Now showing items 177-196 of 1572

 • Eesti kaitsealade rahvastik 

  Unt, Arti (2013)
  Kaitsealade rajamine on kõige efektiivsem viis kaitsta terviklikke ja hästi säilinud struktuuriga koosluste süsteeme. Bakalaureuse töö eesmärgiks on kaitsealadel toimuvate rahvastikuprotsesside välja selgitamine ja saadud ...
 • Eesti käokeelte populatsioonide analüüs Lääne-Eestis 

  Rebane, Maris (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eestis on levinud kahte liiki käokeeli – rohekas käokeel (P. chlorantha) ja kahelehine käokeel (P. bifolia). Üldiselt on käokeeled üsna tundlikud kasvukohtade kinnikasvamise suhtes ning seetõttu on nende arvukus ...
 • Eesti käokeelte seemnekvaliteedi analüüs erinevates kasvukohtades 

  Teder, Kristi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käpalised on suure bioindikatsioonilise väärtusega, mistõttu looduskaitseliste aspektide kõrval tehakse üha enam uurimustöid ka käpaliste ökoloogia ja füsioloogia vallas. Juba Ch. Darwin uuris orhideede tolmlemiskohast ...
 • Eesti käokeelte tolmeldamise jaoks oluliste õietunnuste morfoloogiline võrdlus 

  Mõtlep, Marilin (2013)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas Eesti NSV Flooras toodud Eestis esinevate käokeele liikide kannuse pikkused peavad paika ja teha kindlaks antud liikide kannuse pikkuse varieeruvus. Selleks kogus ...
 • Eesti kevikulised (Plecoptera) Euroopa kontekstis 

  Valdma, Teele (2013)
  Eestis siiani leitud 27 kevikuliste liiki kuuluvad 6 sugukonda. Liigid on levinud reostumata vooluveekogudes, kus on piisavalt hapnikku. Eesti liikide valmikute kehapikkus jääb enamasti 4-11 mm vahele, kuid nt. sugukond ...
 • Eesti koobastes talvituvad lülijalgsed 

  Makarevitš, Anita (Eesti Maaülikool, 2018)
  Eestis pole komplekselt uuritud talvituvaid lülijalgseid sh putukaid. Koobastes talvituvate lülijalgsete kohta leidub märkeid erinevaid organismirühmi käsitlevates töödes: liblikad (Viidalepp & Remm 1996, Õunap & Tartes ...
 • Eesti kui turismisihtkoha turundamine Jaapani sihtturule 

  Kuus, Marianne (Eesti Maaülikool, 2020)
  Antud töös uuriti erinevate Eesti organisatsioonide ja ühe projekti turundustegevusi Jaapani sihtturule. Turismiturunduse meetmete efektiivsuse hindamise uuringuid Jaapani turule pole laialdaselt teostatud ning selle ...
 • Eesti loodusalade kasutus mootorispordi harrastajate poolt 

  Matkur, Maris (Eesti Maaülikool, 2021)
  Rekreatiivsete tegevuste populaarsuse tõttu suureneb surve looduskasutusele kaitsealadel ja rahvusparkides. Rohkelt külastatavates piirkondades võib esineda mitmeid negatiivseid mõjusid elusloodusele. Uurimistöö eesmärk ...
 • Eesti loodusturismi ettevõtjate organiseeritud jalgsimatkad kaitsealadel 

  Hein, Aari (Eesti Maaülikool, 2021)
  Kaitsealad on olulised vaba aja veetmise ja turismiobjektid ning paljudes piirkondades on matkamine tunnistatud üheks olulisemaks vabaaja veetmise viisiks. Puutumatu loodus pakub huvi paljudele huvitegevustele sh. ...
 • Eesti maa- ja loodusturismi ettevõtjate valmisolek võõrustada vähemusgruppidesse kuuluvaid külastajaid 

  Eimla, Margot (Eesti Maaülikool, 2020)
  Viimastel aastatel on ülemaailmselt aktuaalsemaks muutunud teemad diskrimineerimisest, rassismist ja globaliseerumisest. Siinse magistritöö eesmärgiks on uurida, milline on Eestis maa- ja loodusturismi ettevõtjate ...
 • Eesti maastiku kuvand Eesti populaarseimates filmides 

