Andmebaasi logo
 

Tiinete ja imetavate emiste söötmine

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2020

Kättesaadav alates

08.09.2025

Autorid

Tigas, Karmen

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Üks suund, millega sigade aretuses on tegeletud, on tõsta põrsaste arvu pesakonnas ühe emise kohta. Selleks, et emised suudaksid oma täispotentsiaali saavutada on oluline neid õige söötmisega toetada. Seega on töö keskendunud tiinete ja imetavate emiste söötmisele, kuna sellest pole Eestis tehtud ülevaadet pikka aega. Töö eesmärgiks on anda ülevaade sigade söötadest, teha ettepanekuid alternatiivsete söötade kasutamiseks, viia emiste söödaratsioonid vastavusse tarbenormidega nii, et see oleks majanduslikult kasulik. Töös on kasutatud AS Rakvere Farmide emiste söödaratsioone ning Topigs Norsvini TN 70 tarbenorme. Praktikas kasutatavaid ratsioone võrreldi alternatiivsete ratsioonidega MS Office 2016 programmis Excel, kus toodi välja hinnavõrdlus ning vastavus tarbenormidele. Leiti, et alternatiivsete söötadega on võimalik koostada majanduslikult konkureerivaid söödaratsioone. Antud töö on praktilise iseloomuga ja, kuivõrd lisades on toodud kirjanduse põhjal täiendatud toitefaktorite tabel, mille sarnast Eestis praegu praktikas ei ole. Edaspidi vajab selgitamist Eestis enamlevinud sigade söötade aminohappeline koostis ja nende seedumine.
One of the focuses in swine breeding has been to increase litter size per sow. In order for sows to reach their full potential it is important to support them with proper feeding. In Estonia there hasn´t been done any reasearch for a long time. Thus, the paper is focused on feeding gestating and lactating sows. The aim for this paper is to give overview of the feeds used in swine feeds; to make proposal for alternative feedstuff used in sow feed and adjust proposed feeds with the feednorms the way it would be economically beneficial. In this paper current feedratios are from AS Rakvere Farmid and feednorms from Topigs Norsvin TN 70 Manual. The existing rations were compared with alternative rations in MS Office 2016 Excel, where price comparison and compliance with feednorms were presented. It is possible to create economically competitive ratios with alternative feeds. This work is very practical, because the appendices provide a table of nutritional factors based on the literature, nothing like this specific has been done before in Estonia. For the next study, it would be necessary to monitor aminoacid SID levels of the most common feedstuffs for swine in Estonia.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Loomakasvatuse õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, loomakasvatus, emised, söötmine, aminohapped

Viide

Kollektsioonid