Sub-communities

Recent Submissions

 • Ühistu loomise käsiraamat 

  Pukk, Tiina; Läänemets, Jaak; Post, Tõnu; Bulitko, Tanel-Taavi; Riisenberg, Märt; Holm, Annely; Kask, Kadri; Oru, Enre; Karisalu, Kalev; Lepplaan, Toomas; Tasa, Katrin; Tõnissoo, Vahur; Värnik, Rando; Seidla, Ene (Eesti Maaülikool, 2018)
  Ühistuline majandustegevus vajab pühendumist, panustamist ja paindlikkust! Meie ühistute areng on seotud eelkõige aja ja ruumiga, milles need ühistud on ellu kutsutud. Igast perioodist, kus ühistuid on asutatud, on palju ...
 • Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse 

  Iliopoulos, Constantine (Eesti Maaülikool, 2018)
  See juhendmaterjal tutvustab lugejale, kuidas kaasata põllumajandusühistute liikmeid ühistu otsustusprotsessidesse. Otsuste vastuvõtmine on kriitilise tähtsusega iga organisatsiooni edu silmas pidades. Põllumajandusühistute ...
 • Toodete eksport ja turustamine : teabematerjal 

  Värnik, Rando; Ohvril, Tiiu; Kull, Piret; Inno, Jan; Hinto, Priit; Murakas, Jaanus; Aigro, Indrek (Eesti Maaülikool, 2018)
  Ühe ühistu suur eesmärk peaks olema tulu teenimine oma liikmele. Siit aga tekib küsimus, kuidas seda saavutada olukorras, kus vabal turul otsivad tulu teenimise võimalust paljud. Lahenduste otsingul tulevad esile sellised ...
 • Диверсификация сельского предпринимательства 

  Кууcик, Сирье; Охврил, Тийу (Эстонский университет естественных наук, 2018)
  За последние двадцать пять лет сельские регионы Эстонии, интенсивность сельскохозяйственного производства которых выросла в разы, претерпели серьёзные изменения. В такой же пропорции увеличилось число свободных рабочих ...
 • Maaettevõtluse mitmekesistamine 

  Kuusik, Sirje; Ohvril, Tiiu (Eesti Maaülikool, 2018)
  Viimase kahekümne viie aastaga on Eesti maapiirkonnad teinud läbi pöörase muutuse, kus põllumajandustootmise intensiivsus on tõusnud kordades. Samavõrra on jäänud priiks töökäsi. Osa maainimesi on siirdunud linnadesse, ...
 • Klientide ootused ja rahulolu Eesti Maaülikooli väikeloomakliiniku näitel 

  Jablukovitš, Valeria (Eesti Maaülikool, 2018)
  Organisatsiooni üheks edu kriteeriumiks on kliendi rahulolu, mida võib defineerida kui kliendi ootuste täitumist. Eesti Maaülikooli väikeloomakliiniku ajalugu ulatub aastasse 1848. Kliinikus ei ole varem klientide rahulolu ...
 • Ettevõtte AirsoftGO OÜ ostupersoona loomine 

  Männistu, Lauri (Eesti Maaülikool, 2018)
  Ostupersoona loomine annab ettevõtetele parema ülevaate sellest, milline on tema klient, millised on tema arvamused, soovid ja vajadused. Siiani puudus AirsoftGO OÜl ülevaade oma kliendist, niisiis nende paremaks mõistmiseks ...
 • Turundusest - alustavale otseturundajale : kuidas luua lisaväärtust ja seda turunduslikult kasutada 

  Ohvril, Tiiu (Eesti Maaülikool, 2007)
  Kogu maailma põllumajandustootjatel on üha raskem toime tulla tingimustes, kus toorme hinnad tõusevad, aga saaduste hinnad ülemaailmse konkurentsi tõttu langevad. Seepärast on hakatud pöörama tähelepanu lisaväärtuse ...
 • Agraarökonoomika aastakoosolek 2018 : Kas kriis on seljatatud? 

