Recent Submissions

 • Nutiseadme rakendused metsa mõõtmiseks 

  Konsap, Karl (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töös antakse ülevaade kasvava metsa mõõtmiseks loodud nutiseadme rakendustest. Antud töö eesmärgiks oli uurida, kui kasutuskindald ja kui rakendatavad on olemasolevad nutiseadme rakendused kasutamine kasvava metsa mõõtmisel ...
 • Erateede kasutamisega seotud maakonfliktid Eestis 2015 - 2017 

  Trik, Birgit (Eesti Maaülikool, 2019)
  Rahvastiku pidev kasv, kliimamuutused, keskkonnaseisundi halvenemine ning majanduslik globaliseerumine avaldavad maailmale aina suuremat survet. Järjest rohkem suureneb konkurents maa- ja loodusressurside kasutusele. Selline ...
 • Hadnet võrgu täpsus ja efektiivsus 

  Uusmaa, Jorma (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, kui täpne ja efektiivne on HadNet GNSS püsijaamadevõrk. Töös on pööreatud tähelepanu eeskätt kõrguslikule täpsusele. Eestis on tavakasutajatele GNSS võrguteenuse pakkujaid kaks ja ...
 • Maakasutuse muutused Eesti erametsades läbi ajaloo 

  Raag, Innar (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud töö uurimisteemaks on Eesti erametsade maakasutuse muutused läbi ajaloo. Sarnaseid töid on koostatud riigimetsas asuvate püsiproovitükkide kohta, kuid Eesti erametsade ajaloolisi muutusi koondav töö siiamaani ...
 • Erametsaomanike teadlikkus oma metsade majandamisel 

  Kuusk, Janet (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada, kui teadlikud metsaomanikud on Jõgevamaal, kust leiavad infot metsade majandamiseks ning kas on taotletud ka toetusi, mis on mõeldud erametsaomanikele metsade hooldamiseks ja ...
 • Trimble CX laserskanneri efektiivsuse ja täpsuse analüüs 

  Ruul, Kristi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eesti Maaülikooli geomaatika õppetool soetas 2018. aastal kasutatud Trimble CX laserskanneri. Antud mõõdistusseade vajas töökorda seadmist ning tööprotsessi kirjeldamist. Valmendamist vajas skanneri toitesüsteem, ...
 • Pikaajaline kliimadünaamika Järvselja mõõtejaama andmetel 

  Teessar, Janari (Eesti Maaülikool, 2019)
  Kliima ja selle muutumine ajas on tänapäeval väga aktuaalne teema. On oluline, et teadustöös kasutatavad ilmastikuandmed oleksid võimalikult täpsed, usaldusväärsed, ja võimalikult pika aegreaga. Selleks, et ilmaandmete ...
 • Saaremaa rannaroostiku kaugseire valitud kohtades 

  Sepp, Mikk (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eesti keskkonnaseire programmis on uuritud aastaid seireobjektidena suurjärvede kui ka erinevate väikejärvede ning mereranna suurtaimestikku. Pilliroog (Phragmites australis) on Eesti suurim kõrreline. Pilliroogu saab ...
 • Biopreparaat ROTSTOP® ja karbamiidi efektiivsuse hinnang juurepessu tõrjel hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) puistus 

  Pai, Merili (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöös uuriti juurepessu tõrjevahenditena kasutatava biopreparaat ROTSTOP® ja keemilise ühendi karbamiid ehk uurea efektiivsust juurepessu tõrjel hariliku kuuse puistus. Lisaks analüüsiti hiidkooriku (Phlebiopsis ...
 • Ehituslike muudatuste mõju kinnisvara väärtusele objekti näitel 

  Kartau, Mariliis (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada kuidas kinnisvara hind muutub, arvestades ehituslike muudatuste mõjusid ja turuväärtuse muutuseid. Seega töö peamiseks ülesandeks oli uurida objekti ehituslikke ...
 • Arukase kasvuanalüüs Järvselja õppe- ja katsemetskonna kultuuride näitel 

