Now showing items 463-482 of 1572

 • Jaapani ebaküdoonia (Chaenomeles japonica Thunb.) erinevate sortide kasvatamise perspektiivsus Eesti tingimustes 

  Repnau, Anna (Eesti Maaülikool, 2020)
  Jaapani ebaküdoonia (Chaenomeles japonica Thunb.) alaseid uurimistöid ei ole Eestis tehtud. Sellealane töö vajab edaspidist rohkem ja põhjalikumat uurimist, sest see väärtuslik puuviljakultuur väärib suuremat tähelepanu ...
 • Jaapani turismituru potentsiaal ning Eestit külastavate Jaapani turistide profiil 

  Kaljuste, Katrin (2016)
  Viimastel aastatel on Eestis järjest suurenenud Jaapani turistide arv ning potentsiaal kasvu jätkuks on suur. Antud töö olulisus seisneb selles, et kuigi on tehtud uurimusi, kuidas Eestit Jaapanis turustada, ei ole ...
 • Jahinduse meediakuvand, maine ja jätkusuutlikkus Eestis 

  Kuusk, Kerli (Eesti Maaülikool, 2020)
  Jahindus on alati ühiskonnas konflikte ja arutelusid tõstatav teema olnud ning Eesti kiiret urbaniseerumist arvestades mõjutab jahinduse jätkusuutlikkust üha enam teemat mittevaldavate inimeste arvamus. Seetõttu ei saa ...
 • Jahiturismi olemus ja potentsiaal Eestis 

  Rabakukk, Piret (Eesti Maaülikool, 2019)
  Jahiturism on Eestis üldiselt vähetuntud ettevõtlussektor ja turistide arvu arvestades on tegemist nišiturismiga. Samas on tegemist valdkonnaga, mis ei leia sageli mõistmist, tekitab pingeid ühiskonnas ja vastuolusid ...
 • Jalgsi matkajate motivatsiooni ja rahulolu uuring Eesti matkaradadel 

  Veesaar, Lili (Eesti Maaülikool, 2021)
  Liikumine on inimese igapäevane tegevus. Kogu maailmas pööratakse üha enam tähelepanu aktiivsele liikumisele ja inimese teadlikumale käitumisele looduses. Jalgsi matkamine on kõige lihtsam ja kättesaadavam matkaliik, ...
 • Jäätmete ja teisese toorme käitlus tootmisettevõttes 

  Link, Helle (2013)
  Jäätmekäitlusele hakati rohkem tähelepanu pöörama 18. sajandil alanud tööstusrevolutsiooni ajal, mil sai alguse massilisem tootmine. Tekkis vabrikutootmine, mille tulemusel kasvas majandus, suurenes pakendite ja jäätmete ...
 • Jäätmeväetiste mõju mullale ja taimede toitumisele 

  Ivandi, Elena (Eesti Maaülikool, 2020)
  Tootmisjäägid nagu puutuhk, reoveesete, süsi jne., mis sisaldavad palju taimedele vajalikke toiteelemente, sobivad kasutamiseks väetisena, kuid probleemiks on, et toiteelementide vahekord ei ole neis kooskõlas taime ...
 • Järgmine peatus 

  Pärtel, Uku Mark (2014)
  Bakalaureusetöö ülesandeks oli luua kasutusest välja jäänud raudteekoridorist lineaarne linnaruum ning pakkuda välja võimalused uute korter- ja ärihoonete rajamiseks. Pakutav lahendus sisaldab nii kergliikluskoridori ...
 • Järvamaa keskkonnavaldkonna rikkumised 2004-2014 Keskkonnainspektsiooni andmetel 

  Masing-Jugaste, Carmen (2016)
  Keskkonnavaldkonna probleemid ja rikkumised on üha tähtsamad teemad. Eestis teostab kõigi kolme keskkonnakaitse valdkonna (looduskaitse, keskkonnakaitse, kalakaitse) üle järelevalvet Keskkonnainspektsioon. Bakalaureusetöö ...
 • Järvede maastikupõhine kaitsekorraldus Eestis 

