Now showing items 1304-1323 of 1583

 • Taastamise mõju rannaniitude taimestikule Silma looduskaitsealal 

  Raudkivi, Reelika (2012)
  Käesoleva magistritöö eesmärk oli uurida Läänemaal asuva Silma looduskaitseala rannaniitude taimestiku taastamisjärgset arengut. Kuna rannaniitu kahjustab eelkõige roostiku areng, oli üheks põhiliseks uurimisküsimuseks, ...
 • Taimede kasvu mõjutamise võimalused katusehaljastuses 

  Reitav, Tiiu (2015)
  Eestis on haljaskatuste kohta tehtud üksikuid uurimistöid, kuid nendest on selgunud, et paljudel haljastatud katustel esineb taimi laiguti ja hoonete omanikud ei tea, millist hooldust taimed vajavad. Seega vajab uurimist ...
 • Taimede populatsioonidünaamika ja PlantPopNet meta-eksperiment 

  Maido, Anne-Liia (Eesti Maaülikool, 2019)
  Ökoloogiliste teaduste arengu kujundajateks on olnud mitmed erinevad teooriad ja teadused. Alustades loomade populatsioonide uuringutest ning lõpetades füüsika seaduspärasuste rakendamisega taimepopulatsioonide uurimises. ...
 • Taimede roll kaasaja linnaruumis 

  Lillepea, Annely (2016)
  Aina kasvava linnastumise tagajärjel suurenevad kaasaja linnad ja seetõttu ka probleemid, mis mõjutavad elanike tervist ja heaolu. Uurimistöö eesmärgiks oli selgitada välja taimede roll ja mõju kaasaja linnaruumile ning ...
 • Taimede stressitundlikkuse sõltuvus näärmekarvade morfoloogiast ja tihedusest 

  Grosberg, Mirjam (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida taimede stressitundlikkuse sõltuvust näärmekarvade morfoloogiast ja tihedusest. Töös kasutatud taimed kasvatati Maaülikooli reguleerivates kliimakambrites või korjati Maaülikooli ...
 • Taimekaitsevahendite jäägid Eestis tarbitavates maasikates ja õuntes 

  Järvi, Sirli (2012)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada milliseid taimekaitsevahendite jääke ning kui palju on leitud kodumaistes ja imporditud maasikates ja õuntes. Töö on kirjanduse põhine. Kasutatud on andmeid erinevatest ...
 • Taimelehe sisemise struktuuri piirangud taimede kohanemisvõimele ja edule Hawaii liikide näitel 

  Mauer, Karl Henry (Eesti Maaülikool, 2018)
  Kliimamuutused on põhjus, miks taimedel tekib stress. Selleks, et stressi vältida, toimuvad taime rakkudes muutused. Antud töö võtab vaatluse alla Hawaii taimestiku anatoomilisfüsioloogilised seosed. Töö eesmärgiks oli ...
 • Taimepopulatsioonide taastamispraktika Euroopas 

  Väli, Kadi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Taimepopulatsioonide taastamispraktikaga tegeleb taastamisökoloogia, mille eesmärgiks on taastada ja säilitada ökosüsteemide tasakaalu ning aidata kaasa muutmaks neid jätkusuutlikeks. Uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade ...
 • Taimetoitlus ja söödavad looduslikud taimed Eestis 

  Saar, Ingrid (Eesti Maaülikool, 2018)
  Arvatakse, et taimetoitlus on uus trend, kuid tegelikult ulatub selle algus kirjalikes allikates 6. sajandisse eKr. Töö eesmärgiks oli uurida taimetoitluse ajalugu ning välja selgitada taimetoitlaseks hakkamise peamised ...
 • Taimeturismi võimalused Raadi looduskaitsealal 

  Ojamets, Katri-Liis (2015)
  Käesolev lõputöö tutvustab taimeturismi võimalusi Raadi looduskaitsealal. Töö eesmärgiks on tutvustada turismi olemust, selle liike ja korraldamist looduskaitsealadel; botaanilist mitmekesisust Raadi looduskaitsealal ...
 • Taimsete tootmisjääkide mõju kasvusubstraadi omadustele 

