Recent Submissions

 • Solar and wind energy seasonal heat storage systems for residential buildings in Nordic climate 

  Kalder, Janar (Eesti Maaülikool, 2020)
  In this doctoral thesis are handled possibilities, how to increase renewable energy on-site usage, which is produced from wind and sun. In the Nordic climate, the main share of energy consumption in buildings is the need ...
 • Raskuste käsitsi teisaldamise ülesannete ergonoomikaline hindamine 

  Viks, Aile (Eesti Maaülikool, 2020)
  Raskuste käsitsi teisaldamine on üheks luu- ja lihaskonna ülekoormushaiguste põhjustajaks. Töös analüüsiti kirjanduse alusel raskuste käsitsi teisaldamise hindamise meetodeid ja võrreldakse neid praktiliselt nelja ...
 • PV paneelide elektrienergia tootlus inverteri aladimensioneerimise korral 

  Alto, Kenneth (Eesti Maaülikool, 2020)
  Eestis kasutatavatest päikesepaneelide tüüpidest on kaks enimkasutatavamat polükristallilised ja monokristallilised päiksepaneelid. Võimsus on päikesepaneelidel erinev, polükristallilistel päikesepaneelidel jääb võimsus ...
 • Ülikondensaatorite kasutusvõimaluste analüüs 

  Visnapuu, Lauri (Eesti Maaülikool, 2020)
  Tehnika areng on suurendanud elektrienergia salvestamist vajavate seadmete kasutamise võimalusi, mistõttu selle kasutamine on muutunud järjest olulisemaks. Üheks elektrienergia salvestamise võimaluseks on ülikondensaatorid. ...
 • Arvprogrammjuhitav trükkplaatide valmistamise freespink 

  Heering, Tanel (Eesti Maaülikool, 2020)
  Õppeaine „Mikroprotsessortehnika“ kursuse käigus valmistavad energiakasutuse üliõpilased õppe-eesmärgil kasutatava trükkplaadi. Õppelaboris kasutatakse trükkplaatidelt vasekihi üleliigsete osade eemaldamiseks keemilist ...
 • Ülekäiguradade valgustuse olukord Tartu Karlova linnaosas 

  Feldman, Regina (Eesti Maaülikool, 2020)
  Tänavavalgustusel on väga tähtis roll linnakeskkonnas. Selleks, et autojuhid näeksid jalakäijaid ülekäigurajal, on vaja ülekäigurajad piisavalt hästi valgustada. Uurimuse eesmärgiks on hinnata Karlova linnaosa ülekäiguradade ...
 • Second-generation bioethanol production: strategies for sidestreams valorisation in a sustainable circular economy 

  Da Rocha Meneses, Lisandra Marina (Eesti Maaülikool, 2020)
  Due to the increase of the energy production mainly from non–renewable energy sources, there is a need for alternative sources of energy. Second–generation biofuel production, using lignocellulosic biomass as a feedstock, ...
 • Skeleti-lihaskonna vaevuste levimus Eestis 2016–2018 töötervishoiuteenistuse andmebaasi näitel 

  Uiboleht, Anneli (Eesti Maaülikool, 2020)
  Uuringu eesmärgiks oli analüüsida Eesti töötajate skeleti-lihasvaevuste (SLV) seoseid individuaalsete ja tööga seotud teguritega töötervishoiuteenistuse andmebaasi näitel. Meetod. Andmed koguti perioodil 2016–2018 aastal ...
 • Taastuvenergiaallikate osakaal ja mõju elektrienergia kvaliteedile 

  Raudsepp, Urmas (Eesti Maaülikool, 2020)
  Magistritöös käsitletakse taastuvenergiaallikate osakaalu Eesti elektrienergia bilansis ning selle osakaalu mõjutegureid. Päikeseparkides läbiviidud katsemõõtmiste eesmärgiks on uurida päikeseparkide mõju elektrienergia ...
 • Membraanmootori projekt 

  Allmägi, Roland (Eesti Maaülikool, 2020)
  Nüüdisaegsed järjepidevalt rangemaks muutuvad keskkonnanormid survestavad mootoritootjaid, muutmaks traditsioonilist kolbmootorit kütust ja keskkonda säästvamaks. Traditsioonilise kolbmootori arendustöös on valdavalt ...
 • Fabrication of a Prototype Device for Photocurrent Generation Using HfO2-CNT Nanohybrids as the Active Layer 

