Andmebaasi logo
 

Cantera simulatsioonitarkavara rakendused õppevahendina

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

15.09.2023

Autorid

Truver, Anna

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on töötada välja Cantera simulatsioonitarkvaral põhinev õppevahend, mis võimaldaks õpetada simulatsioonitarkvara kasutamise ning selle rakendamist inseneriülesannete lahendamisel. Programmi õppimise käigus sai põhjalikult antud ülevaade teooriast, mille alusel tarkvara töötab. Praktilise osana sai koostatud juhend programmi kasutamiseks, näidati Cantera rakendusvõimalused koos näidetega, loodi 4 näidisülesannet ning projekteeriti põlemiskamber, mille abil saab uurida erinevate kütuste ja gaaside põlemise protsesse ning tulemusi võrrelda simulatsioonide tulemustega. Selleks, et rakendada Cantera tarkvara EMÜ õppetöös oli vaja analüüsida tootmistehnika õppekava, mille käigus oli oluline selgitada välja, millistes õppeainetes õpitut saab rakendada loodud ülesannetes. Analüüsi põhjal sai teada, et Cantera programmi saab rakendada kokku kuue õppeaine õpiväljundite kinnistamiseks.
The aim of this master's thesis is to develop a learning tool based on the Cantera simulation software, which would enable teaching the use of simulation software and its application in solving engineering tasks. In the course of learning the program, a thorough overview of the theory on which the software works was given. As a practical part, a manual for using the program was drawn up, the application possibilities of Cantera were shown with examples, 4 sample tasks were created and a combustion chamber was designed, which can be used to study the combustion processes of different fuels and gases and compare the results with the results of simulations. In order to apply the Cantera software in EMU education, it was necessary to analyze the Production Engineering curriculum, during which it was important to find out which subjects the learning could be applied to the created tasks. Based on the analysis, it was learned that the Cantera program can be applied to consolidate the learning outcomes of a total of six subjects.

Kirjeldus

Magistritöö Tootmistehnika õppekaval

Märksõnad

magistritööd, Cantera, simulatsioon, õppevahend, põlemiskamber

Viide

Kollektsioonid