Andmebaasi logo
 

Metsamaa pindala muutused Eestis 1920 kuni 2022

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

09.09.2023

Autorid

Zirk, Kristo Mihkel

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

CO2 ja KHG paiskumine atmosfääri tekitab kliimamuutusi ja globaalne soojenemine on suurimaks keskkonna probleemiks kogu maailmas. Euroopa Liidus on metsade tähtsust kliimaeesmärkide sõnastamisel mõistetud, kuid ei ole ühtegi dokumenti või regulatsioon, mis määraks ära erinevate riikide metsamaa pindalade suuruste eesmärgid. Magistritöö eesmärk on välja selgitada Eestis metsamaa pindala muutused aastatel 1920 kuni 2022 ja võrrelda neid kolmel uurimisalal toimunud muutustega. Töö saavutamiseks analüüsiti kogutud andmete põhjal Eestis ja uurimisaladel toimunud metsamaa muutusi. Esmalt uuriti, kuidas on metsamaa pindala muutunud kogu Eestis aastatel 1920-2020. Seejärel valiti 3 uuritavat ala ning analüüsiti seal toimunud muutusi. Töö tulemusena selgus, et 1920. aastast on metsamaa pindala 2020. aastaks kasvanud 159%. 1920. aastal oli metsamaa pindala 898 tuh ha ja 2020. aastaks oli metsamaa pindala tõusnud 2324 tuh ha-ni. Samuti kõigil uuritavatel aladel on metsamaa pindala kasvanud, kõige rohkem kasvas Edela-Eesti uurimisalal, kus metsamaa pindala oli suureneud 280%. Viimase 20 a. jooksul on metsamaa pindala püsinud samal tasemel ja see on suurim kogu uuritava perioodi jooksul. Seega lähtudes vaid metsamaa pindalast, on Eesti liikunud CO2 sidumise osas positiivses suunas.
CO2 and GHG emissions into the atmosphere contribute to climate change, and global warming is the biggest environmental problem worldwide. In the European Union, the importance of forests in setting climate goals has been recognized, but there is no document or regulation that establishes targets for the forest area sizes in different countries. The aim of the master's thesis is to investigate the changes in forest land area in Estonia from 1920 to 2022 and compare them with the changes that occurred in three research areas. To achieve this goal the changes in forest land were analyzed based on the collected data in Estonia and the research areas. Firstly, the changes in forest land area in Estonia between 1920 and 2020 were examined. Subsequently, three study areas were selected, and the changes that took place there were analyzed. As a result of the work it was revealed that from 1920 to 2020 the forested land area has increased by 159%. In 1920 the forested land area was 898 thousand hectares and by 2020 it had risen to 2324 thousand hectares. Additionally, the forested land area has increased in all investigated areas with the highest growth observed in the Southwest Estonia research area where the forested land area had increased by 280%. Over the past 20 years, the forested land area has remained at the same level, which is the highest throughout the entire study period. Therefore, based solely on the forested land area Estonia has made progress in terms of CO2 sequestration.

Kirjeldus

Magistritöö Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekaval

Märksõnad

magistritööd, maakasutus, metsamaa, LULUCF, Roheline Ülikool (töö toetab EMÜ Rohelise Ülikooli põhimõtteid), keskkonnamajandus

Viide

Kollektsioonid