  Viidalepp, Toivo (Eesti Maaülikool, 2020)
  The goal of this Master's thesis was to create a prototype setup in order to measure the photocurrent generated by hybrid nanocomposites like HfO2-carbon nanotube based (CNT). The specifications of the setup were to ...
 • Elektromüograaf-goniomeetri arendus 

  Gussev, Vitali (Eesti Maaülikool, 2020)
  Painutus-lõdvestus fenomeni kirjeldasid 1955. aastal Floyd ja Silver. Kirjelduse kohaselt kaob ülakeha ettepoole painutades ühel hetkel selgroosirgestajas (m. erectore spinae) elektriline aktiivsus ning edaspidine ...
 • Enefit Energiatootmine AS õlitehase elektrienergia tarbimise optimeerimise võimalused 

  Tihhomirov, Mihhail (Eesti Maaülikool, 2020)
  Vigade kordumise vältimiseks tulevikus ning ENEFIT 280 elektrivõrgu optimeerimiseks viidi läbi võrgu analüüs. ENEFIT 280 elektribilansi ja koormuskõverate analüüsi tulemusel selgus, et sektsioonidel ja trafodel on väga ...
 • Kompakttuulegeneraator 

  Tarum, Roland (Eesti Maaülikool, 2020)
  Kompakttuulegeneraatori projekti peaeesmärk oli vähendada loomapidajate koormust, kuid autor käsitles ka tuulikut koolide õppematerjalina. Eesmärgi saavutamiseks kasutas autor ära elektritõukeratta Gpad 5KS KV980L detaile ...
 • Aurukatlamajade projekteerimisvigade analüüsimine ja parandamine 

  Plaado, Martin (Eesti Maaülikool, 2020)
  Ülemaailmse tarbimise kiire kasvu tõttu on sunnitud mitmed tööstusharud sammu pidama kasvava nõudlusega. Selle tagamiseks peavad olema tööstuste aurukatlamajad töökindlad ja võimalikult ökonoomsed ööpäevaringseks tööks. ...
 • Elektrifrees 

  Mirk, Argo (Eesti Maaülikool, 2020)
  Aastaks 2050 on Euroopa Liit seadnud eesmärgiks kliimaneutraalse tootmise. Seetõttu on vajalik leida erinevaid lahendusi seadmete eletrifitseerimiseks. Antud magistritöö eesmärk on koostada 100% elektrienergiat kasutav ...
 • Töötervishoiu ja -ohutusalane õpe Eesti riiklikus kõrgharidussüsteemis 

  Vaher, Ragne (Eesti Maaülikool, 2020)
  Antud uurimistöös analüüsiti töötervishoidu ja -ohutust (TTO) puudutavat õpet Eesti riiklikus kõrgharidussüsteemis ning kirjeldati TTO temaatikat ja ainemahtusid sõltuvalt õppeasutuse tüübist ja õppetasemest. Kokku uuriti ...
 • Manuaalse formaatsaagimise töökoha robotiseerimine 

  Pihlakas, Peeter (Eesti Maaülikool, 2020)
  Statistika kohaselt ületab tööstusrobotite arv 10 000 töötaja kohta Põhjamaades maailma keskmist. Soomes kasutab 10% ettevõtetest teenindus või tööstusrobotit, Eestis on see näitaja 3%, millest saab järeldada, et meil ...
 • Päikeseelektrijaama dimensioneerimise tehnoloogilised võimalused ja majanduslik efekt 

  Kolberg, Lauri (Eesti Maaülikool, 2020)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida päikeseelektrijaama dimensioneerimise tehnoloogilisi võimalusi ja majanduslikku efekti, analüüsides esmalt selleks olemasolevate süsteemide reaalseid majanduslikke ja tehnoloogilisis ...
 • Pilliroost joogikõrte tootmisliini automatiseerimine 

  Rammo, Tanel (Eesti Maaülikool, 2020)
  Great OÜ toodab käsitööna pilliroost joogikõrsi. Nende eesmärgiks on lahenduse leidmine tootmise automatiseerimiseks. Käesoleva bakalaureuse tööga pakutakse välja üks võimalik tootmisliini tehniline lahendus. See koosneb ...

View more