Now showing items 1224-1243 of 1583

 • Saaremaa Karujärve roosärje (Scardinius erythrophthalmus L.) kasvust ning tema osa kalastikus 

  Rääbis, Kelli (2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on kirjeldada Saaremaa Karujärve kalastikku ja roosärje kasvuparameetreid. Roosärge peetakse tööstuslikult vähetähtsaks kalaks, seega teadusliku uurimisobjektina ei paku ta suurt huvi ...
 • Saasteosakeste ladestumine rohtsetele taimedele maanteede ääres 

  Laidma, Eleri (Eesti Maaülikool, 2017)
  Uurimuse eesmärk oli selgitada välja tiheda liiklusega maanteede ääres kasvavate rohtsete taimede saasteosakeste immobliliseerimisvõime. Uurimuse raames loendati saasteosakeste arvu Võru ja Tartu linna suunduvate maantee ...
 • Sadamaraudtee lineaarpark 

  Roomet, Maali (2014)
  Käesolev bakalaurusetöö on valminud jätkuna 2013/2014 õppeaasta õppeainele “Linnaruumi kujundamine”, kus lähteülesandeks oli lahendada projektala Tartu elamupiirkonnas. Projektist on võetud kasutusele mõned motiivid ning ...
 • Samm sammult 

  Altsaar, Kristel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks on välja pakkuda lahendus Hiinalinna rangest hoonete-ning tänavastruktuurist luua samm sam¬muline üleminek leebema ja kasutajasõbralikuma keskkonnani. Samuti on töö eesmärgiks muuta ...
 • Samm-sammult 

  Talistu, Leelo (2013)
  Töö tegemise alguses analüüsisin ma ajaloolisi kaarte ja nägin, et see ala oli enne Teist Maailmasõda täis ehitatud. Minu jaoks ei olnud sellise olukorra taastamine võimalus ja nii ma pöördusin linnaelanike poole, et ...
 • Sargvere Põllumajandusühistu agromajanduslik analüüs aastatel 2010-2012 

  Uusmaa, Sander (2013)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda ülevaade Sargvere PÜ tegevusest aastatel 2010-2012. Töös on analüüsitud ettevõtte mullastikku ja nende muutusi. Taimekasvatuses on antud ülevaade selle kujunemisest ja antud omapoolseid ...
 • Sarvlestade (Oribatida) mitmekesisus kandseente viljakehades 

  Sammet, Kaarel (2015)
  Sarvlestad (Oribatida) on oluline rühm väikesi ämblikulaadseid, kes on mitmekesised ja arvukadeelkõige pinnases ja varisekihis. Nende ökoloogia ja toitumissuhted on veel halvasti tuntud, hoolimata nende tähtsusest maismaa ...
 • Sauna osatähtsus ning roll kaasaegse eesti turismiteenuses 

  Dobrus, Kaspar (2016)
  Eesti võiks olla üks riik maailmas, mis oma maad tutvustavates reklaamides, promoüritustel ja brozüürides tooks esile oma pikaajalist saunakultuuri. Paraku pole Eesti riik veel väga panustanud Eesti saunakultuuri laiemale ...
 • Säästev areng ja ökoturism kui arengusuunad Eesti loodusturismi ettevõtetele 

  Pilving, Tarmo (2015)
  Globaalses turismitööstuses on viimase 50 aasta jooksul turistide arv järjepidevalt kasvanud. Erinevad arengukavad ja turismiorganisatsioonid prognoosivad lähitulevikuks kasvu jätkumist. Turismimajanduse fookus liigub ...
 • Säästlikud sademevee süsteemid parklates 

  Veltmann, Martin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Sademeveega seonduvaid uuringuid ja põhjalikumaid töid on Eestis tehtud vähesel määral. Siiani ei ole keegi välja toonud täpsemaid andmeid selle kohta, kuidas on säästlikud sademeveesüsteemid tööle hakanud ja ennast ...
 • Säga (Silurus glanis L.) loodusliku populatsiooni ja Eestisse imporditud kasvanduste karjade geneetiline iseloomustamine 

