Now showing items 1-20 of 723

 • 1 rada 4 aastaaega 

  Urb, Janne (2015)
  Käesolev töö on koostatud Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri bakalaureusekraadi lõputööna. Tööd koostades on kasutatud kõiki bakalaureuseastmes omandatud teadmisi ja kogemusi. 2015. aasta bakalaureusetöö projektalaks ...
 • 1920.–30. aastate iluaiad Koeru kihelkonna taludes – kujunemine ja väljanägemine 

  Aimsalu, Maire (2012)
  Käesolevas töös keskendutakse 1920. aastatel hoogsalt arenema hakanud iluaedade kujunduspõhimõtetele ja uuritakse, kas ning kuidas need on mõjutanud Koeru kihelkonna talude iluaedu. Töö eesmärgi saavutamiseks tuli tutvuda ...
 • 2 Miili Rohelust 

  Kikkamägi, Helen (2014)
  „2 Miili Rohelust“ on käesoleva bakalaureuse töö autori nägemus ja ideelahendus praegusest Tartu linnas asuvast vanast Sadamaraudtee piirkonnast. Autor on püüdnud leida võimalikult head lahendust piirkonnas valitsevatele ...
 • 3 tänavat, 3 aegkonda 

  Abel, Maret (2016)
  Bakalaureusetöö ülesanne oli antud märksõnaga „Teisel pool”. Antud stsenaariumis oli linnavalitsusel vaja leida alasid nii avalikuks ruumiks kui ka korterite ja ärihoonete planeerimiseks. Ülesandeks oli teha ettepanek, ...
 • Aasia lepatriinu (Harmonia axyridis) – levik ja tõrjevõimalused 

  Kallavus, Triin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töö eesmärgiks on anda ülevaade aasia lepatriinu (Harmonia axyridis Pallas 1773) levikust ja kasutusel olevatest tõrjevõtetest ning välja selgitada, kas ja mil viisil hakkab aasia lepatriinu Eestis kahju tekitama. Töö ...
 • Abiootilise stressi füüsikaliste tegurite mõju ilutaimedele 

  Bachman, Kati (2012)
  Stressifaktorid mõjutavad ilutaimi linnapiirkondades põhjustades kahjulikku mõju kasvule ja õitsemisele, mis on nende esteetiline väärtus. Siiani puuduvad uurimused Eesti tingimustesse sobivate ilutaimede stressitaluvusest. ...
 • Aed-päevaliilia (Hemerocallis hybrida Hort.) sordiaretus 

  Rummi, Maret (2013)
  Aed-päevaliilia (Hemerocallis hybrida Hort.) on üks kõige enam aretuses olevaid rohttaimi viimase 70 aasta jooksul. Alates sordiaretuse algusaastatest on registreeritud rohkem kui 74 000 erinevat sorti, kuid siiani ...
 • Aed-päevaliilia tolmeldamine ja seda mõjutavad tegurid 

  Neeme, Reelika (2015)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli selgitada, millised tegurid mõjutavad päevaliilia tolmeldamist ja idanemisvõimeliste seemnete arengut. Töö hüpoteesiks oli, et päevaliiliate tolmeldamise edukus sõltub lähtevanematest, kuid ...
 • Aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) uute sortide saagikus ja saagi kvaliteet Eestis sõltuvalt taimede istutuseelsest mõjutamisest preparaadiga Prestop 

  Koit, Debora (Eesti Maaülikool, 2018)
  Aedmaasikas (Fragaria x ananassa) on väga hinnatud vili oma maitse ja tervislikkuse poolest. Eestis kasvatatakse peamiselt maasikasorte ’Sonata’ ja ’Polka’, mis on saagikad, kuid vastuvõtlikud seenhaigustele. Seenhaigused ...
 • Aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) ‘Sonata’ ja ‘Sonsation’ toiteelementidega varustatus ja saagikus sõltuvalt istutuseelsest väetamisest 

  Kaaristo, Kevin (Eesti Maaülikool, 2020)
  Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada erinevate istutuseelselt antavate väetiste ehk alusväetiste mõju esimese aasta maasikataimede saagile ja viljade suurusele. Väetuskatse viidi läbi Lõuna-Eestis 2018. ...
 • Aedmaasika kasvatustehnoloogilised võtted 