  Viira, Ants-Hannes (toimetaja); Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesolev artiklikogumik võtab kokku 16. veebruaril 2018. aastal Eesti Maaülikoolis toimunud agraarökonoomika aastakoosoleku ettekanded. Mõte sellise kokkusaamise korraldamiseks tekkis mul 2017. aasta suvel ämma-äia ...
 • AS Värska sanatooriumi sihtgrupi arusaamad antud ettevõtte reklaamidest 

  Tillo, Laura (Eesti Maaülikool, 2018)
  Tänapäeval on tarbijad teadlikumad, valivamad ning nõudlikumad, mistõttu on ettevõtetel oluline teada, mis mõjutab tarbija ostuotsuseid ja leida viis tarbijani jõudmiseks. Selleks, et tarbijani jõuda ja seeläbi mõjutada ...
 • Alpakakasvatuse tasuvus Eestis 

  Männisalu, Marella (Eesti Maaülikool, 2018)
  Maapiirkondadest lahkub järjest enam inimesi ning seetõttu tuleb leida võimalusi, kuidas tegevusalasid maapiirkonnas mitmekesistada, et töövõimalused säiliksid. Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada, kas alpakade ...
 • Erialavaliku otsustusprotsess Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi bakalaureuseõppekava esmakursuslaste näitel 

  Raudkett, Elis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Turundusel on väga tähtis koht tänapäeva ettevõtte juhtimisel ning toimimisel. Turundamisele on suuresti kaasa aidanud tehnoloogia areng, tänu millele on võimalik ka Interneti teel tarbijateni jõuda. Viimase aja trend ...
 • Krediidiriskide maandamine Eesti põllumajandusettevõtetes 

  Rannat, Joel (Eesti Maaülikool, 2018)
  Ettevõtted satuvad sageli olukordadesse, kus müüakse toodangut või osutatakse teenust ostjatele, kes ei tasu õigeaegselt saadud kauba eest. Ettevõte peab sellest tulenevalt analüüsima ostjate krediidivõimekust kaubakrediidi ...
 • Eesti Maaülikooli vilistlaste osalemine ettevõtlusalastel täienduskoolitustel ja hinnang omandatud ettevõtlusalaste teadmiste puudujäägile 

  Palojärv, Kati (Eesti Maaülikool, 2018)
  Muutuvas maailmas, kus on oluline kiire kohanemisvõime, on oluline uute teadmiste ja oskuste omandamine. Oluliseks on muutumas erinevad ettevõtlusalased teadmised, elukestev õpe ning ettevõtlikkus, mida läheb vaja igas ...
 • Hinnang külmpressitud vaarikaseemneõli tootmisvõimalustele Eestis 

  Veski, Sille (Eesti Maaülikool, 2018)
  Kodumaistele marjakasvatajatele pakuvad konkurentsi välismaalt sisse ostetud marjad ning seetõttu proovitakse aina enam leida viisi, kuidas vaarikakasvatuses vaarika väärtust tõsta. Üheks võimalikuks viisiks on vaarikamahla ...
 • Põllumajandusmaa tehinguhinna kujunemine Eestis aastatel 2004–2017 

  Maran, Elina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töö eesmärk oli välja tuua põllumajandusmaa tehinguhinda mõjutavad tegurid ning muutused tehinguhindades perioodil 2004–2017. Töös analüüsitavad kvantitatiivsed andmed on pärit Eesti Statistikaametist ning Maa-ameti ...
 • Kirimäe PÜ finantsanalüüs aastatel 2012-2017 

  Ilumäe, Helen (Eesti Maaülikool, 2018)
  Ettevõtte pikaajalise kasvupotentsiaali planeerimiseks on esmalt vajalik positsioneerida ettevõtte kui terviku seisund, millele tuginedes oleks võimalik langetada efektiivsemaid juhtimisotsuseid ja seeläbi suurendada ...
 • Ettevõtte finantsanalüüs Tartu Agro AS näitel aastatel 2011-2017 

  Kazakova, Veronika (Eesti Maaülikool, 2018)
  Seoses põllumajanduseturul kriisidega ja kokkuostuhindade kõikumisega viimastel aastatel on olukord Eesti põllumajandusesektoris olnud pingeline. Selline raske aeg mõjutab ettevõte jätkusuutlikkust. Bakalaureuse töö ...
 • Kliendirahulolu uuring ITÜ Rebella näitel 

  Järveoja, Mikk (Eesti Maaülikool, 2018)
  Toimival ettevõttel peab olema klient, kes neilt ostaks. Kui klient on ettevõttega rahul, sooritab ta enda ostud ka tulevikus seal. Rahulolev klient on lojaalne ja soovitab ettevõtet ka teistele inimestele. Inseneri- ja ...
 • CNG-gaasiautode omaksvõtt tarbijate poolt Škoda Tartu esinduse näitel 

  Sööt, Edvard (Eesti Maaülikool, 2018)
  Autode arv maailmas kasvab ning see tekitab muu hulgas ka keskkonnaprobleeme. Negatiivset mõju keskkonnale on võimalik vähendada läbi tarbija teadlikkuse tõstmise ning inimeste rohelise mõtteviisiga kaasa haaramisega. ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.