Sub-communities

Recent Submissions

 • Comparing coastal landscapes according to ecological model of tourism 

  Yazdanmehr, Shima (Eesti Maaülikool, 2019)
  The coastal area is a part of the ecological identity of the marginal cities, so organizing, improving and preserving the coastal landscape is one of the main environmental aspects of the city. More than half of today’s ...
 • Alfa ja beeta mõruhapete sisaldus looduslikult kasvavas humalas ja humala kultuursortides 

  Ajaots, Linda (Eesti Maaülikool, 2019)
  Humala kultuursortide kasvatamine on Eestis vähe levinud. Seetõttu napib tootjatel humala kasvatamiseks kogemusi ja andmeid. Samuti on teadmata Eestis looduslikult kasvava humala sobivus õlletööstuses kasutamiseks. Lähtuvalt ...
 • Turu tänava kujundusprojekt: Üks hetk 

  Sarapu, Tuuli (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö eesmärgiks on luua Turu tänava äärsetele aladele jätkusuutlik ruumiline lahendus. Hetke olukorras on antud alal palju diskussioone tekitavaid probleeme, mis vajavad lahendamist. Kuna alale jäävad olulise sõlmpunktina ...
 • Biopreparaadi Bactomix 5 toime ristõieliste nuutritekitaja (Plasmodiophora brassicae) arengu takistamisel 

  Põldmets, Marian (Eesti Maaülikool, 2019)
  Ristõieliste nuutrit põhjustav mullapatogeen Plasmodiophora brassicae on mullas võimeline säilima ligikaudu 20 aastat. Tänasel päeval efektiivsed tõrjemeetodid nakkuse kontrollimiseks puuduvad. Alternatiivse tõrjemeetodina ...
 • Vaarika sordiaretuse suundumused ja valitud seemikute võrdlev hindamine 

  Vinogradov, Mailis (Eesti Maaülikool, 2019)
  Maailmas on üleüldisteks vaarika sordiaretuse suundumusteks sortide hea saagikus ja vastupidavus haigustele ja kahjuritele, suured ja hea käitluskindlusega kvaliteetsed viljad, sobivus masinkoristuseks ja tunnelis ...
 • Aasta muld 2019. Madalsoomuld : [teavik ja postkaart] 

  Leedu, Enn; Shanskiy, Merrit; Penu, Priit; Kikas, Tambet (Eesti Maaülikool, 2018)
  Eesti on üks märjemaid paiku maailmas: üle 22% on kaetud madalsoode ja rabadega. Tüüpilised madalsoomullad moodustavad ligi 14% meie muldkattest ja 59% turvasmuldadest. Kuivendamise ja põllumajandusliku kasutuse tõttu on ...
 • Maastiku ja kultuuri roll turismitee arendamisel: Sibulatee Eestis 

  Türkson, Silvia (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev töö annab ülevaate turismiteede taustast ning uurib erinevate juhtumiuuringute abil võtmetegureid, tänu millele saavutab turismitee edukuse. Töö eesmärgiks oli uurida kas Sibulatee turismiteena on areneva ...
 • Aasta muld 2018. Näivleetunud muld : [teavik ja postkaart] 

  Astover, Alar; Leedu, Enn; Penu, Priit; Kikas, Tambet (Eesti Maaülikool, 2017)
  Näivleetunud muldi esineb rohkesti Kagu-Eesti lavamaal ja Sakala kõrgustikul. Otepää, Haanja ja Karula kõrgustikul leidub neid laugematel aladel. Näivleetunud mullad moodustavad kooslusi leetunud ja leetjate muldadega. ...
 • Aasta muld 2017. Leedemuld : [teavik ja postkaart] 

  Leedu, Enn; Penu, Priit; Kikas, Tambet (Eesti Maaülikool, 2016)
  Leedemuldi leidub kõikjal Eestis liivadel. Peamised levikualad on Kagu-Eesti, Peipsi-äärne madalik, rannaluited Loode-Eestis ja Põhja-Eesti rannikumadalik. Leedemullad katavad Eesti territooriumist 6,3% ja metsaaladest ...
 • Aasta muld 2016. Rabamuld : [teavik ja postkaart] 

  Kõlli, Raimo; Penu, Priit; Kikas, Tambet (2015)
  Rabamuld moodustab kogu Eesti muldkattest 5,1% ja turvasmuld-kattest 21,7%. Rabamulla liikide hulgas on ülekaalus sügavad rabamullad (> 96%) ja erimite hulgas vähe lagunenud rabaturvas-mullad (> 94%). Suurimad rabamulla ...
 • Aasta muld 2015. Paepealne muld : [teavik] 

