Now showing items 1172-1191 of 1463

 • Taimede populatsioonidünaamika ja PlantPopNet meta-eksperiment 

  Maido, Anne-Liia (Eesti Maaülikool, 2019)
  Ökoloogiliste teaduste arengu kujundajateks on olnud mitmed erinevad teooriad ja teadused. Alustades loomade populatsioonide uuringutest ning lõpetades füüsika seaduspärasuste rakendamisega taimepopulatsioonide uurimises. ...
 • Taimede roll kaasaja linnaruumis 

  Lillepea, Annely (2016)
  Aina kasvava linnastumise tagajärjel suurenevad kaasaja linnad ja seetõttu ka probleemid, mis mõjutavad elanike tervist ja heaolu. Uurimistöö eesmärgiks oli selgitada välja taimede roll ja mõju kaasaja linnaruumile ning ...
 • Taimede stressitundlikkuse sõltuvus näärmekarvade morfoloogiast ja tihedusest 

  Grosberg, Mirjam (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida taimede stressitundlikkuse sõltuvust näärmekarvade morfoloogiast ja tihedusest. Töös kasutatud taimed kasvatati Maaülikooli reguleerivates kliimakambrites või korjati Maaülikooli ...
 • Taimekaitsevahendite jäägid Eestis tarbitavates maasikates ja õuntes 

  Järvi, Sirli (2012)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada milliseid taimekaitsevahendite jääke ning kui palju on leitud kodumaistes ja imporditud maasikates ja õuntes. Töö on kirjanduse põhine. Kasutatud on andmeid erinevatest ...
 • Taimekasvatuse otsetoetuste nõuete rikkumised aastatel 2013-2018 

  Orti, Ragne (Eesti Maaülikool, 2019)
  Põllumajanduse arendamiseks pakutakse mitmeid toetuseid, mida rahastab Euroopa Liit. Kõikide põllumajanduslike toetuste taotlemisel kehtivad nõuded, mida taotleja on kohustatud järgima. Aastate jooksul on taotlemisprotsessis ...
 • Taimekasvatusettevõtete konkurentsivõime piirkondlik analüüs Eestis aastatel 2006-2012 

  Sülla, Timmo (2014)
  Jätkusuutliku arengu eelduseks on tugevate ja spetsialiseerunud regioonide kujunemine. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda hinnang Eesti erinevates piirkondades taimekasvatusega tegelevate ettevõtjate konkure ...
 • Taimekasvatusettevõtte Agrostem OÜ jätkusuutlikkus aastatel 2019-2022 

  Tõrra, Ingrid (Eesti Maaülikool, 2023)
  Põllumajandustootjate ees seisavad järjest suuremad väljakutsed seoses kliima soojenemise, tootmise keskkonnamõjude, sisendite hindade tõusu ja teiste teguritega. Väiksemad põllumajandusettevõted ei pruugi omada piisavalt ...
 • Taimelehe sisemise struktuuri piirangud taimede kohanemisvõimele ja edule Hawaii liikide näitel 

  Mauer, Karl Henry (Eesti Maaülikool, 2018)
  Kliimamuutused on põhjus, miks taimedel tekib stress. Selleks, et stressi vältida, toimuvad taime rakkudes muutused. Antud töö võtab vaatluse alla Hawaii taimestiku anatoomilisfüsioloogilised seosed. Töö eesmärgiks oli ...
 • Taimepopulatsioonide taastamispraktika Euroopas 

  Väli, Kadi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Taimepopulatsioonide taastamispraktikaga tegeleb taastamisökoloogia, mille eesmärgiks on taastada ja säilitada ökosüsteemide tasakaalu ning aidata kaasa muutmaks neid jätkusuutlikeks. Uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade ...
 • Taimetoitlus ja söödavad looduslikud taimed Eestis 

  Saar, Ingrid (Eesti Maaülikool, 2018)
  Arvatakse, et taimetoitlus on uus trend, kuid tegelikult ulatub selle algus kirjalikes allikates 6. sajandisse eKr. Töö eesmärgiks oli uurida taimetoitluse ajalugu ning välja selgitada taimetoitlaseks hakkamise peamised ...
 • Taimeturismi võimalused Raadi looduskaitsealal 

