Show simple item record

dc.contributor.advisorMerisalu, Eda
dc.contributor.advisorPääsuke, Mati
dc.contributor.advisorReppo, Boris
dc.contributor.authorMüürsepp, Rauno
dc.date.accessioned2015-05-21T07:43:35Z
dc.date.available2015-05-21T07:43:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1978
dc.description.abstractTöö eesmärgiks oli välja selgitada bussijuhtide psühholoogilised ja füsioloogilised ohutegurid, mõõta funktsionaalse seisundi ja energeetilise koormatuse muutusi tööpäeva jooksul ning võrrelda näitajaid linna- ja maakonnaliini bussijuhtidel. Eesmärgi täitmiseks püstitati järgmised ülesanded: 1) bussijuhi tööst tulenevate ohutegurite välja selgitamine; 2) bussijuhtide funktsionaalse seisundi (kaela ja ülajäsemete motoorse võimekuse) ja energeetilise koormatuse mõõtmine tööpäeva jooksul; 3) bussijuhtide terviseseisundi ja tugiliikumisaparaadi vaevuste väljaselgitamine; 4) uuritavate parameetrite erinevuste analüüsimine maa- ja linnaliini bussijuhtidel. Töö tulemusena selgus, et bussijuhid tunnetavad, et nende töö on vastutusrikas (100%), tööasendid ei ole õiged (98%), nakkusoht on suur (88%), palk on väike (85%), töö nõuab süvenemist ja pädevust (85%), töös esineb häirivat müra (84%) ning vahetustega töö mõjub tervisele (80%). Mõõtmistulemused näitasid bussijuhtide funktsionaalse seisundi paranemist tööpäeva lõpus, mis avaldus uuritavatel trapets- ja küünarmise randmesirutaja lihase toonuse vähenemisena. Maaliini bussijuhtidel suurenes tööpäeva lõpuks ka kaela liikuvus paremale. Muutuste põhjusteks oli maaliini bussijuhtide seas intensiivsem pea liigutamine paremale poole (piletite müümine, klientidega suhtlemine). Linnaliini bussijuhi töö raskusaste (keskmise ja suurima pulsisageduse alusel) muutus tööpäeva jooksul keskmiselt raskest väga raskeks ning maaliini bussijuhil kergest raskeks. Linnaliini bussijuhid olid rohkem ohustatud läbipõlemisilmingutele. Tervisekaebustes ja tugiliikumisaparaadi vaevustes maa- ja linnaliini bussijuhtidel erinevusi ei esinenud.est
dc.description.abstractThe aim of the study was to find out work related hazards of bus drivers, to measure changes in the functional status and energetic load during the working day, analyze the health status and prevalence of musculoskeletal disorders and to compare the parameters between rural and urban bus drivers. To reach the goals the following tasks were set: to identify the driver's job related hazards, to analyse the bus drivers' health status and functional status and to measure energetic effort during the working day. To describe the differences of measured parameters in rural and urban bus drivers and to analyse the relationships between the characteristics. The questionnaire study for 120 bus drivers was carried out. The mobility tests, musculoskeletal tone of m. trapezius, m. flexor carpi ulnaris and m. extensor carpi ulnaris, and energetic effort were measured among bus drivers in the beginning and end of work day. The risk factors evaluated by the bus drivers were the next: responsible job (100%), certain positions (98%), exposure to infection (88%), low salary (85%), high need for constant concentration (85%), exposure to noise (84%) and shift work (80%). Measurements showed that muscle tone didn`t change significantly during the working day, except m. trapezius and m. extensor carpi ulnaris – muscle tone decreased. Neck mobility to right improved significantly among rural bus drivers. Energetic load based on the average heart rate was higher in the urban bus drivers (compared to drivers of rural lines). Urban bus drivers had higher exposure to burnout. There were no any significant differences in prevalence of health complaints and musculoskeletal disorders.eng
dc.subjectmagistritöödEST
dc.subjectbussijuhidEST
dc.subjecttöökeskkondEST
dc.subjectriskiteguridEST
dc.subjectpsühholoogiaEST
dc.subjectfüsioloogiaEST
dc.subjecttöövõimeEST
dc.titleBussijuhtide töökeskkond, funktsionaalne seisund ja tugi-liikumisaparaadi vaevusedest
dc.title.alternativeBus drivers’ work environment, functional status and musculoskeletal disorderseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2015-05-28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record