Andmebaasi logo
 

Lehma udara piima leket mõjutavad tegurid

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2013

Kättesaadav alates

ainult raamatukogus, only in library

Autorid

Altosaar, Elisa

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Robotlüpsi kasutusele võtuga on hakatud lüpsilehmadel täheldama sagedasemat piima lekke esinemist. Antud lõputöö eesmärk oli uurida piima lekke seost ja piima toodangu näitajatega. Eesmärgiks oli teha kindlaks piima lekke olemus piima tootlikkuse aspektist ja välja selgitada piima lekke esinemine Eesti piimatootmisfarmides ning selle edasise uurimise vajadus. Töös on kasutatud kolme Eesti piimatootmisfarmi lehmade andmeid. Andmed koguti vaatluste käigus visuaalselt ning lüpsiandmed digitaalsena. Uurimistöö tulemusena võib järeldada, et piima lekke esinemise registreerimise vähesus ning lehmade, kellel esines piima leke, kordu-vus vaatluste lõikes võrrelduna kogu karja lehmade arvuga ei viita, et antud ajahetkel oleks piima leke farmides probleemiks. Küll aga võib piima leke kujuneda probleemiks siis, kui lüpsisüsteemid võimaldavad lehmi karjas pidada kauem, kuna antud töö raames kogutud andmete tulemusena võib teha järelduse, et risk piima lekkeks on suurem vanematel lehmadel. Varasemates uuringutes on samuti leitud seoseid piima lekke ja lüpsiviisi ning piima lehma tasandil piima leket mõjutavate tegurite vahel. Jätkuuringutes tuleks põhjalikumalt uurida piima lekke seoseid udara tervise ja anatoomilise ehitusega.
Together with robotic milking becoming more common, milk leakages in dairy cows have become more frequent. The aim of this thesis was to study the connection between milk leakage and milk production indicators. The aim was to specify the nature of milk leakage from the aspect of milk productivity and to specify the occurrence of milk leakage in Estonian dairy farms and the need for further study. The thesis used data regarding cows from three Estonian dairy farms. The data was collected by visual observations and milking data was collected digitally. The research demonstrated, that despite the relatively low occurrence and repetitiveness of recorded milk leakage during the observation period, milk leakage is an problematic issue. This may become a problem along with the increase in the productive life of cows in the herd, as milk leakage occurs more frequently on older cows. Earlier studies have also found connections between milk leakage, the milking method and the factors influencing milk leakages on the dairy cow level. Further studies should investigate the connections between milk leakage, udder health and anatomy.

Kirjeldus

Märksõnad

lehmad, udar, piim, toodang, lüpsmine, lüpsirobotid, farmid, magistritööd

Viide

Kollektsioonid