Show simple item record

dc.contributor.advisorKivistik, Jaan
dc.contributor.authorAnijago, Liis
dc.date.accessioned2012-05-21T14:38:16Z
dc.date.available2012-05-21T14:38:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/213
dc.description.abstractKogu Jõgevamaa elanikkonnast moodustavad maa-asulate elanikud 65,8%, mis on näiteks viis korda suurem kui Ida-Virumaal, kus kogu rahvastikust on maa-asulate elanikke vaid üle 12%. Võrreldes teiste maakondadega on aastatel 2001-2011 Jõgevamaal rahvaarv vähenenud aeglasemalt – 1 673 elaniku võrra (4,4%). Kõige kiiremini on rahvaarv vähenenud Ida-Virumaal – 11 354 elaniku võrra (6,4%). Elanikkonda iseloomustab negatiivne iive, rahvastiku vananemine ja väljaränne. Enamus ettevõtteid Jõgeva maakonnas on põhitegevusalaks märkinud põllumajanduse, millest tulenevalt paistab maakond silma tööhõive suure osatähtsusega primaarsektoris. Maakonna põhilised ekspordiartiklid on metsamaterjalid (maakonna territooriumist 45% on metsamaa) ja toiduainetööstuse tooted. Ettevõtluse taset hinnatakse üldiselt nõrgaks – peamised probleemid on koostöö puudulikkus, turustusalase oskusteabe puudumine, vähene info toetuste kohta ning liigne bürokraatia. Ettevõtete arvu poolest tuhande elaniku kohta on Jõgevamaa Eesti viimaste seas. Tööhõive määr ja keskmine töötasu on aastatel 2001-2011 jäänud alla Eesti keskmise. Maaelu säilimiseks vajalik maamajandus vajab toetust ning tänu LEADER programmile antakse võimalus maapiirkonnas elu kvaliteeti parandada ja edendada, majandustegevust mitmekesistada ning partnerlust elavdada. LEADER meede jõudis laiemalt Eestisse 2006. aastal, kuid analüüs on toodud aastate 2009-2011 kohta. LEADER programmi Jõgevamaa kohalik tegevusgrupp – MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda on vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on kohaliku elu arendamine, maaelu ja külade taas-elustamine, kohaliku ettevõtluse arendamine, kohalikele toodetele lisaväärtuse andmine ning turgudele ligipääsemine. Tegevuspiirkond on jaotatud kolmeks: Põltsamaa, Vooremaa ja Peipsi piirkond. Aastatel 2009-2011 on LEADER meetme toetusi välja makstud Vooremaa piirkonnas – 425 077 eurot, Põltsamaa piirkonnas – 394 249 eurot ja Peipsi piirkonnas – 215 401 eurot. 2 Jõgevamaa Koostöökoja piirkondade LEADER programmi kaudu määratud ja välja makstud toetussummade ja toetuste saajate arvust näeme, et aastatel 2009-2011 on kõigis piirkondades iga aastaga rohkem toetussummasid välja makstud, võrreldes eelneva aastaga. Seega võib väita, et LEADER programmi tegevus on Jõgevamaal laienenud. Jõgevamaa Koostöökoja piirkonnas maksti aastatel 2009-2011 keskmiselt LEADER toetusi välja ühe saaja kohta 10 934,5 eurot. Antud tabelid piirkondade kohta ei näita siiski lõplikku tulemust, sest 2011. aasta toetussummad võivad olla veel maksmata – määratud toetussummad ja toetuste saajate arvud võivad kajastuda järgmise või ülejärgmise aasta välja makstud toetussummades ja toetuste saajate arvudes. Kamari Haridusseltsi, Vudila OÜ-d ja Nõmme Köögivili OÜ-d toetatud LEADER toetuste kasutamise põhjal hindab autor, et kokkuvõttes on LEADER meetme toetused otstarbekalt kasutatud ja osutunud tasuvaks. Selgus, et toetused on parandanud piirkonna sotsiaalset infrastruktuuri, tugevdanud kogukonda ja edendanud kohalikku elu, muutnud piirkonda atraktiivsemaks, loonud inimestele vabaaja veetmise võimalusi ja pakkunud kohalikele täiendavalt töövõimalusi. Autori hinnangul LEADER programmi võlu – toetusi on võimalik kasutada erinevates valdkondades. Ettevõtetevaheline koostöö toodangu turustamisel ja kogemuste vahetamisel muudaks LEADER programmi vahendite kasutamise viljakamaks. Ühise eesmärgi olemasolul on koos tegutsedes võimalik kõigil võita.en_US
