Show simple item record

dc.contributor.advisorOhvril, Tiiu
dc.contributor.authorMõttus, Markus
dc.date.accessioned2015-06-02T12:26:03Z
dc.date.available2015-06-02T12:26:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2320
dc.description.abstractBakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada, missugused on uue toidumärgi lansseerimisel tekkivad probleemid ja võimalused katusmärgi „Ehtne Talutoit“ näitel. Käesolevas töös kasutati teiseste andmetena erialast kirjandust ning internetiallikatest saadud informatsiooni talutoidu ning kaubamärkide kohta. Esmaste andmete kogumiseks viidi läbi intervjuu Eestimaa Talupidajate Keskliidu nõunikuga, kogumaks kvalitatiivset informatsiooni „Ehtne talutoit“ märgi lansseerimise kohta. Lisaks viis töö autor läbi tarbijaküsitluse uue märgi oodatava vastuvõtu uurimiseks tarbijate poolt. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisülesanded:  Uurida kaubamärkide ja ka toidumärkide kujunemist ja tähtsust Eestis.  Viia läbi tarbijaküsitlus uurimaks „Ehtne Talutoit“ märgi lansseerimise oodatavat vastuvõttu tarbija poolt.  Viia läbi intervjuu Eesti Talupidajate Keskliidu nõunikuga, saamaks ülevaate „Ehtne Talutoit“ märgi olemusest, vajalikkusest ning lansseerimisel kaasnevatest probleemidest. Kokkuvõtvalt selgus, et suurimaks probleemiks uue märgi lansseerimisel võib kujuneda ajamahukus, sest dokumentatsiooni on palju. Lisaks peaks uue märgi turule tooja arvestama finantsilise poolega, sest toetuste maht võib kujuneda plaanitust väiksemaks. Oluline on võita tarbija usaldus, kuna erinevaid brände on toiduturul väga palju ning uue brändi sissetöötamine võtab aega. „Ehtne talutoit“ märgi puudustena võib ankeetküsitluse põhjal välja tuua, et tarbijale on see märk veel liialt tundmatu ning oleks vajalik teha reklaamikampaaniat. Sellest tulenevalt ei tundu „Ehtne talutoit“ märk tarbijale veel piisavalt tugev ning köitev. Samas uus toidumärk annab võimaluse toetada kohalikku tootjat ning paljud ankeetküsitlusele vastanud pidasid seda ka oluliseks. Lisaks oli suur osa ankeetküsitlusele vastanutest huvitatud ühtset talutoitu tähistavast märgisest.EST
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to find out the issues and opportunities of launching a new quality label considering „Genuine farm food“ (“Ehtne talutoit” in estonian) as an example. Professional literature and information from Internet sources about farm food and trademarks were used for secondary particulars. An interview with the advisor of Central Union of Estonian Farmers was carried out to collect qualitative information about activating the new quality label „Genuine Farm Food“. The author of this thesis also carried out a survey among the consumers to find out their possible expectancy of this food label. Following research tasks were erected to achieve the aim:  To explore trademarks and food labels formation and importance in Estonia  Carry out a survey to find out consumers possible expectancy of quality label “Genuine Farm Food”  Carry out an interview with the advisor of Central Union of Estonian Farmers to collect qualitative information about activating the new quality label „Genuine Farm Food“ In conclusion the biggest issue of launching a new brand-mark appeared to be the capacity of time as there would be a lot of documentation. Also it is important to financially consider the decision of bringing a new label to the market, because it may receive less subsidy as planned. Furthermore, it’s as important to win the consumers trust because the large amount of different brands in the food market and the time that it takes to develop a new brand could be a distraction. According to the questionnaire among the consumers, the negative sides of the quality label „Genuine Farm Food“ seem to be that it is unfamiliar to the consumers and thereby needs a lot of advertising. Therefore, it seems that the quality label „Genuine Farm Food“ is not strong and absorbing enough yet. But on the other hand the new quality label could give an opportunity to support local farmers which also was important for the survey respondents. In addition, there was a lot of respondents who were interested in this kind of a quality label.EN
dc.subjecttoidumärgisedEST
dc.subjectturundusEST
dc.subjectreklaamEST
dc.subjecttaludEST
dc.subjectkohalik toitEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleUue toidumärgi lansseerimise probleemidest ja võimalustest katusbrändi „Ehtne talutoit“ näitelen_US
dc.title.alternativeIssues and possibilities considering the quality label "Genuine farm food" as an exampleen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2015-06-10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.