Andmebaasi logo
 

Kahjustatud puittarindite tugevdamise võimalused

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2014

Kättesaadav alates

Autorid

Kull, Kaspar

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Käesolevas magistritöös uuritakse erinevaid puidust jätkuliiteid, mida on võimalik kasutada puitkonstruktsioonide osaliseks väljavahetamiseks või tugevdamiseks. Laboratoorsetes katsetes uuriti liidete paindetugevust ehk teostati paindekatseid. Jätkuliidetes kasutati puidust ja terasest jätkulappe ning kinnitusvahenditeks olid poldid ja erinevad liimid. Katses kasutati uut saematerjali. Töö eesmärk oli välja selgitada puidu tugevusnäitajate alusel liidete kandevõimed, mis on võimelised võtma vastu sama palju koormust kui tervikmaterjal. Tehnoloogiliselt peab olema liite lahendus lihtne ja kiirelt teostatav, et seda oleks võimalik valmistada ehitusobjektidel. Laboratoorsed katsetused ja paindekandevõime määrati standart: EVS-EN 408:2010+A1:2012. 2012 Puitkonstruktsioonid. Ehituspuit ja liimpuit. Mõnede füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste määramine alusel. Katseseadmeks oli universaalne katsemasin Instron 3369, millega mõõdeti paindetugevust rakendades koormust sümeetriliselt kahest punktist katsetatavale katsekehale. Katsekehad valmistati seistmest erinevast kuusepuust võetud puidust (7 seeriat) ning samast puust puiduga tehti üheksa erineva liitega katsekeha, mis kokku teeb 63 katsekeha. Lisaks tehti katseid 17 proovikatsekehaga. Jätkuliited olid puidust lappidega polt- ja liimühendustega ning teraslappidega liidete puhul olid poltühendused. Liimliidetega katsekehade tulemused olid palju paremad kui poltühendustega liited. Liimliiteid valmistati kolmest erinevast liimist, mille tulemused olid kõik paremad kui tervikmaterjalide omad. Poltliidete puhul oli teraslappidega liide kõige paremate näitajatega, võrreldes teistega. Kuigi sarnaste liidete puhul on praktilisi uurimistöösid suhteliselt vähe tehtud ja rohkem on need uurimistööd teoreetilised, siis võib antud magistritöö olla aluseks sarnaste liidete edasiseks uurimiseks.
The present Master’s thesis studies different wooden extension joints, which can be used for partial replacement or reinforcement of wooden constructions. Bending strength of the joints was studied in laboratory tests, i.e. bending tests were carried out. Wooden and steel fishplates were used in extension joints, and bolts and different glues were exploited as fixing devices. New sawn timber was used in the test. The aim of the paper was to find out joints, on the basis of the strength indicators, that would be able to receive as much load as consolidated material, and which could be more easily and faster prepared on construction sites. Laboratory tests and bending load-bearing capacity were determined on the basis of the standard EVS-EN 408:2010+A1:2012. 2012 Timber structures – Structural timber and glued laminated timber – Determination of some physical and mechanical properties. A general-purpose test machine Instron 3369 was exploited as the test device, which was used for measuring the bending strength to applying the load symmetrically at two points on test specimen. Test specimen were prepared of 7 different types of spruces (7 series), and a series included 9 test specimen, which makes altogether 63 pieces. Additionally, there were 17 trial test specimen. The extension joints were with wooden plates with bolted or glued fastening, and in case of steel plate joints bolted fastening was used. The test results demonstrated that glued joints are better than bolted joints. Glued joints were made of three different glues, as a result of which all of them were better than those of consolidated material. In case of bolted joints, a joint with steel plates had the best parameters compared with others. However, relatively little practical research has been done regarding similar joints, and they have been mostly theoretical. Thus, this Master’s thesis could serve as a basis for further research on similar joints.

Kirjeldus

Märksõnad

magistritööd

Viide

Kollektsioonid