Andmebaasi logo
 

Ühiskondliku hoone energiasäästu võimalused erinevate valgustite kasutamisel

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

12.09.2023

Autorid

Tamla, Iris

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Antud bakalaureusetöö keskendub energiasäästu võimaluste uurimisele Eesti Maaülikooli ühiselamu Torn elektrienergia tarbimise kontekstis. Töös hõlmatakse põhjalikku kirjanduse ülevaadet energiasäästu kontseptsioonidest, erinevatest lahendustest ja energiapoliitika direktiividest. Lisaks analüüsitakse ühiselamu valgustuse praegust elektrienergia tarbimist ning koostatakse tasuvusanalüüs parandusmeetmete jaoks. Autori panus seisneb analüütilises lähenemises ja praktilise lahenduse väljatöötamises kõrghoone elektrienergia tõhususe parandamiseks valgustuse abil. Töö rõhutab vajadust kontrollida ja ajakohastada valgustuslahendusi vastavalt standarditele, tagamaks elanikele ergonoomilise elukeskkonna, mis toetab heaolu. Edasised uuringud ja analüüs ühiselamu "Torn" valgustingimuste vastavuse kohta standarditele on samuti olulised. Töö pakub alust magistriõppe tasemel süvendatud uurimiseks ja valgustusprojekti koostamiseks.
This bachelor's thesis focuses on exploring energy-saving opportunities in the context of electricity consumption in the Torn dormitory of the Estonian University of Life Sciences. The thesis includes a comprehensive review of the literature on energy-saving concepts, different solutions, and energy policy directives. Additionally, the current electricity consumption of the dormitory's lighting is analyzed, and a cost-benefit analysis is conducted for potential improvement measures. The author's contribution lies in an analytical approach and the development of practical solutions to enhance the efficiency of electricity usage in the high-rise building through lighting. The thesis emphasizes the need to verify and update lighting solutions to meet standards, ensuring an ergonomic living environment that supports well-being. Further research and analysis regarding the compliance of lighting conditions in the Torn dormitory with standards are also crucial. This work serves as a foundation for further in-depth research and the development of a lighting project at the master's level.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, energiatõhusus, valguslahendus, ühiselamu Torn

Viide

Kollektsioonid