  Ojamets, Katri-Liis (2015)
  Käesolev lõputöö tutvustab taimeturismi võimalusi Raadi looduskaitsealal. Töö eesmärgiks on tutvustada turismi olemust, selle liike ja korraldamist looduskaitsealadel; botaanilist mitmekesisust Raadi looduskaitsealal ...
 • Taimsete lihalaadsete toodetega seotud tarbimisharjumused ja mõju keskkonnale 

  Fedotov, Ringo (Eesti Maaülikool, 2023)
  The Good Food Institute 2020 aasta raporti kohaselt kasvas alternatiivsete proteiinide tööstus 3,1 miljardi dollarini. See on kolm korda suurem kasvamine kui igal teisel aastal selle tööstuse ajaloos. Taimsete burgerite ...
 • Taimsete tootmisjääkide mõju kasvusubstraadi omadustele 

  Tikk, Mairi (2012)
  Töö tausta kirjeldus: Kvaliteetse turba kasutamine aianduses on kulukas ning turvas omab aeglaselt taastuva loodusvarana piiratud ressursse. Taimsed tootmisjäägid kasvusubstraadina aitavad vähendada turba kasutamist. Töö ...
 • Talinisu lipuleht mahe- ja tavasüsteemis ning selle mõju terasaagile ja kvaliteedile 

  Sepp, Siim (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada viljelusviisi mõju talinisu Fredis lipulehtede arvule taime kohta, pindalale ja kestvusele ning nende mõju terasaagi suurusele ja kvaliteedile. Püstitatud hüpoteesid olid: ...
 • Talinisu saagikus ja kvaliteet mahe- ja tavaviljeluses 

  Kade, Allar (2015)
  Väga palju räägitakse mahetoodangu paremast kvaliteedist võrreldes tavaviljelusega. Mahetootmine on küllaltki rangelt reguleeritud: peab hakkama saama väiksemate toitainete kogustega mullas, kahjureid ja umbrohtusid võib ...
 • Talinisu saagikus ja kvaliteet tava- ja maheviljeluses 

  Bakhoff, Aron (2016)
  Maheviljeluse ja mahetoodangu propageerimine Euroopas on aina rohkem hoogu kogumas. Pidev diskussioon selle üle, kas mahetoodang on parem kui tavatoodang oli põhjus, miks loodi 2008. aastal Eesti Maaülikooli katsepõllule ...
 • Talinisu terasaagi kujunemine mahe- ja tavaviljeluses 

  Kängsep, Madis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Pidev diskussioon selle üle, kummal viljelussüsteemil on terasaak suurem oli põhjus, miks loodi 2008. aastal Eesti Maaülikooli katsepõllule Eerikale mahe- ja tavatootmist võrdlev katse. Katse eesmärgiks oli võrrelda talinisu ...
 • Talinisu umbrohutõrje 

  Kalda, Janne (2012)
  Nisu on maailmas üks enim kasvatatud teraviljakultuure, mistõttu on oluline vähendada teravilja umbrohtuvust mehaanilise ja keemilise tõrjega, et saada suuremat saaki, puhtamat ning kvaliteetsemat tera. Käesoleva ...
 • Tallamisest tuleneva koormuse mõõtmise metoodika väljatöötamine ja rakendamine sookooslustes kullisoo näitel 

  Tammiste, Diana Elisa (Eesti Maaülikool, 2018)
  Tallamisest tuleneva ökoloogilise koormustaluvuse uurimiseks on välja töötatud erinevaid metoodikaid ja läbi viidud palju uurimusi, ent antud uurimistöö koostamise hetkel polnud võimalik leida ühtegi teaduslikku uurimust, ...
 • Tallinna Aaviku elurajooni elukeskkonna kujunemine ja elanikkonna rahulolu 

  Rummel, Reigo (2012)
  Käesolev bakalaureusetöö keskendus ühele Tallinna linna Haabersti linnaosas asuvale kompaktsele elurajoonile, mis valmis 2003. aastal. Uurimise eesmärgiks oli välja selgitada selle elanike rahulolu elukeskkonnaga üldises ...