  Lang, Katrina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Säga on Eestis haruldane liik, kuuludes II kaitsekategooriasse ning Eesti Punase Raamatu eriti ohustatud liikide nimistusse. Tema geneetiliste iseärasuste väljaselgitamine on väga oluline geneetilise mitmekesisuse ...
 • Säilituskeskkonna mõju õunte 'Liivi kuldrenett' ja 'Talvenauding' säilivusele ja kvaliteedile 

  Heinmaa, Lagle (2012)
  ’Liivi kuldrenett’ ja ’Talvenauding’ on Eestis ühed populaarsemad ja armastatumad õunasordid. Mõlema sordi põhiprobleemiks on lühike säilivusaeg ja kiire kvaliteedilangus. Uurimuse eesmärgiks oli katsetada erinevate ...
 • Särje (Rutilus rutilus L.) kasvuparameetrid Otepää ümbruse järvedes 

  Raig, Reelika (2014)
  Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks on hinnata kasvuparameetrid Otepää ümbruse veekogudes, mis erinevad oma morfomeetria ja Vee Raamdirektiivi klassifikatsiooni tüübi poolest. Möödunud suvel koguti katsepüükidega 10 ...
 • Sediment Phosphorus Forms and Their Role in Lake Ecosystems 

  Kisand, Anu (Eesti Maaülikool, 2008)
  Fosfor on paljudes veeökosüsteemides primaarproduktsiooni limiteerivaks biogeeniks. Inimtegevuse mõjul on veekogude fosforikoormus oluliselt kasvanud, tuues kaasa järvede kiirenenud eutrofeerumise. Põhjasetteil on oluline ...
 • Seeneturismi potentsiaal ja kitsaskohad Eestis 

  Kõomägi, Raili (Eesti Maaülikool, 2018)
  Viimastel aastatel on mujal maailmas korilusturism ja eelkõige seeneturism väga populaarseks muutunud. Käesoleva töö idee kasvas välja seeneturismi pakkumise võimalikkusest Jaapani turistidele. Eestis puudub otsene ...
 • Seenorganismide esinemine suviodral (Hordeum vulgare L.) 

  Vent, Ülari (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö eesmärgiks oli hinnata visuaalselt seenhaiguste esinemist tavatootmisettevõtte suviodra 'Sanette' põldudel 2018. a kasvuperioodil ja määrata molekulaarsel teel selle seemnetes säilivad seenorganismid. Uurimistöö ...
 • Seitsme päevaliblikaliigi leviku muutused Eestis 

  Karus, Kati (Eesti Maaülikool, 2017)
  Suur osa Euroopa liblikatest seisavad silmitsi kliimamuutusest ning elupaikade hävimisest tingitud ohtudega, sellepärast on oluline uurida ka liblikate leviku muutusi Eestis. Lõputöö eesmärgiks ongi uurida seitsme ...
 • Seltsilistaimede mõju kapsakahjurite arvukusele ja nende parasiteerituse tasemele 

  Rannamäe, Kätlin (2016)
  Põllumajanduse intensiivistumine on toonud endaga bioloogilise mitmekesisuse vähenemise põllumajandusmaastikes, mis omakorda on halvendanud ökosüsteemi teenuste, nagu bioloogiline kahjurikontroll, kättesaadavust. Arvukad ...
 • Sentinel-3/OLCI - kaugseire tugi fütoplanktoni näitajate jaoks EL veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EÜ) rakendamiseks 

  Pall, Anne-Mai (Eesti Maaülikool, 2021)
  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ kehtestas kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele ülesande viia kõigi üle 50 ha veepeegliga veekogude kvaliteet vähemalt tasemeni „hea“ aastaks 2015, ...
 • Serdna & KO Taimekasvatuse agromajanduslik analüüs 

  Salm, Hendrik (2014)
  Lõputöös antakse ülevaade OÜ Serdna & KO taimekasvatuslikust tegevusest ning käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida ja hinnata OÜ Serdna & KO taimekasvatuslikku tootmist ning selle tasuvust. Töös tuuakse välja ...