  Tarve, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö sisaldab ülevaadet arukase iseloomustusest, istutusmaterjalist, majanduslikust tähtsusest, kasvuks sobivatest kasvukohatüüpidest, kultiveerimisest 2013.-2017. aastal ning Järvselja õppe- ja katsemetskonna ...
 • Puu- ja põlevkivituha mõju puude kasvule Puhatu ammendatud freesturbaväljal 

  Abras, Erik August (Eesti Maaülikool, 2019)
  Mahajäetud turbatootmisalad, mida meil on ligi 10 000 ha, on Eestis väga oluliseks keskkonnaprobleemiks, sest need on väga tuleohtlikud, reostavad vett, saastavad ümbruskonda turbatolmuga, vähendavad looduse elurikkust ...
 • Puistu struktuuriindeksite praktiline hindamine püsiproovitükkidel 

  Reimand, Siim (Eesti Maaülikool, 2019)
  Metsade kirjeldamisel kasutatakse üha sagedamini puistu struktuuri ja puude ruumilise paiknemise mustreid iseloomustavaid indekseid. Bakalaureusetöö eesmärk on looduses praktiliselt hinnata erinevaid puistu struktuuriindekseid, ...
 • Puitpelletite mehaaniline tugevus OÜ Puidukoda näitel 

  Pihlak, Joel (Eesti Maaülikool, 2019)
  Euroopa Liidu kliimapoliitika raames 2020. aastaks võetud eesmärgid ja otsused toetamaks taastuvenergia kasutusele võtmist on pannud riigid otsima võimalusi rohelise energia osakaalu suurendamiseks. Puitpelletile omane ...
 • Lageraiejärgselt proovitükkide taasrajamine Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustikus 

  Pahva, Mariliis (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku rajamist alustati 1995. aastal. Praeguseks ajaks asub enamus püsiproovitükke keskealistes või vanemates puistutes ning puudub andmestik noorte puistute kohta, mille ...
 • Suurkiskjate ohust inimestele enne ja nüüd 

  Neelokse, Mari-Liis (Eesti Maaülikool, 2019)
  Suurkiskjate rünnakud inimestele on läbi sajandite olnud aktuaalsed, töös analüüsitakse Euroopa ja Põhja-Ameerikas toimunud suurkiskjate rünnakuid. Töö eesmärgiks on leida suurkiskjate rünnakute põhjused ja kas suurkiskjate ...
 • Hariliku kuuse tüvelõhede analüüs Alatskivi katsekultuuris 

  Orobko, Enrico (Eesti Maaülikool, 2019)
  Tüvelõhesid tekitavaks faktoriks peetakse puusisest stressi, mis on tingitud külmast, põuast, tuulest ja äikesest. Tüvelõhed harilikul kuusel tekivad enamasti viljakamates kasvukohatüüpides, lõuna poolt imporditud taimedel, ...
 • Põllumajandustootjate maakasutuse muutused Lääne-Virumaal võrreldes aastaid 2013, 2015 ja 2017 

  Arumäe, Risto (Eesti Maaülikool, 2019)
  Maailma rahvaarv on jätkuvas kasvus ning inimeste toitmiseks vajatakse üha enam toorainet, mis tuleb põllumajandusest. Sellest tulenevalt toimuvad Eestis ja ka mujal maailmas muutused põllumajanduses. Üha suurenev maailma ...
 • Puistu vanuse määramise meetodite analüüs 

  Hiiend, Henri (Eesti Maaülikool, 2019)
  Puu vanus on metsatakseerimisel ja metsade majandamisel üks olulisemaid tunnuseid. Kasvava puu vanust määratakse enamasti juurdekasvuproovilt puu aastarõngaid lugedes. Puistu vanust on lihtsaim ja täpseim määrata ...
 • Hariliku männi (Pinus sylvestris) ja hariliku kuuse (Picea abies) maapealse ja maa-aluse biomassi jaotus jänesekapsa-mustika kasvukohatüübis 

  Puhke, Rene (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö eesmärk oli hinnata hariliku kuuse ja hariliku männi maapealse ja maa-aluse biomassi jaotust 50-aastases puistus. Maa-alust biomassi on uuritud vähem kui maapealset biomassi, kuna töö on keerulisem, aeganõudvam ja ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.