Andmebaasi logo
 

Kliimamuutuse mõju veeökosüsteemidele ning põhjaveele Eestis ja sellest tulenevad veeseireprogrammi võimalikud arengusuunad : kirjanduse ülevaade

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2012

Kättesaadav alates

Autorid

Nõges, Peeter
Jaagus, Jaak
Järvet, Arvo
Nõges, Tiina
Laas, Alo

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Euroopa Liidu (EL) veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EU (http://www.envir.ee/vmk/vpr) kehtestab ühtse raamistiku vee kaitse ja kasutamise korraldamiseks EL-is. Direktiivi peamiseks väljundiks on veemajanduskava ning selle alusel elluviidav meetmeprogramm kõikide vete hea seisundi saavutamiseks. Hea seisund tuleb saavutada hiljemalt 2015. aastaks nii pinna- kui põhjavees ja ka rannikumeres. Direktiivi nõuded laienevad kõikidele vee ökosüsteemidele. EL veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EU ei puuduta kliimamuutuse teemat otseselt, mistõttu kliimamuutuse mõjuga ei ole senini arvestatud vesikondade veemajanduskavades ega meetmeprogrammides. Kuna kliimamuutuse mõjud ilmnevad aina selgemalt ning võivad mõjutada seatud eesmärkide saavutamist, tuleb need mõjud igal liikmesriigil integreerida ajakohastatud veemajanduskavadesse detsembriks 2015. Minimaalne, mida igalt liikmesriigilt selleks ajaks oodatakse, on teave selle kohta, kuidas kliimamuutuse mõju on arvestatud survetegurite ja mõjude hindamisel, seireprogrammi koostamisel ja meetmete valikul. Selleni jõudmiseks on iga liikmesriigi esmane ülesanne kokku koondada parim kättesaadav informatsioon teadusuuringutest kliima teemal oma regioonis. Veepoliitika raamdirektiivi rakendamine ja veemajanduskavade koostamine põhineb direktiivi ühtse rakendamise strateegial (Common Implementation Strategy), mille raames on kõikide oluliste valdkondade lõikes koostatud juhised. Juhis, kuidas veemajanduskavade koostamisel tuleks kliimamuutustega arvestada, valmis 2009. a - „River Basin management in a changing climate, Guidance document No. 24". Veepoliitika raamdirektiivi nõuete täitmiseks on kliimamuutustega seonduvate mõjude hindamine kohustuslik igale liikmesriigile. Käesolev aruanne annab olemasoleva info põhjal ülevaate kliimamuutuse mõjust vee ökosüsteemidele ja põhjaveele Eestis ning hindab veeseireprogrammi võimalusi seda mõju muust inimmõjust eristada. Töös analüüsitakse juba täheldatud ja prognoositud kliimamuutuse ilminguid Euroopas ja Eestis. Ülevaade kliimamuutuste mõjust Eesti veeökosüsteemidele on koostatud tuginedes Eesti teadlaste poolt avaldatud kliimamuutuseteemalistele teadusartiklitele ning vaadeldes eraldi rannikumerd, jõgesid, järvi ja märgalasid. Eraldi alapeatükis vaadeldakse kliimamuutuse võimalikku mõju põhjaveele. Arvestades muutuste praegust ulatust ja võimalikke arenguid hinnatakse olemasoleva riikliku veeseire programmi (vee kvaliteedi, hüdroloogiline, hüdrometeoroloogiline jne.) tõhusust eristamaks kliimamuutuse mõju vahetu inimtegevusega seotud surveteguritest vee ökosusteemidele ning antakse soovitusi ja seireprogrammide võimalikuks ümberkujundamiseks lähtudes Guidance document No. 24 toodud põhimõtetest. Peeter Nõges. 29. jaanuar 2012

Kirjeldus

Märksõnad

kliimamuutused, veeökosüsteemid, põhjavesi, veeseire, arengusuunad, Eesti, uuringute aruanded

Viide

Kollektsioonid