Andmebaasi logo
 

Veeseaduse nõuetest tulenevate põllumajandustootjate investeeringuvajaduste analüüs : aruanne

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2018

Kättesaadav alates

Autorid

Lillemets, Jüri
Aro, Kersti
Leola, Taavi
Mõtte, Mati

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut

Abstrakt

Analüüsi eesmärgiks oli perioodil 2019–2023 kehtima hakkavate veeseaduse muudatuste majandusliku mõju hindamine. Analüüs koosnes kahest osast. Esiteks analüüsiti sõnnikuhoidla olemasolu nõude täitmist alates viiest loomühikust (LÜ) ja teiseks vedelsõnniku laotamise perioodi lühendamist sügisel, kui alates 1. novembrist kuni 20. märtsini on vedelsõnniku laotamine põllumaale keelatud. Andmeanalüüsil kasutati ankeetküsitluse, PRIA ja FADN andmeid ning erinevate uuringu aruandeid, raporteid ja õigusakte. Analüüsi tulemusena anti hinnang tootjate sõnnikuhoidlate investeeringuvajadusele kuni 2023. aastani ja laotamisperioodi lühenemise mõjust vedelsõnniku tehnoloogiat kasutavatele tootjatele.

Kirjeldus

Andmete kasutamisel või tsiteerimisel tuleb viidata allikale.

Märksõnad

vesi, seadused, sõnnikuhoidlad, sõnnikukäitlus, investeeringud, põllumajandustootjad, uuringute aruanded

Viide

Kollektsioonid