Now showing items 1464-1483 of 1583

 • Vaadates alla jõele 

  Veddel, Kaja (2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö ülesandeks on Emajõega lineaarselt seotud alade probleemide lahendamine läbi kolme võtmeala, mis on valitud kasutades individuaalset analüüsi. Lahenduse eesmärgiks on pakkuda välja uusi ideid linna ...
 • Vaarika sordiaretuse suundumused ja valitud seemikute võrdlev hindamine 

  Vinogradov, Mailis (Eesti Maaülikool, 2019)
  Maailmas on üleüldisteks vaarika sordiaretuse suundumusteks sortide hea saagikus ja vastupidavus haigustele ja kahjuritele, suured ja hea käitluskindlusega kvaliteetsed viljad, sobivus masinkoristuseks ja tunnelis ...
 • Vaatepunktid 

  Kiisküla, Pille-Riin (2014)
  Projektala raudteekoridor Ropka ja Karlova linnaosade vahel, endine sadamaraudtee, on tänapäeval konkreetse kasutajata ruum, millele on kindel identiteet omistamata. Käsitletav ala on tunnetatav kui rutiinse linnakoe ...
 • Vabaduse pargi kujundusprojekt: Nimetu kohtumispaik 

  Kuusik, Kaisa (Eesti Maaülikool, 2020)
  Vabaduse park paikneb Tartu linnas soodsas asukohas ja mahutab enda alale väga palju funktsioone. Uus disain loob alale funktsioone, jalgteid ja haljastust. Funktsioonid loovad tgevusi igas vanuses pargikülastajatele ...
 • Vabatahtliku tegevuse turism ja mahepõllumajanduslike laagrite mõju noorte keskkonnateadlikkusele 

  Andre, Mari-Liis (2015)
  Käesolev magistritöö käsitleb vabatahtlikku tegevuse turismi uurimist toetudes osalusvaatlusele ja teemakohasele kirjandus allikatele. Osalusvaatlused ja seda toetavaid poolstruktureeritud intervjuud viidi läbi 2015. aasta ...
 • Vadi 

  Pärnamägi, Kairi (2015)
  Sadamaraudteed võib võrrelda Emajõega, mis lookleb läbi Tartu ja lõikab linna kaheks. Nad mõlemad on pikad lineaarsed barjäärid, mis takistavad inimeste liikumist. Käesolev töö ongi selle võrdluse põhjal oma nimeks saanud ...
 • Vahekultuuride biomassi moodustamine, toitainete sidumine ja agrotehnika 

  Klammer, Henrik (Eesti Maaülikool, 2017)
  Intensiivse põllumajanduse kiire areng ning suurenev mineraalsete ja orgaaniliste väetiste kasutamine võivad ohustada keskkonda taimede poolt kasutamata jäänud toitainete leostumisel. Peale keskkonnaohu vältimise oleks ...
 • Vahekultuuride segud 

  Sepp, Karl Egert (Eesti Maaülikool, 2020)
  Vahekultuuride kasvatamine on kliimamuutuste ja põllumajanduse suure surve tõttu keskkonnale muutumas järjest olulisemaks. Olulisemaks on muutunud põllumajanduse jätkusuutlikuse arendamine vahekultuuridega. Vahekultuure ...
 • Valga linna ruumiline areng alates 18. sajandist 

  Koop, Margit (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida Valga linna ruumilist arengut alates 18. sajandist. Teema on valitud seetõttu, et varasemalt seda uuritud ei ole. Samas on see oluline nii linnamajanduse kui ka inimeste ...
 • Valgla maakasutuse mõju järve vee kvaliteedile 

  Leivategija, Irene (2013)
  Järved moodustavad Eesti territooriumist umbes 4,7 % ehk 2130 km2, sellest 176 km2 on väikejärvi. Eesti järved on valdavalt väiksed ja madalad ning nende levik on jaotunud ebaühtlaselt üle Eesti pinna. Peamiseks kvaliteedi ...
 • Valglinnastumise mõju õhusaastele Tallinna lähiümbruses 

