Andmebaasi logo
 

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader-meetme projektitaotluste rakendamistulemuste analüüs 01.01.2007−30.06.2013

dc.contributor.authorAro, Kersti (koostaja)
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Majandus-ja sotsiaalinstituut. Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakondest
dc.date.accessioned2019-09-05T09:15:51Z
dc.date.available2019-09-05T09:15:51Z
dc.date.issued2013
dc.descriptionTäistekstest
dc.description.abstractLeader-meede on Euroopa Liidu algatus maaelu arengu ja kohaliku initsiatiivi edendamiseks. Eestis alustati Leader-meetme rakendamist Eesti riikliku arengukava 2004−2006 meetme 3.6 Kohalikul initsiatiivil põhinevate arendusprojektide elluviimine – Leader-tüüpi meetme kaudu. Taotlusvoor oli avatud 2006. aasta sügise alguses. Toetust taotles 24 kohalikku tegevusgruppi piirkondliku arengustrateegia koostamiseks, et hiljem taotleda rahalisi vahendeid Eesti maaelu arengukavast 2007−2013 (MAK) selle rakendamiseks. Tol hetkel hõlmasid kohalikud tegevusgrupid 181 omavalitsusüksust ning ligi 93% maapiirkonna pindalast. MAKi kehtivuse algusel loodi juba eksisteerivale 24 tegevusgrupile lisaks kaks uut tegevusgruppi. Kohalike tegevusgruppide arv 2013. aasta seisuga oli 26, hõlmates 201 omavalitusüksust ning 99,9% kogu maapiirkonna pindalast. Leader-meetme üldeesmärgiks on kohaliku algatuse edendamine, põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime, keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteedi parandamine ja majandustegevuse mitmekesistamine läbi maapiirkonna sisemiste arenguvõimaluste parema kasutamise. Leader-meetme rakendamine koosneb piirkondlike arengustrateegiate koostamisest, kohalike tegevusgruppide arendamisest ja kohalike tegevusgruppide strateegia elluviimisest. Käesolev rakendamistulemuste analüüs kajastab kohalike tegevusgruppide strateegiate rakendamist. Alates 2009. aastast võtavad kohalikud tegevusgrupid vastu projektitaotlusi järgmise skeemi alusel: 1. Kohalik tegevusgrupp kuulutab välja strateegia rakendamise meetme(te) taotlusvooru. 2. Kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonda kuuluvad kohalikud omavalitused, tegevuspiirkonnas tegutsevad ettevõtjad ja mittetulundusühendused (mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud) esitavad taotlused kohalikule tegevusgrupile. 3. Kohalik tegevusgrupp hindab taotlusi ning strateegia rakendamist. Projektile heakskiidu saamine kohaliku tegevusgrupi poolt annab õiguse taotluse esitamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA). 4. PRIA teostab abikõlblikkuse kontrolli ja annab omapoolse otsuse, millele tuginedes on projekti teostajal kindlus projekti nõuetekohaseks elluviimiseks. Käesolevas rakendamistulemuste analüüsi fookuses on PRIAle esitatud taotlused. Kasutatud andmed on kumulatiivsed perioodi 01.01.2007−30.06.2013 kohta. Rakendamistulemuste analüüsi eesmärgid on järgmised: 1) analüüsida Leader-meetmest toetuse taotlemise aktiivsust toetuse taotlejate sektorilise kuuluvuse, maakondade ja kohalike tegevusgruppide lõikes; 2) uurida planeeritavate tegevuste jaotust; 3) hinnata meetme sihttasemete täitumist; 4) uurida toetuse saajate kogemust teistest MAK telgedest toetuse saamisel. Tegemist on kordusanalüüsiga. Varasemad analüüsid valmisid 2010. ja 2011. aastal. Aruanne koosneb viiest osast. Esimene osa puudutab projektitoetuse taotluste esitajaid ja toetuse saajaid, teine osa investeeringute jaotust, kolmas osa määratud toetuse suurust ja jagunemist, neljas osa meetme sihttasemete täitumist ning viies osa toetuse saajate kogemust MAK teistest telgedest toetuste saamisel. Aruande juurde kuulub sissejuhatud, analüüsi metoodika, kokkuvõte, kasutatud materjalide loetelu ja lisa. Lisas asub kaks tabelit: kohalike tegevusgruppide eelarve kasutus ning määratud toetuse summa tegevusgruppide ja toetuse saajate sektorilise kuuluvuse lõikes. Tulemuste võrdlemisel kasutati 2011. aastal valminud samanimelise analüüsi tulemusi. Võrdlused on tekstis tähistatud tumeda kirjaga. Vahejäreldused on tekstis tähistatud kastikestes tumeda kirjaga. Andmetöötlusel ja tulemuste graafilisel vormistamisel kasutati MS Excelit ning MapInfot 9.5. Rakendamistulemuste analüüsi 2013. aasta III kvartalis koostas EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi maamajanduse uuringute osakonna töötaja Kersti Aro.est
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5353
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectLEADER (programm)est
dc.subjectmaaeluest
dc.subjecttoetusedest
dc.subjectuuringute aruandedest
dc.subjectEestiest
dc.titleEesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader-meetme projektitaotluste rakendamistulemuste analüüs 01.01.2007−30.06.2013est
dc.typeReporteng

Failid

Originaal pakett

Nüüd näidatakse 1 - 1 1
Laen...
Pisipilt
Nimi:
Leader_rakendusanaluus_2013.pdf
Suurus:
760.65 KB
Formaat:
Adobe Portable Document Format
Kirjeldus:
Täistekst

Kollektsioonid