dc.description.abstractThesis are in Estonian, a total of 60 pages, 10 figures, 6 tables, 41 used sources and 7 extras. The author, coming from Jõgeva county, chose the theme, based on Jõgeva county’s poor economic performance compared to the average in Estonia, to find ways to improve performance – selecting a research subject of the LEADER program. LEADER program provides an opportunity to improve and enhance the quality of rural life, agricultural and forestry competitiveness and increase the diversification of economic activities. The work aims to explore the spread and development of the LEADER program for support the use of directed rural areas in Jõgevamaa Cooperationchamber in Vooremaa, Peipsi and Põltsamaa areas. There are used data from Jõgevamaa Cooperationchamber website, from PRIA database, Estonia Statistics database and conducted interview answers in Jõgeva county’s area. There are 65,8% rural residents from all population in Jõgeva county, which is five times higher than in Ida-Viru county where are just over 12% rural residents from all population. Compared to other countries in the period 2001-2011, the population declined more slowly in Jõgeva county – 1 673 per capita (4,4%). The fastest population decline in Ida-Viru county – 11 353 per capita (6,4%). Population is characterized by negative population growth, aging population and emigration. Most of the companies in Jõgeva county, noted agriculture for the main activity, with the result county stand out high proportion of employment in the primary sector. The 60 main export products are forest products (45% of the territory is covered by forest land) and food products. The level of entrepreneurship is rated weak – the main problem is lack of cooperation, lack of information on marketing skills, lack of information on support, and excessive bureaucracy. Number of firms in terms of per thousand inhabitants Jõgeva county is among the latest in Estonia. The employment rate and average earnings remained below Estonian average in the period 2001-2011. Jõgeva county LEADER Local Action Group – non-profit organization Jõgevamaa Cooperationchamber is a voluntary association, whose objective is the development of local, rural villages and revived, local enterprise development, adding value to local products and markets accessed. Operation area is divided into three groups: Põltsamaa, Vooremaa and Peipsi area. There are paid subsidies from LEADER measure in 2009-2011: in Vooremaa area – 425 077 euros, in Põltsamaa area 394 249 euros and in Peipsi area – 215 401 euros. With Jõgevamaa Cooperationchamber regions through the LEADER program set and the subsidy paid to the amounts and the number of recipients, we see that in 2009-2011 in all areas every year paid more amounts compared to previous year. Thus, it can be argued that the LEADER program is operating enlarged in Jõgeva county. Tables in this region do not indicate the final outcome, however, as the 2011th the grant amounts may not yet paid – the amount of aid and grants of the figures may appear in the next year or next to that year. Kamari Haridusselts, Vudila OÜ and Nõmme Köögivili OÜ – on the basis of LEADER funds, supported by the LEADER of the summary measure used to support rational and proven cost-effective. It turned out that the grants have improved the region’s social infrastructure, strengthen and promote local community life, made the area more attractive, people have created and provided to local leisure opportunities and provided further local employment opportunities. The authors estimate the charm of the LEADER program – grants can be used in various fields. Cooperation in business marketing and exchange of experiences in production would make more productive use of the LEADER program funds. The existence of a common goal by working together – they can all win.
dc.subjectEuroopa Liiten_US
dc.subjectLEADER (programm)EST
dc.subjectJõgevamaaEST
dc.subjectmaaeluEST
dc.subjectarengEST
dc.subjecttoetusedEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleEuroopa liidu leader programmiga jõgevamaa koostöökoja piirkondades maapiirkonna arenguks välja makstud toetuste kasutamineen_US
dc.title.alternativeThe use of aid paid out for rural development in jõgevamaa cooperationchamber areas through the european union leader programmeen_US
dc.date.defensed2012-06-06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.