  Pärn, Krista (2012)
  Bakalaureusetöö „Valglinnastumise mõju õhusaastele Tallinna lähiümbruses“ uurimisprobleem on ajendatud töö teema aktuaalsusest, milleks on valglinnastumise mõju Tallinna lähiümbruses välisõhule. Käesolevas bakalaureusetöös ...
 • Valglinnastumise mõju Tartu lähiümbruse õhusaastele 

  Sigin, Aleksei (2013)
  Bakalaureusetöö teemal „Valglinnastumise mõju Tartu linna lähiümbruse õhusaastele” on väga aktuaalne teema. Teema aktuaalsus seisneb selles, et 2000-ndate aastate keskpaigas oli Eesti majandus ja elatustaseme tõus tipus ...
 • Valgusreostuse reguleerimine Eesti linnades: valgustatud välireklaami linnakeskkonda paigutamise nõuded 

  Tarkus, Liina (2015)
  Seoses linnastuva ühiskonnaga on valgusreostus muutunud aina aktuaalsemaks keskkonnaprobleemiks. Valgusreostus tekib, kui tehislikud valgustid valgustavad ka alasid, mille valgustamiseks need mõeldud ei ole. Valgusreostus ...
 • Vanade õunapuude võraharvenduse mõju viljade kvaliteedile ja tervislikkusele 

  Saar, Cädy (2013)
  Magistritöö eesmärk oli uurida uurida 80-aastaste vanade õunapuude kevadise hoolduslõikuse mõju õunte kvaliteedile, maitsele ja tervislikkust mõjutavatele parameetritele. Sellest lähtuvalt on käesoleva lõputöö hüpotees: ...
 • Variation in the habitat requirements of pollinating insects in semi-natural meadows 

  Liivamägi, Ave (Eesti Maaülikool, 2014)
  Many pollinating insect species have undergone serious declines in both abundance and extent in most European countries. Bumblebees, butterflies, and moths are excellent model organisms for studying environmental changes ...
 • Varjeturism Eestis: võimalused ja potentsiaal 

  Sepp, Kalev (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas bakalaureusetöös soovib autor välja selgitada, kas varjeturismiga tegelemine on Eesti mastaabis jätkusuutlik ja tasuv. Teemast tulenevalt on uurimisküsimusteks „Kas varjeturismiga tegelemine on Eesti mastaabis ...
 • Vastandid 

  Tamm, Liisi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö projektala on Toomemägi. Töö eesmärk on analüüsida Toomemäe praegust seisukorda ning pakkuda parem ning kutsuvam kujunduslahendus unarusse jäänud avalikule pargile. Arvestada tuleb ala ajaloolist tausta, ...
 • Vastutustundliku ettevõtluse rakendamine Eesti reisikorraldusettevõtetes 

  Süvaorg, Merlin (2012)
  Vastutustundlik ettevõtlus, mida kõrgelt arenenud riikides on juba pikka aega rakendatud, leiab üha rohkem kasutust ka Eesti ettevõtete hulgas. Taoline käitumine on tähtis turismisektoris, kuna turismiga tegelevad ...
 • Vavavoom 

  Tverdov, Ilja (2014)
  Antud töö on valminud Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala bakalaureuseõppe lõputööna. Antud töö eesmärk on pakkuda välja uus lahendus linnalisest kasutusest kõrvale jäänud territooriumile. Töö sai alguse ...
 • Väärtuslik kalmistumaastik Lõuna-Eesti maakonnaplaneeringutes 

  Soll, Kristi (2016)
  Teadaolevalt pole varasemalt veel kalmistuid planeeringutes uuritud – koostatud on uurimustöid ja raamatuid kalmistute kohta ning üleriigiline planeering ja detailplaneeringud muudavad ajajooksul maakonnaplaneeringuid ...