Andmebaasi logo
 

Diislikütuse kvaliteedi analüüs

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2016

Kättesaadav alates

Autorid

Vassila, Sten

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Töö eesmärgiks on hinnata jaemüügis olevate diislikütuste kvaliteediomaduste vastavust standardile. Antud lõputöös uuriti Eesti tanklates müüdavate kütuste standardseid parameetreid ning nende vastavust kehtestatud nõuetele. Katsed teostati kolme kütusega, mis on töös välja toodud lühenditega DK1, DK2 ja DK3. Katsetamisel kasutati Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi kütuse- ning mootorilaborit. Kütuselaboris mõõdeti diislikütuste veesisaldust, fraktsioonkoostist, leekpunkti, tihedust ja arvutati tsetaaniindeks. Mootorilaboris teostati vastavad katsed mootoriga Valmet 320DS. Kütuselaboris leiti katsete tulemusena seosed fraktsioonkoostise ja tiheduse ning tsetaaniindeksi ja fraktsioonkoostise vahel. Edasiarendusena saab tulevikus kasutada teiste firmade kütuseid ning mõõta teisi, kas siis standardseid või standardiseerimata, parameetreid. Samuti oleks võimalik välja töötada väljundparameetrite piirarvud.
The aim of the thesis is to evaluate the quality of the fuel sold in retail and their compatibility with the standard. In the given graduation thesis the standard parameters of the diesel fuels sold in the Estonian gas stations were researched and their compliance with the standard. Tests were carried out with three types of diesel fuel – named with the abbreviations DK1, DK2 and DK3. The tests were carried out in Institute of Technology in the fuel and engine laboratories of The Estonian University of Life Science. In the fuel laboratory the content of water, distillation content figures, flashpoint and density were measured, cetane index was calculated. In the engine laboratory tests with the engine Valmet 320DS were carried out. In the fuel laboratory the connection between distillation parameters and density were found. The smaller the density and the smaller the distillation as well, this connection was found between all fuels. The graduation thesis can be used for further research using other company’s fuel and to measure other standard or non-standard parameters. In addition output parameters quatas can be worked out.

Kirjeldus

Märksõnad

diislikütused, kvaliteet, parameetrid, diiselmootorid, katsed, bakalaureusetööd

Viide

Kollektsioonid