Andmebaasi logo
 

Mahepõllumajandusliku lihaveisekasvatuse tasuvus FIE Airi Külveti näitel

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2016

Kättesaadav alates

Autorid

Kirs, Ege

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Tarbijad väärtustavad aina enam kvaliteetset ja puhast toitu, see on suurendanud ka nõudlust maheveiselihale. Mahepõllumajanduslikust lihaveisekasvatusest on saanud potentsiaalne loomakasvatusharu. Maheliha on pärit loomadelt, kes saavad vabalt liikuda, nautida päikest, värsket õhku ja puhast sööta. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida FIE Airi Külvet maheveisekasvatuse majanduslikke näitajaid ning nende põhjal välja selgitada tootmistegevuse tasuvus. Tasuvuse väljaselgitamiseks kasutatakse töös käibe- ja kulurentaablust. Töö teiseste andmetena kasutatakse ka FIE Airi Külveti kasumiaruandeid aastatel 2012-2014. Kasumiaruannete põhjal selgitati ja analüüsiti ettevõtte kulusid, kulude struktuuri, ettevõtte äritulusid ning toetusi uuritaval perioodil ning arvutati tasuvusnäitajad. FIE Airi Külvet´i tootmissuunaks on lihaveisekasvatus. Selle kõrvalt tegeletakse ka taimekasvatusega ainult enda ettevõtte loomade tarbeks. Hetkel on karja suuruseks 87 veist. Bakalaureusetöös koostatud mehepõllumajandusliku lihaveisekasvatuse tasuvusnäitajate analüüsi tulemusena jõudis autor järeldusele, et lihaveiste kasvatamine ettevõttes on tasuv ning sellega tuleks jätkata. Töö autor leiab, et veisekasvatuse tasuvusest paremat ülevaadet saada, peaks ettevõttes eraldama taimekasvatus- ja loomakasvatuskulud.
People value more and more highly clean and high-quality food products, at the same time it has increased the demand for organic food. The organic beef cattle raising is becoming a potential branch of beef cattle raising Organic meat comes from the cattle that can roam about freely, enjoy sunshine, fresh air and ecologically clean feed. The aim of the BA thesis is to analyse the economic indicators of the organic beef production of the sole proprietor Airi Külvet and to find out the profitability of the production activity. Benefit ratio and profit margin were used for estimating profitability. Source of secondary data are the profitability reports of the sole proprietor during 2012-2014. On the basis of the profitability reports the costs, the structure of costs, business revenues of the enterprise and grants were clarified and analysed and the profitability indicators were calculated. The production line of the sole proprietor Airi Külvet is beef cattle breeding. Besides this plant growing is practised only for the purpose of the livestock of the enterprise. At present the herd size is 87 bovines. As a result of the analysis of the profitability indicators of the organic beef cattle breeding, the author cnocludes that breeding beef cattle in the enterprise is profitable and this should be continued. The author of the research proposes that in order to get a better overview of the profitability of beef cattle breeding, the plant growing costs and cattle breeding costs should be separated in the enterprise.

Kirjeldus

Märksõnad

mahepõllumajandus, lihaveised, veisekasvatus, rentaablus, kasum, majandusnäitajad, analüüs, bakalaureusetööd

Viide

Kollektsioonid