Andmebaasi logo
 

Maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste tegeliku kasutamise ning võimalike meetmete välja selgitamine põllu- ja metsamajanduse taristu arendamiseks kuni aastani 2020 : töövõtuleping nr 94 lõpparuanne

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2013

Kättesaadav alates

Autorid

Maasikamäe, Siim
Jürgenson, Evelin
Toom, Mariliis
Mandel, Merit

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Käesolev aruanne koondab Eesti Maaülikooli ja Põllumajandusministeeriumi vahel sõlmitud lepingulise uurimistöö (24.04.2012 sõlmitud töövõtuleping 94) tulemusi. Uuring viiakse läbi Eesti maaelu arengukava 2007-2013 raames ja selle eesmärk on põllu- ja metsamajanduse taristu parendamise ettepanekute väljatöötamine programmperioodiks 2014-2020. Antud lepingu üldine eesmärk on välja selgitada maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste tegelik kasutamine ning võimalikud meetmed põllu- ja metsamajanduse taristu arendamiseks kuni aastani 2020. Uurimistöö raames lahendati järgmised põhiküsimused: - töötati välja uuringute metoodika; - analüüsiti erinevates riiklikes andmekogudes sisalduvat teavet ja Statistikaameti poolt väljastavat teavet haritav maa (põllumaa, aianduslik maa), rohumaa (looduslik rohumaa või püsirohumaa, ajutine rohumaa) ja metsamaa kohta; - analüüsiti põllumajanduslikult kasutatava või selle potentsiaaliga maa (põllumajandusmaa) erinevaid mõisteid ja termineid; - analüüsiti maaparandussüsteemidega maa kasutamist; - uuriti ortofotode visuaalse vaatluse teel haritava maa kasutamist ja selgitati välja selle maa võsastumise ulatus; - korraldati ekspertide küsitlus põllu- ja metsamajandusmaa perspektiivsete pindade kohta; - koostati ettepanekud tegevuste kohta, mis on vajalikud põllumajandusmaa säilitamiseks ja optimaalse kasutuse tagamiseks; - koostati ettepanekud ja soovitused põllu- ja metsamajandusmaa otstarbekaks kasutamiseks aastani 2020. Uurimiseks vajalikud empiirilised andmed pärinevad: - erinevatest Eesti maa- ja metsaressurssi iseloomustavatest registritest; - erinevates institutsioonides kasutatavad juhendid ja muud dokumendid; - ekspertide küsitlusest; - intervjuud erinevate ametkondade töötajatega. Lisaks empiirilistele andmetele analüüsiti erialakirjandust, et selgitada välja uuritavate küsimuste üldine taust ja maaressursside kasutamist mõjutavad globaalsed tegurid. Aruande esimeses osas on toodud üldine ülevaade töö koostamise metoodikast. Lisaks sellele on aruande mitmes osas täpsemalt kirjeldatud metoodikat, mida kasutati konkreetse küsimuse uurimisel. Aruande sisulised osad, mida on kokku 14, on jagatavad neljaks grupiks. Esimesse gruppi kuuluvad aruande need osad, mis annavad ülevaate ruumiandmetega tehtud analüüside kohta. Teise grupi osades on analüüsitud erinevaid maaga seotud mõisteid ning tehtud sellega seonduvaid ettepanekuid ja 7 soovitusi. Kolmanda grupi moodustavad need aruande osad, mis käsitlevad põllu- ja metsamajandusmaa perspektiivset muutumist. Neljandas grupis on ainult üks osa (14.) ning see koondab ettepanekuid ja soovitusi põllu- ja metsamajandusmaa paremaks kasutamiseks aastani 2020. Aruande lisades on toodud erinevate analüüside tulemusena saadud mahukamad tabelid või muud abistava tähendusega materjalid. Lisade numbrid on kooskõlas nende osade numbritega, millede juurde nad kuuluvad. Seepärast ei ole lisade numeratsioon pidev. Näiteks puuduvad lisad numbriga 1 sest selle osaga seoses lisasid ei olnud. Mitmes lisas on kasutatud enam mitte kehtivaid maa sihtotstarbeid, näiteks põllumajandusmaa. Põhjus on selles, et vaatamata sellele, et mitmed sihtotstarbed enam ei kehti (neid ei omistata maaüksustele) on paljudes maakatastri kirjetes siiski veel kasutusel ka vanad sihtotstarbed ja andmebaasist päringuid tehes tulevad need eraldi grupina välja. Lisades on andmed päringu tulemusena saadud kujul (neid ei ole ühendatud teiste gruppidega). Töö põhitekstis on maa sihtotstarbed parema ülevaatlikkuse huvides grupeeritud ja põllumajandusmaa sihtotstarbega maa on ühendatud maatulundusmaaga. Analoogiliselt on toimitud ka mitmete teiste sihtotstarvetega.

Kirjeldus

Märksõnad

põllumajandusmaa, metsamaa, maakasutus, põllumajandus, metsamajandus, Eesti, aruanded

Viide

Kollektsioonid