  Penu, Priit; Kikas, Tambet (MTÜ Eesti Mullateaduse Selts, 2014)
  Paepealsed mullad on levinud loopealsetel ehk alvaritel, kitsa ribana Põhja-Eesti paekalda sisemaapoolsel küljel, Loode-Eestis ja saartel. Nad on meil ühed väikseima levikuga mullad ja moodustavad ainult 1,2% Eesti ...
 • Holistic development of the oil shale region as an industrial heritage, recreational, sports and tourism district 

  Metsaots, Kaie (Eesti Maaülikool, 2019)
  In Ida-Viru County, the oil shale industrial activity and its decrease in recent decades have caused damaged landscapes, deteriorating settlements and infrastructures, environmental problems, high unemployment, emigration ...
 • Aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) taasviljuvate sortide talvitumine Eestis avamaal kasvatuskottides ja talvitumise mõju saagikusele 

  Tramm, Madli (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesoleva magistritöö aluseks olev katse oli 2017. aasta kevadel alustatud taasviljuvate maasikate sordivõrdluskatse jätkuks (talvitumise andmed ja teise aasta saagiandmed). Eesmärkideks oli teha kindlaks, kas kiletunnelites ...
 • Aasta muld 2014. Leostunud muld : [teavik] 

  Penu, Priit; Kikas, Tambet (MTÜ Eesti Mullateaduse Selts, 2013)
  Leostunud muld on levinud peamiselt Kesk-Eestis, kõige rohkem Lääne-Virumaal, Järvamaal ja Jõgevamaal. Moodustab 7,6% Eesti muldkattest; põllumajandusmaal on tema osakaal 14%. 51% leostunud mullast asub põllumajandusmaal. ...
 • Pärnu linna arengu eesmärkide täitmine ja muutmine aastatel 1998-2018 

  Kass, Elo (Eesti Maaülikool, 2019)
  Arengukava on omavalitsuse visioonist lähtuvate eesmärkide saavutamisele suunatud poliitiline kokkulepe, mis sisaldab olukorra analüüsi, arenguvajadusi, strateegiat, kavandatud tegevusprioriteete, nende eesmärkide ...
 • Biokeemiliste ühendite sisaldus mõnede rooside (Rosa) kroonlehtedes 

  Ruitlane-Rütli, Katrin (Eesti Maaülikool, 2019)
  Maailmas on roos läbi ajaloo lisaks ilutaime ja lõikelillena ka hinnatud toiduainete-, kosmeetikaja parfümeeriatööstuse tooraine. Maailmaturul on mitmeid käsitöölisi ja suurettevõtjaid, kes valmistavad erinevaid tooteid ...
 • Kurdlehise kibuvitsa (Rosa rugosa Thunb.) viljade keemiline koostis sõltuvalt kasvukohast 

  Üksik, Elve (Eesti Maaülikool, 2019)
  Kibuvitsade viljad on hästi tuntud oma tervistavate omaduste poolest ning neid kasutatakse laialdaselt toiduainete- ja farmaatsiatööstuses. Kurdlehist kibuvitsa (Rosa rugosa Thunb.) kasutatakse lisaks eelpoolmainitule ...
 • Kartuli saagikus ja kasvatamise tasuvus sõltuvalt viljelusviisist 

  Mäesepp, Kermo (Eesti Maaülikool, 2019)
  Uurimustöö eesmärgiks oli uurida kartuli kaubandusliku saagi erinevusi tava- ja maheviljelussüsteemides ning välja selgitada, milline viljelusviis on tasuvaim. Antud katse viidi läbi Eesti Maaülikooli Põllumajanduse- ja ...
 • Loodusgiidide koolitamine Eestis 

  Lindpere, Margot (Eesti Maaülikool, 2019)
  Loodusturismi hoogustumisega edendavad ka loodusgiidid üha olulisemat rolli kasvavas turismitööstuses, olles tähenduste loojad inimkultuuri ning looduse vahel. Antud töö eesmärgiks on teada saada, milline on loodusgiidi ...
 • Looduses liikumine kui roheteraapia tartu tudengite näitel 

  Kivilo, Karola (Eesti Maaülikool, 2019)
  Tänapäeva aina kiiremini linnastuvas ning tõusva elutempoga ühiskonnas jääb loodus inimesele aina kaugemaks ning üha teadlikumalt tuleb läheneda inimese heaolu tagamisele, milles loodus etendab väga olulist rolli. ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.