  Hrenova, Kätlin (2012)
  Töö eesmärk on selgitada välja agrotehnilised võtted, mis lisaks saagikuse suurendamisele on ka keskkonnasäästlikud ja mõjutavad positiivselt maasika saagi biokeemilist koostist. Töös on välja toodud 2010. aasta maasika ...
 • Agrotehniliste võtete mõjust N leostumisele sügis-talvisel perioodil 

  Jalas, Linda (Eesti Maaülikool, 2019)
  Leostumine on tänapäeva põllumajanduses ja keskkonnas väga suureks probleemiks ja seoses sellega uuritakse kuidas leostumist vähendada. Töö eesmärgiks oli on võrrelda N leostumist sõltuvalt vedelsõnniku mulda viimise ...
 • Ahhaa, teadusnoor! 

  Kavald, Kairi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö analüüsib Tartu kesklinna Turu tänava piirkonna probleeme ja võimalusi linnaruumi kasutajate kontekstis. Töö eesmärk on pakkuda välja disainlahendused kõige suurema kasutuskoormusega piirkondadele fookusega ...
 • Alesti karjääri rekultiveerimine Raplamaal 

  Virkunen, Helen (2012)
  Probleemipüstitus Töö sissejuhatavas teoreetilises osas tutvustatakse lühidalt mäenduse olemust, kruusa kui maavara tähtsust ning inimtekkeliste maastike varasemaid korrastamise meetodeid. Järgnevalt tutvustatakse töös ...
 • Alovili AS teravilja ja suvirapsi kasvatamise agromajanduslik analüüs aastatel 2011-2013 

  Papagoi, Agu (2015)
  Iga ettevõtte tegutsemise peamiseks eesmärgiks on kasumi teenimine. Seda ka põllumajanduses, kus tihtipeale kasumi saamine sõltub palju ilmastikust, mida inimtegevusega muuta ei saa. Võimalik on sellest tingitud probleeme ...
 • Alternatiivproteiinid inimeste toitumises läbi entomofaagia 

  Reissar, Rihard (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töö võtab vaatluse alla putukatest toitumise ja putukate tööstusliku tootmise alternatiivina kariloomadele. Toiduks kasutatavaid putukaid meie aladel veel ei kasvatata ja tehnoloogiaid selleks arendatud ei ole. Töö ...
 • Apteegikaani (Hirudo medicinalis L.) bioloogia,kasutamine ja kasvatamine 

  Baloban, Lilija (2012)
  Apteegikaan Hirudo medicinalis L. on üks kaanide tuntumaid liike. Kasutatakse teda võrdlemisi edukalt mitmete haiguste spetsiifiliseks raviks. Lähtudest töö eesmärkidest võin öelda, et: 1. Peamised abiootilised tegurid ...
 • Arbuskulaar-mükoriissete seente esinemine erinevates viljelussüsteemides 

  Kukk, Martin (2013)
  Eesti kartulisaagikus on teistest piirkonna riikidest peaaegu kaks korda madalam, samas on Eesti maheviljelusliku põllumajandusmaa osakaal võrrelduna ülejäänud Euroopa Liiduga väga kõrge. Lõputöös uuritav arbuskulaarne ...
 • Arbuskulaar-mükoriissete seente tähtsus põllumajanduses 

  Heinsaar, Rainer (2015)
  Intensiivne põllumajandus on viimase 50 aasta vältel oluliselt kaasa aidanud toiduainete tootmise suurenemisele, tulemuseks on üha suurenev sõltuvus sünteetilistest taimekaitsevahenditest ning mineraalväetistest, mis ...
 • Arbuskulaarne mükoriisa ja selle osa taimekaitses 

  Jaeski, Kertrud (2015)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli anda ülevaade arbuskulaar-mükoriissete seente ja taimede vahelise interaktsiooni mõjust erinevatele patogeenidele ning tuua välja põhilised toimemehhanismid. Kasvukeskkonna mikrobioloogiline ...