Show simple item record

dc.contributor.advisorOmel, Raul
dc.contributor.authorJufkin, Ingrid
dc.date.accessioned2015-06-05T06:09:38Z
dc.date.available2015-06-05T06:09:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2357
dc.description.abstractKäesoleva uurimistöö eesmärgiks on hinnata ja ettevõtete demograafia ja rahvastiku demograafia ning palgatöötajate kuu keskmise brutosissetuleku seoseid Lõuna-Eesti maakondades aastatel 2004-2012 kasutades Eesti Statistikaameti andmebaasis toodud ettevõtete demograafia ja rahvastiku demograafia andmeid. Vaatluse alla võeti just Lõuna-Eesti maakonnad, kuna just nendes maakondades on näha suuri muutusi nii rahvastiku vähenemise kui ka tööjõu liikumise üldises trendis. Töö eesmärgi saavutamiseks analüüsiti vaatlusalusel perioodil Statistikaameti andmebaasis maakonniti liigitatud andmete (statistiliste arvnäitajate) põhjal seoseid ettevõtete sünnimäära ja valitud rahvastikudemograafia näitajate ning palgatöötajate kuu keskmise brutotulu vahel. Uurimismeetodina kasutati trendi- , võrdlus- ja klasteranalüüsi. Ettevõtete sünnimäära ja rahvastiku demograafia näitajate seoste analüüsimisel selgus, et ettevõtete sünnimäära ja kõikide (välja arvatud välisrände) valitud rahvastiku demograafia näitajate vahel esinevad positiivsed seosed. Kui suurenevad valitud rahvastiku demograafia näitajad, kasvab antud piirkondades ka ettevõtete sünnimäär. Uurimustöö näitas, et aastatel 2004-2012 oli ettevõtete sünnimäära ja enamike valitud rahvastiku demograafia näitajate suhe Eestis keskmiselt kui ka Põlva, Võru ja Valga maakonnas olnud langevas trendis. Lisaks vaadeldi ka firmade sünnimäära ja palgatöötajate keskmise brutotulu vahelist seost ning ilmnes, et vastavate näitajate vahel on samuti positiivne seos. Kuid põhjus-tagajärg-seos on antud näitaja puhul vastupidine kui rahvastiku demograafia näitajatel ‒ ettevõtete sünnimäära suurenemisel kasvab palgatöötajate kuu keskmine brutopalk. Klasteranalüüsi tulemusena jaotati maakonnad rahvastiku demograafia näitajate alusel 5 gruppi. Analüüsi tulemusena ilmnes, et kõik kolm vaatluse all olevat Lõuna-Eesti maakonda grupeeruvad samasse klastrisse. Põlva-, Valga- ja Võru maakonnad eristusid keskmiste näitajate alusel teistest maakondadest madalama tööhõive ja tööjõus osalemise määra tõttu.EST
dc.description.abstractThe aim of this bachelor`s thesis is to estimate the relations between corporate demography and population demography as well as the average gross income of employees in Estonia in general and in the counties of South Estonia in the years 2004-2012. The thesis investigates if and how the birth rate of enterprises has changed in comparison with the population demography indicators. The reason why three South Estonian counties were selected for the study is because in these counties big changes in the general tendency of population decrease and employment mobility can be observed. To achieve the aim of the thesis, statistical data on the birth of enterprises and the selected population demography indicators as well as the average gross income of employees for each county and for each year were found from the database of Statistics Estonia for the period of time under study. Changes in the statistical data and correlations between the births of enterprises and the selected population demography indicators as well as the average gross income of employees were analysed using benchmarking, trend analysis and cluster analysis. It can be concluded that in 2004-2012 in Põlva, Võru and Valga counties there was a positive correlation between the birth rate of enterprises and all the selected population demography indicators, except for emigration to foreign countries. The examined gross income of employees and the birth rate of enterprises also demonstrated a positive correlation. The research also demonstrated that in 2004-2012 there was a downward trend in the correlation between the birth rate of new enterprises and most of the selected population demography indicators in Estonia in general as well as in Põlva, Võru and Valga counties. The results of the cluster analysis showed that on the basis of population demography indicators, all the three South Estonian counties studied grouped into the same cluster, which can be characterised by lower employment and labour force participation rate in comparison with other counties in Estonia.EN
dc.subjectettevõttedEST
dc.subjectrahvastikEST
dc.subjectdemograafiaEST
dc.subjectettevõtlusEST
dc.subjectettevõtete sünnimäärEST
dc.subjectmaakonnadEST
dc.subjectEestiEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleEttevõtete demograafia ja rahvastiku demograafia seosed Eestis aastatel 2004-2012: Lõuna-Eesti positsioon maakondlikus võrdlusesen_US
dc.title.alternativeAspects of Corporate Demography and Population Demography in Estonia in 2004-2012: South Estonian Counties in Regional Comparisonen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2015-06-11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.