  Tikk, Mairi (2012)
  Töö tausta kirjeldus: Kvaliteetse turba kasutamine aianduses on kulukas ning turvas omab aeglaselt taastuva loodusvarana piiratud ressursse. Taimsed tootmisjäägid kasvusubstraadina aitavad vähendada turba kasutamist. Töö ...
 • Talinisu kvaliteet ning küpsetusomadused mahe- ja tavaviljeluses 

  Toss, Karel (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töö põhineb 2008. a. Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Eerikal asuvale põllule rajatud pikaajalisel katsel. Antud uurimuses on kasutatud 2013.–2015. ning 2017. aastal kogutud andmeid. 2016 aasta ...
 • Talinisu lipuleht mahe- ja tavasüsteemis ning selle mõju terasaagile ja kvaliteedile 

  Sepp, Siim (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada viljelusviisi mõju talinisu Fredis lipulehtede arvule taime kohta, pindalale ja kestvusele ning nende mõju terasaagi suurusele ja kvaliteedile. Püstitatud hüpoteesid olid: ...
 • Talinisu saagi- ja kvaliteedinäitajad sõltuvalt viljelusviisist 

  Markus, Siim (2016)
  Antud uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada, viljelusviisi ja orgaaniliste ning mineraalsete lämmastikväetiste mõju talinisu kvaliteedile ja saagikusele. Püstitatud hüpoteesid olid: 1) viljelusviis mõjutab olulisel ...
 • Talinisu saagi-ja kvaliteedinäitajad sõltuvalt viljelusviisist 

  Horma, Toomas (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada, viljelusviisi ja orgaaniliste ning mineraalsete lämmastikväetiste mõju talinisu kvaliteedile ja saagikusele. Püstitatud hüpoteesid: 1.Mahesüsteemis kasvanud talinisu terade ...
 • Talinisu saagikus ja kvaliteet mahe- ja tavaviljeluses 

  Kade, Allar (2015)
  Väga palju räägitakse mahetoodangu paremast kvaliteedist võrreldes tavaviljelusega. Mahetootmine on küllaltki rangelt reguleeritud: peab hakkama saama väiksemate toitainete kogustega mullas, kahjureid ja umbrohtusid võib ...
 • Talinisu saagikus ja kvaliteet tava- ja maheviljeluses 

  Bakhoff, Aron (2016)
  Maheviljeluse ja mahetoodangu propageerimine Euroopas on aina rohkem hoogu kogumas. Pidev diskussioon selle üle, kas mahetoodang on parem kui tavatoodang oli põhjus, miks loodi 2008. aastal Eesti Maaülikooli katsepõllule ...
 • Talinisu saak ja kvaliteet sõltuvalt viljelusviisist 

  Mets, Martin (2015)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida viljelusviisi ja orgaaniliste ning mineraalse lämmastikväetise mõju talinisu sordi ’Fredis’ saagile ja kvaliteedile. Samuti välja selgitada viljelusviisi mõju füsioloogilise ...
 • Talinisu terasaagi kujunemine mahe- ja tavaviljeluses 

  Kängsep, Madis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Pidev diskussioon selle üle, kummal viljelussüsteemil on terasaak suurem oli põhjus, miks loodi 2008. aastal Eesti Maaülikooli katsepõllule Eerikale mahe- ja tavatootmist võrdlev katse. Katse eesmärgiks oli võrrelda talinisu ...
 • Talinisu umbrohutõrje 

  Kalda, Janne (2012)
  Nisu on maailmas üks enim kasvatatud teraviljakultuure, mistõttu on oluline vähendada teravilja umbrohtuvust mehaanilise ja keemilise tõrjega, et saada suuremat saaki, puhtamat ning kvaliteetsemat tera. Käesoleva ...