Andmebaasi logo
 

Chemical-free pretreatment of lignocellulosic biomass for the conversion of structural polymers

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2024

Kättesaadav alates

Autorid

Sjulander, Nikki

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Estonian University of Life Sciences

Abstrakt

Due to the depletion of fossil fuels and global warming, caused by greenhouse gas emissions, industries and governments are searching for “greener” energy solutions. Bioenergy has already been investigated by scientists as an alternative to fossil fuels. The main focus in this field is to use lignocellulosic biomass for the production of heat, electricity, and chemicals. However, the use of lignocellulosic biomass is challenging due to its complex structure. This structure needs to be opened up before biomass can be further processed. Different pretreatment technologies have been developed in order to break the lignocellulosic structure; however, most of them have technological and economical limitations and they raise environmental concerns due to formed waste. As a result, the research continues to find the best pretreatment technology.
This thesis concentrates on the chemical-free pretreatment of agricultural and forestry residues. For this, the chemical-free pretreatment method “Nitrogen explosive decompression” is applied on softwoods, hardwoods and herbaceous materials. The aim is to increase the sugar yields from pretreated biomass in comparison to untreated biomass. During the pretreatment process, inhibitors can be formed, which impede the subsequent processes after pretreatment. As a result, the thesis discusses different types of inhibitors, the inhibitor formation, and the inhibitor origin. It also investigates ways to mitigate the inhibitor formation and possibilities to detoxify inhibitors or to separate them from sugar hydrolysates.
Fossiilkütuste laialdasest kasutamisest tingitud kasvuhoonegaaside heitkogustest põhjustatud globaalse soojenemise ning fossiilsete ressursside kiire vähenemise tõttu otsivad riikide valitsused ja tööstusettevõtted jätkusuutlikke "rohelisemaid" alternatiive. Teadlased on bioenergiat potentsiaalse fossiilkütuste asendajana uurinud juba üksjagu aega. Põhifookus selles valdkonnas on suunatud lignotselluloosse biomassi kasutamisele soojus- ja elektrienergia ning kemikaalide tootmiseks. Rakuseina keerulise ülesehituse tõttu on lignotselluloosse biomassi kasutamine raskendatud. Selle struktuur vajab enne edasist töötlemist avada/lõhkuda. Struktuuri lõhkumiseks on välja töötatud mitmeid erinevaid eeltöötlustehnoloogiad. Kuigi arendatud tehnoloogiaid on mitmeid, esineb enamusel neist nii tehnoloogilisi kui ka majanduslikke puudujääke. Lisaks kasutatakse enamuse eeltöötlustehnoloogiate puhul kemikaale ning tekkivad jäätmed kujutavad endast keskkonnariske. Nendest faktoritest tingituna jätkuvad uuringud parima võimaliku eeltöötlustehnoloogia leidmiseks.
Antud lõputöö keskendus põllu- ja metsamajandusjääkide kemikaalivabale eeltöötlusele. Töö raames uuriti “Lämmastiku plahvatusliku rõhulangetuse” eeltöötlusmeetodi mõju erinevat tüüpi taimse biomassi rakustruktuurile. Eesmärgiks oli suurendada biomassist saadavate suhkrute saagist võrreldes töötlemata toormega. Eeltöötlusprotsessi käigus võivad tekkida inhibiitorid, mis takistavad eeltöötlusele järgnevaid protsesse. Sellest tulenevalt käsitletakse lõputöös ka erinevaid inhibiitorite tüüpe, nende tekke protsesse ja nende päritolu. Töö raames uuriti ka, kuidas üleüldiselt vähendada või vältida inhibiitorite teket ning kuidas eemaldada eeltöötlemise käigus tekkinud inhibiitoreid lahusest vähendamaks nende negatiivset mõju edasistele protsessidele.

Kirjeldus

A Thesis for applying for the degree of Doctor of Philosophy in Engineering Sciences.
Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnika erialal.

Märksõnad

dissertations, dissertatsioonid, biomassienergia, lignotselluloos, tehnoloogia, inhibiitorid, biomass energy, lignocellulose, technology, inhibitors

Viide

Kollektsioonid