Andmebaasi logo
 

Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2001

Kättesaadav alates

Autorid

Jänes, Jüri (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Käesolev raamat on mõeldud kasutamiseks metsandusliku käsiraamatuna ning ümarpuidu mõõtmise ja hindamise soovitusliku juhendmaterjalina. Ümarpuiduga sooritatavates tehingutes võib seda juhendmaterjali kasutada mõõtmise ja kvaliteedi määramise eeskirjana täielikult või osaliselt. Okaspuupalkide kvaliteedinõuded on koostatud Rootsi Puidumõõtmisnõukogu poolt välja töötatud ja 1999. a mais kasutusele võetud okaspuupalkide kvaliteedi määramise juhendi põhjal. Lehtpuupalkide kvaliteedinõuded on kombineeritud erinevatest Eesti lehtpuupalgi tarbijate kvaliteedinõudeist 1998. aastal. Ümarpuidu mahuvalemid palkidele mahu arvutamiseks on 1994. aastal välja töötanud ja 2000. aastal täiustanud EPMÜ professor Artur Nilson. Peatükk “Ümarpuidu virnastusmahu määramine” on tõlge Soomes välja antud illustreeritud juhendist puiduvirna üldruumala määramiseks (Kuitupuupinon mittaus. Osuuspankin opas metsänomistajille, 1973). Peatükk “Virnatäiuse koefitsiendi määramine” sisaldab Rootsis välja töötatud juhendit virnastatud ümarpuidu virnatäiuse koefitsiendi määramiseks (Hjälptabell för bedömning av traves fastvolymprocent (vedvolymprocent). Dala-Hälsinge VMF/ 1994-08-18). Peatükk “Mädanike kahjustused puidus” on lühendatud tõlge Rootsis välja antud taskuraamatust “Rötskador i massaved”, 1989. Fotoseeriad ränipuidust, okaspuupalkide kvaliteediklassidest ja metsamädanike kahjustustest kuusepuidus on saadud Rootsi Puidumõõtmisnõukogu Virkesmätningsrådet infolehtedelt “Information from virkesmätningen”. Raamatu koostamine ja väljaandmine on saanud teoks tänu Eesti Metsaseltsi esimehe Kaupo Ilmeti initsiatiivile. Juhendmaterjali koostamisele aitasid kaasa puidu eksportijad: AS Stora Enso Mets, AS Mets ja Puu, AS Metsind, AS Södra Eesti, AS Sylvester, AS Lumiforest (alates 1999. a AS Stora Enso Mets), AS MoDo Mets, AS Forestex ja ainsa Eesti paberipuidu töötlejana AS Horizon (Kehra). Suurt abi käesoleva trükise valmimisel on osutanud EPMÜ magistrant Andres Uus, professor Artur Nilson, dotsent Mart Vaus, dotsent Märt Hanso, assistent Udo Veibri, Rootsi Puidumõõtmisnõukogu sekretär Lennart Forsberg, puidumõõtmise spetsialist Thomas Wikman (Rootsi), metsandusspetsialist Esko Koivisto, tselluloositööstuse juhataja Pekka Koivisto (Soome) ja paljud teised.

Kirjeldus

Raamat on ilmunud Eesti Metsaseltsi tellimusel

Märksõnad

puitmaterjalid, ümarpuit, mõõtmine, hindamine, metsamõõtmine, metsatakseerimine, mahutabelid, käsiraamatud

Viide

Kollektsioonid