletaalne. Selle tulemusena võib väheneda jooksiklaste arvukus ning nende biotõrjeline efektiivsus. Siiani on fungitsiidide mõju kasurputukatele ...
 • Tartu Forseliuse kooli hoovi disainprojekt: järgmine samm 

  Väljari, Karolin (Eesti Maaülikool, 2021)
  Tartu Forseliuse kool on pika ajalooga uhke kool, mille hoov on jäänud tähelepanuta. Töö eesmärgiks on muuta koolihoovi elavamaks, jättes võimalikult palju elemente hoovis nii nagu nad on ning lisades uusi elemente. Elemendid ...
 • Off-Leash linnapark koertele 

  Raidla, Häly (Eesti Maaülikool, 2021)
  Planeeringu ala asub Rakvere linna piiril ja on suure potentsiaaliga koht. Sealne tehislik mägi, koos lookleva soolika ojaga, maapind mis annab juurde isikupära ja metsa tukk mis on sinna isetekkeline ja kasvab nii kuidas ...
 • Tähtvere mõisapargi kujundusprojekt 

  Arumets, Raili (Eesti Maaülikool, 2021)
  Tartu Tähtvere linnaosas paiknev Tähtvere park on säilinud osa kunagisest ajaloolisest mõisapargist, kuid viimase sajandi jooksul pargis läbi viidud muudatuste ja vähese hoolduse mõjul ei ole paiga ajalugu enam kohapeal ...
 • Herbivooria määr globaalsel skaalal 

  Jegorenkova, Darja (Eesti Maaülikool, 2021)
  1990ndatel aastatel märkasid Coley ja Barone (1996), et herbivooria määr on troopikas oluliselt kõrgem kui parasvöötmes. Nende töö sai herbivooria laiuskraadilise hüpoteesi aluseks. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on ...
 • Pepiino mosaiikviiruse esinemine Eestis müüdavates tomatites 

  Kõrve, Elisabeth-Lisette (Eesti Maaülikool, 2021)
  Pepiino mosaiikviirus (PepMV, Pepino mosaic virus, perekond Potexvirus, sugukond Alphaflexiviridae) on mehhaanilisel teel ning seemnete kaudu leviv ohtlik tomativiirus. Seni ei ole seda Eesti katmikaladel leitud. Esmakordselt ...
 • Kas metsise (Tetrao urogallus) uni on rahulik? 

  Vinnal, Kalli (Eesti Maaülikool, 2021)
  Uni on perioodiline puhkeseisund, mil kaob taju ümbritseva keskkonnaga. Aina enam lisandub uuringuid unest, kuid peamiselt vaid imetajatest. Imetajatest eristab lindude und kiire une kestus, mis tähendab, et lindude ...
 • Sulfoksafloori mõju karukimalaste (Bombus terrestris) hingamisfüsioloogiale 

  Dronova, Anna (Eesti Maaülikool, 2021)
  21. sajandi jooksul on toimunud suur tolmeldajate arvukuse langus ning üheks põhjuseks peetakse sagedast pestitsiidide kasutamist. Tänu arvukatele uuringutele on tõestatud teatud pestitsiidide (neonikotinoidide) ...
 • Pestitsiidide sulfoksafloori ja asoksüstrobiini mõju ja koosmõju karukimalase (Bombus terrestris L.) töölistele 

  Rohesalu, Maribel (Eesti Maaülikool, 2021)
  Inimesed on arendanud mitmeid pestitsiide, mille tõttu on kaasnenud sõltuvus nende kasutamisele. Neonikotinoidid on osaliselt või täielikult keelustatud ja on uuritud erinevaid pestitsiide, mis neid suudaks asendada, ...
 • Tubaka mosaiikviiruse esinemine Eestis müüdavates sigarettides 

  Palmroos, Karina (Eesti Maaülikool, 2021)
  Tubaka mosaiikviirus (Tobacco mosaic virus, TMV) on mehhaaniliselt edasikanduv ja väga stabiilne viirus. TMV-l on üle 100 peremeestaime ning sigarettides võib see nakkusvõimelisena säilida aastakümneid. TMV on levinud ...
 • Biostimulantide mõju amellastri (Aster amellus L.) kasvule ja õitsemisele 

  Nigol, Andrea (Eesti Maaülikool, 2021)
  Astrid on ilutaimed, mida kasvatatakse kõige rohkem koduaedades. Katsed on näidanud, et biostimulandid aitavad parandada taimede kasvu ja õitsemist. Suurenev huvi looduslike toodete ja keskkonna hoidmise vastu toob esile ...
 • Viinapuude (Vitis sp.) paljundamise võimalused 

  Tiirmaa, Riina (Eesti Maaülikool, 2021)
  Eestis on avamaal kasvatatud viinapuid juba üle sajandi. Viinapuude kasvatamine avamaal on palju hilisem kui katmikalal kasvatamine. Antud uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada kirjanduse ja vaatluste põhjal erinevad ...
 • Fungitsiididega töötlemise mõju mükotoksiine tootvate Fusarium perekonna seeneliikide esinemisele rohusilo tootmiseks kasvatatavas heintaimikus 

  Kõiv, Meelis (Eesti Maaülikool, 2021)
  Loomakasvatuse intensiivistumisega suureneb järjest enam nõudlus kvaliteetse loomasööda järgi. Rohusilo on paljudes Euroopa riikides põhisööt, mida loomadele antakse. Viimase aja uuringud aga viitavad sagedasele mükotoksiinidega ...
 • Mullafauna võõrliigid Eestisse sissetoodavates muldades ja kasvusubtraatides 

  Varusk, Sirle (Eesti Maaülikool, 2021)
  Bioloogilised invasioonid ning võõrliigid on tänapäeval oluliseks probleemiks, kuid teadmised mulla selgrootute võõrliikidest on veel väga piiratud. Teada on, et kaubandus istikutega ja imporditud muldadega võib olla mulla ...
 • Eesti rannaniitude biogaasi potentsiaali hindamine 

  Mark, Liisi Anete (Eesti Maaülikool, 2021)
  Bioenergia tootmine on jätkusuutliku arengu üheks oluliseks komponendiks. Biogaas alternatiivenergiana võib osutuda väljapääsuks energia impordi sõltuvusest, lisaks aitab vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning ...
 • Tartu tudengite transpordivahendite kasutus ja keskkonnakäitumine ülemaailmse koroonapandeemia taustal 

  Tilk, Marimal (Eesti Maaülikool, 2021)
  2020. aastal välja kuulutatud koroonapandeemia mõjutas kogu maailmas paljusid valdkondi, sealhulgas transpordisektorit. Antud töös on lähemalt käsitletud koroonapandeemia mõju transpordile Euroopa linnades. Varasemates ...
 • Juhtumianalüüs: päikeseelektrienergia perspektiiv Eestis eratarbijale 

  Alliksoo, Andri (Eesti Maaülikool, 2021)
  Maailmas üldiselt, aga veelgi enam Euroopa Liidu riikides pööratakse aina enam tähelepanu inimtegevuse jätkusuutlikkuse suurendamisele. Üks aktuaalsetest teemadest on inimtekkeliste kliimamuutuste aeglustamine. Seoses ...