Andmebaasi logo
 

Tootmiskadude seos tootmiskogustega Valio Eesti AS jogurti näitel

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2024

Kättesaadav alates

Suletud / Closed, Korraldus nr. 6-1.PK/103

Autorid

Mumm, Piret

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Käesolev magistritöö käsitleb tootmiskadude ja tootmiskoguste seoseid Valio Eesti AS jogurtitootmises. Tulenevalt ringbiomajanduse kontseptsioonist, on kadudel ka lisaks majanduslikule kahjule, kahju ettevõtte jätkusuutlikkusele. Töö eesmärgiks on analüüsida, kuidas tootmiskadude suurus sõltub tootmismahust ning kuidas ettevõtte majandustulemused on seotud sellega. Kasutades kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid meetodeid, sh vaatlust ja intervjuusid, püütakse välja selgitada üldistatud tootmiskadude tekke kohad, põhjused ja nende mõju ettevõtte majandustulemustele. Uurimuse tulemused näitavad, et suuremad tootmismahud võivad vähendada tootmiskadusid. Töö tulemused sarnanevad mastaabiefekti teoorial põhinevatel varasematel uuringutel. Töö autor pakub välja soovitusi tootmisprotsessi optimeerimiseks, mis aitaksid vähendada kulusid ja suurendada tootmise tõhusust. Samuti oleks vajalik tootmisprotsessi täpsem uuring protsessipõhiselt, mil saaks täpsemini minna vigade põhjustesse tootmises.
This master's thesis discusses the relationship between production losses and production volumes in the yogurt production at Valio Estonia AS. Stemming from the concept of circular bioeconomy, losses not only represent an economic damage but also harm the sustainability of the company. The aim of the study is to analyze how the amount of production losses depends on production volumes and how this relates to the company's economic outcomes. Using both qualitative and quantitative methods, including observations and interviews, the thesis seeks to identify generalized origins, causes of production losses, and their impact on the company's economic performance. The research results show that larger production volumes may reduce production losses. The findings are consistent with earlier studies based on the theory of economies of scale. The author offers recommendations for optimizing the production process, which would help reduce costs and increase production efficiency. Additionally, a more detailed, process-based study of the production process is necessary, which could more precisely address the causes of errors in production.

Kirjeldus

Magistritöö Ökonoomika ja ettevõtluse õppekaval

Märksõnad

magistritööd, tootmiskadude juhtimine, tootmise optimeerimine, majandustulemuste parandamine, jogurtitootmine, ressursikasutuse efektiivsus

Viide

Kollektsioonid