  Juhkam, Marju (2012)
  Autori andmetel on visuaalse kultuuri teema maastike uurimisel Eesti maastikuarhitektuuris unikaalne. Antud töö teemat pole piisavalr uuritud. Autori eesmärgiks on uurida maastikukuvandit Nõukogude ajal (1941-1990) ja ...
 • Eesti maismaakakandilised: leviku ja liigilise koosseisu muutused viimase saja aasta jooksul 

  Orgusaar, Getriin (Eesti Maaülikool, 2020)
  Maismaakakandid on laialt levinud, neid on kaardistatud ja uuritud levikut Euroopas. Eestis on andmeid aga üsna vähe kogutud, määratud ning analüüsitud, mistõttu on ka muutused ning hetkeseis teadmata. Kakandid omavad ...
 • Eesti matkaradade külastatavust mõjutavad tegurid 

  Härm, Ly (Eesti Maaülikool, 2020)
  Kogu maailmas pööratakse üha enam tähelepanu nii aktiivsele liikumisele kui ka teadlikule käitumisele looduskeskkonnas. Üheks levinud rekreatiivseks tegevuseks looduses on matkaradade läbimine. Matka- ja loodusradade ...
 • Eesti mererekreatsiooni kontseptsioon Tallinna näitel 

  Soop, Kristofer (2014)
  Eesti kultuuriloo lahutamatud osad on kalandus, laevaehitus ja meresõit üldiselt. Kahjuks oleme tänaseks jõudnud olukorrani, kus pärast suletud rannajoonega nõukogudeaega on randlustraditsioonid välja surnud. Puudub ...
 • Eesti metskitse (Capreolus capreolus) arvukuse dünaamikast 

  Mumm, Madis (2015)
  Käesoleva töö eesmärgiks on hinnata üle-eestilist metskitse asustustihedust ja absoluutarvukust ning analüüsida nende dünaamikat aastatel 2009-2015. Andmed kogutakse Tipu uurimisalal ja Järvselja Katse- ja Õppemetskonna ...
 • Eesti õunte kvaliteet ja mõned seda mõjutavad tegurid 

  Sumberg, Pille (2013)
  Käesolevas lõputöös püstitatud hüpotees, et Eesti õunad on välismaistest õuntest tervislikumad, seejuures mõjutab õunte kvaliteeti nii kasvatustehnoloogia kui kasvukoht, leidis kinnitust. Seatud töö eesmärgist uurida Eestis ...
 • Eesti palverännutee potentsiaal kultuuripärandi hoidjana ning päranditurismi edendajana 

  Kivila, Liis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Palverännak on pika ajalooga religioosne ja kultuuriline fenomen. Tänapäeval toimub palverännak ka ilmalikel eesmärkidel ning loodud on ilmalikud palverännuteed potentsiaaliga edendada päranditurismi. Investeeringud ...
 • Eesti parmlaste (Tabanidae) liigiline koosseis ja nende iseloomustus 

  Jürison, Margret (2016)
  Eestis on parmlastega tegeletud vähe. Esimene terviklik nimestik parmlastest on koostatud H. Remmi poolt 1953. aastal ning neid andmeid ei ole 63. aasta jooksul uuendatud. Bakalaureusetöö eesmärkideks olid Eestis leidavate ...
 • Eesti piimakarjapidajate konkurentsivõime aastatel 2013‒2016 

  Aasmäe, Mari (Eesti Maaülikool, 2018)
  Magistritöö analüüsib Eesti ja naaberriikide piimatootjate käekäiku viimase piimakriisi ajal, aastatel 2013‒2016. Kõnealune periood pakub töö autorile huvi, sest sel ajavahemikul toimunud muudatused jäävad piimatootjate ...
 • Eesti Põllumajandus Akadeemia (EPA) dendropargi hoogtöödest Tähtvere dendropargi hoolduskavani 

  Tael, Anna-Maria (Eesti Maaülikool, 2021)
  Suurenenud globaalse linnastumise tagajärjel on muutunud rohelise infrastruktuuri tähtsus. Linnapargid ja rohealad suurendavad nii linnakeskkonna kvaliteeti kui tagavad ka inimeste tervise ja heaolu. Tähtvere dendropark ...