Andmebaasi logo
 

Lehiste kasvu analüüs Sirgala tasandatud põlevkivikarjääri puistangul

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2014

Kättesaadav alates

Autorid

Dubolazov, Evar

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Kliima mõju ja puistu kasvu analüüsimine on tähtis teema paljudele teadlastele, kes tegelevad ökoloogiliste protsesside uurimisega. Aastarõngastena puu tüvedesse salvestunud info on leidnud mitmekülgset kasutamist keskkonnaseisundi muutuste hindamisel. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on uurida lehiste kasvu ja analüüsida kliima mõju radiaalsele juurdekasvule Sirgala tasandatud põlevkivikarjääri puistangul. Puursüdamike proovid koguti Sirgala karjäärist euroopa (Larix decidua Mill.) ja jaapani lehistelt (Larix kaempferi (Lamb.) Sarg.). Proovialad jagati kolme gruppi: euroopa lehised, jaapani lehised ja segapuistud (euroopa ja jaapani lehised). Lehiste aastarõngaste laiused (eraldi vara- ja hilispuidu osad) mõõdeti LINTAB süsteemiga. Peale mõõtmisi puude aastarõngaste seeriad ristdateeriti. Esmalt ristdateeritakse visuaalselt TsapWin programmiga ning statistiliselt ristdateeriti programmiga COFECHA. Käesolevas töös kasutati aastarõngaste naturaalväärtuste standardiseerimiseks ARSTAN programmi kui ka vabavara R-i. Töös kasutati t-testi (keskmiste juurdekasvude võrdluseks), korrelatsioonanalüüsi (radiaalse juurdekasvu ja kliima vaheliste seoste analüüsimiseks), näitaasta analüüsi (ekstreemsete kasvuaastate doteerimiseks) ning kattuvate ajajärkude analüüsi (häiringute mõju analüüsimiseks). Kliima mõjutab väga olulisel määral lehiste juurdekasvu Sirgala tasandatud põlevkivikarjääri puistangul. Teistest kliimanäitajatest eristusid positiivsete mõjudega temperatuurid kasvuaasta oktoobri- ja novembrikuudel ning vegetatsiooniperioodil, samuti aasta sademete summa, mis soodustavad lehiste radiaalset juurdekasvu. Jaapani lehiste varapuidul oli statistiliselt oluline positiivne seos vegetatsiooniperioodi esimeses pooles. Kõigil kolme katsegrupi lehiste hilispuidu ja vegetatsiooniperioodi temperatuuride ja sademete ning aasta sademete vahel ilmnes statistiliselt oluline positiivne seos. Tulemused näitavad, et euroopa lehised on paremini kasvanud kui jaapani ja segapuistu lehised. Segaaladel oli kliimanäitajate poolt vähem mõjutusi. Positiivsetest näitaastatest eristusid 1973 ja 2008 aasta ning negatiivsetest 2003 aasta.
Study of climate effect and tree radial growth is very important for many scienctist, who are dealing with studies of ecological processes. Tree-rings are saved in trees as pattern with important information, which is used to evaluate changes of environmental conditions. The aim of master thesis is to study growth of larch and to analyze effect of climate to larch radial growth on abandoned oil shale quarries in Sirgala. Samples of increment cores were collected on abandoned oil shale quarries in Sirgala from Larix decidua, Larix kaempferi and mixed stands. Sample sites were divided into three groups: Larix decidua, Larix kaempferi and mixed. Tree-ring width (also early- and latewood) were measured with LINTAB system. After that tree-ring series were cross-dated. First were crossdated visually with TsapWin and then statistically with COFECHA. In this study was used ARSTAN and R for standardization. Also was used t-test (to compare mean growth between groups), correlation analysis (to analyze relationships between radial growth and climate), and pointer year analysis (to detect extreme growing years) and superposed epoch analysis (to analyze disturbances). Climate is influencing statistically significantly radial growth of larch trees on abandoned oil shale quarries in Sirgala. From other climate factors game out positive effect of temperature in October or November and in vegetation period, also annual sum of precipitation, which promote growth of larch radial growth. Earlywood of Larix kaempferi had statistically significant positive effect of temperature in the beginning of vegetation period. All larch three groups, latewood had positive effect with temperature and precipitation during vegetation period and with annual sum of precipitation. Results show that, Larix decidua was growing better than on other sample areas. In mixed sample area are not so important climate factors. From pointer year analysis were positive years 1973, 2008 and negative years 2003.

Kirjeldus

Märksõnad

lehis, aastarõngad, dendrokronoloogia, radiaaljuurdekasv, kliima, analüüs, puistud, põlevkivikarjäärid, Sirgala, magistritööd

Viide

Kollektsioonid