  Sarapuu, Marian (2014)
  Käesoleva bakalaureusetöö „Järvede maastikupõhine kaitsekorraldus Eestis“ eesmärgiks on anda ülevaade järvede maastikupõhisest kaitsekorraldusest maastikukaitsealade kaitsekorralduskavades ja maastikuhoolduskavades. Eesmärgi ...
 • Järvede seisundi hindamine zooplanktoni näitajate alusel püsiseirejärvede näitel 

  Kraan, Ethel (2014)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on hinnata zooplanktoni näitajate sobivust veekogu seisundi hindamisel püsiseirejärvede näitel. Lõputöös on kasutatud 2010-2013 aasta seire hüdrokeemilisi, fütoplanktoni ja zooplanktoni ...
 • Järvede tervendamine Eestis: ajalugu ja arenguvõimalused 

  Soo, Kristjan (2015)
  Eesmärgiks oli koguda infot 19 Eestis tervendatud järve kohta ja koondada see ühtsesse andmebaasi. Ühtlasi analüüsiti järvede tervendamise edukust Eestis. Käesoleva töö oluliseimad järeldused on: 1. Järvede seisund ...
 • Järves ja jões elavate jõevähkide Astacus astacus (L.) morfoloogiline muutlikkus 

  Vest, Martin (2016)
  Euroopa jõevähi (Astacus astacus L.) populatsioone on kahandanud vähikatk, röövpüük ja järjest halvenenud elukeskkonna tingimused. Eesti ainsa põlise vähiliigi – jõevähi varude säilitamise ja taastamise eesmärgil asustatakse ...
 • Järvesette omadused ja potentsiaal fosforväetisena kasutuseks 

  Sepp, Evelin (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev magistritöö uurib järvesette omadusi ja selle potentsiaali fosforväetisena kasutamiseks. Uurimistöö eesmärgiks on selgitada välja järvesette sobivus väetamiseks ja mulla omaduste parandamiseks. Samuti selgitada ...
 • Jätkusuutlikku loodusturismi toetava hea tava vajadus ja põhimõtted Eesti huvigruppide näitel 

  Poolamets, Marko (2015)
  Töö eesmärk oli välja selgitada Eesti loodusturismifirmade, avaliku sektori asutuste ning erialaorganisatsioonide teadlikkust jätkusuutliku loodusturismi mõistest ning nende hinnang seda toetava ühtse hea tava ja eetika ...
 • Jätkusuutliku keskkonna tagamine orienteerumisürituse korraldamisel 

  Valdaru, Birgit (Eesti Maaülikool, 2019)
  Looduses rekreatiivsete tegevuste tegemine on levinud vaba aja veetmise viis ning on tõusuteel ja sellest tulenevalt suureneb ka koormus loodusele. Orienteerumine on vaid üks näide looduse kasutamisest tervise edendamise ...
 • Jõel 

  Asur, Helen (Eesti Maaülikool, 2017)
  Töö eesmärgiks on välja pakkuda lahendus Emajõe kaldal asuvatele aladele. Arvestades olemasolevat olukorda ning sidudes alad ühte kontseptsiooni alusel ning pak¬kudes välja lahenduse, mis ei lõhuks olemasolevat paiga¬vaimu ...
 • Jõesümbioos 

  Kruus, Kertu (2015)
  Töö eesmärgiks oli pakkuda lahendust kolmele alale, mis asuvad Emajõe kaldal. Alad tuli planeerida nii, et need ei ole eraldatud vaid jõega ühenduses – lineaarsed kaldad, hoonestus ja jõgi toimiks tervikuna. Lahendus pidi ...
 • Jõevähi (Astacus astacus) levik ja arvukus erinevates Eesti väikejärvedes 

  Viisut, Uko (2014)
  Käesolevas töös vaadeldi jõevähi arvukuse seost 8 erineva ökoloogilise kvaliteedielemendiga, mida kasutatakse väikejärvede seirel järve seisundi hindamiseks. Selgus, et kolme näitajaga esineb positiivne seos ja need ...
 • Jõevähi (Astacus astacus) söötmiskatsete metoodika väljatöötamine akvaariumitingimustes 

  Teorein, Agnes (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eestis on vähikasvatusega tegeletud juba üle 20 aasta, kuid toodangu mahtusid ei ole suudetud tõsta. Selle üheks põhjuseks on vähi jaoks sobiva granuleeritud sööda puudumine. Praegu toimub Eestis vähi söötmine kogemuslikult, ...