Andmebaasi logo
 

Tehnikamaja sisekliima juhtimissüsteemi töö analüüs ühe õppelabori näitel

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

13.09.2023

Autorid

Popp, Andre

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Eesti Maaülikooli Tehnikamaja ventilatsioonisüsteem ei suuda tagada piisavat jahutust õppetöö mugavaks läbiviimiseks, sest soojematel kuudel kipuvad õpperuumid ülekuumenema. Aastal 2022 kaitstud bakalaureusetöös "Tehnikamaja ventilatsioonijahutussüsteemi anomaalia juhtumiuuring" tuli välja, et ventilatsioonisüsteemi poolt sissepuhke õhuvooluhulka juhitakse süsihappegaasi sisalduse järgi ning ruumi soojusolukorda ei võeta arvesse. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade Tehnikamaja sisekliimat tagavatest tehnosüsteemidest ning analüüsida võimalusi ventilatsioonisüsteemi töö tõhusamaks juhtimiseks tüüpse õppelabori A207 põhjal. Antud töös sisekliima juhtimissüsteemi uurimiseks lähtutakse Tehnikamaja ventilatsioonisüsteemi projektidokumendist ja sisekliima automaatikasüsteemi juhtprogrammist. Sisekliima juhtimissüsteemi töö ja selle võimalike erinevate juhtimispõhimõtete analüüsimiseks kasutatakse simulatsioonitarkvara Swegon ESBO, millega modelleeritakse õpperuumi A207 sisekliimat tagavaid tehnosüsteeme. Tulemuste analüüsimisel tuli välja, et kõige optimaalsem on muutuva õhuvooluga ventilatsioonisüsteem, mille juhtimispõhimõte töötab ruumitemperatuuri ja süsihappegaasi sisalduse järgi õhus.
The ventilation system of the Tehnikamaja is not able to provide sufficient cooling for the comfortable conduct of the study, because the classrooms tend to overheat in the warmer months. In the bachelor's thesis defended in 2022, "Case Study of a Technical Building Ventilation Cooling System Anomaly", it was found that the amount of air inflow by the ventilation system is controlled according to the content of carbon dioxide, and the thermal situation of the room is not taken into account. The aim of this bachelor's thesis is to provide an overview of the technical system that organizes the indoor climate of the Tehnikamaja and to analyze the possibilities for more efficient management of the ventilation system based on the typical laboratory A207. The study of the indoor climate control system is based on the project document of the Tehnikamaja ventilation system and the control program of the indoor climate automation system. To analyze the operation of the indoor climate control system, the Swegon ESBO simulation software is used, which models the technical systems that ensure the indoor climate of the classroom A207. When analyzing the results, it turned out that the most optimal is a ventilation system with a variable air flow, the control principle of which works according to the room temperature and carbon dioxide content in the air.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, ventilatsioonisüsteem, juhtprogramm, Swegon ESBO, energiasäästlikus

Viide

Kollektsioonid