Andmebaasi logo
 

Ülevaade puitmajade tootmisest ja kaubandusest Euroopas

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

09.09.2023

Autorid

Laur, Siim

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Puitmajade tootmine Euroopas on üha kasvavas trendis. Magistritöö eesmärgiks on hinnata Euroopa liikmesriikide tasandil puitmajasektori konkurentsivõimet ja anda ülevaade, millised riigid on suurimad tootjad, eksportijad ja importijad. Töö empiiriline osa põhineb EUROSTAT andmetel, kus antakse ülevaade Euroopa puitmajasektorist ja tehakse riikide konkurentsivõimet hindavad analüüsid. Rahvusvaheliste andmete põhjal hinnatakse Euroopa Liidu liikmesriikide (EU27) puitmajade (kaubagrupp 940610, 94060020) ekspordi ja impordi statistikat ning tootmismahte. Samuti hinnatakse COVID-19 ja Ukraina sõja mõju rahvusvahelisele kaubandusele. Riikide konkurentsivõimet puitmajasektoris määratakse erinevate konkurentsivõimet hindavate väliskaubandusindeksite abil – ilmutatud suhtelise eelise indeks (RCA), majandusharu impordi indeks (RMP), kaubavahetuse suhtelise eelise indeks (RTA) ja sümmeetriline suhtelise eelise indeks (SNCA). Konkurentsivõimet hinnatakse Euroopa Liidu 27 liikmesriigi vahel, vaadeldavaks perioodiks on aastad 2012-2022. Varasemates uurimistes on konkurentsi eelist tõlgendatud põhiliselt RCA, RMP ja RTA indekseite abil, kuid kuna konkurents on nii riigi, sektori kui ka ettevõtte tasandil üks tähtsamaid osasid, kaasatakse lisaks võrdlusesse ka SNCA indeks, mida seni ei ole nii laialdaselt uuritud. Töö tulemusel selgus, et suurimateks puitmajade importijateks 2022. aastal olid Saksamaa (309 miljonit eurot), Norra (269 miljonit eurot) ja Rootsi (153 miljonit eurot). Eesti oli eelnimetatud kolme riiki suurim eksportija, eksportides 2022. aastal Saksamaale 77 miljoni euro väärtuses, Norra 95 miljoni euro väärtuses ja Rootsi 89 miljoni euro väärtuses puitmaju. Eesti oli ühtlasi ka suurim eksportija Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas. Eesti Leedu, Läti ja Sloveenia omavad puitmajasektoris kõrgemat konkurentsieelist võrreldes teiste uuringus osalenud riikidega. RCA indeksi tulemusel omas suurimat eelist 2022. aastal Eesti (93,12). RMP indeksi tulemuste põhjal omas suurimat impordi eelist Ungari (0,09). RTA indeksi tulemuste järgi oli Eestil 2022. aastal suurim eelis (90,80). SNCA indeksi järgi oli Leedul suurim konkurentsieelis (1,427).
The production of wooden houses at European scale is a growing trend. The aim of this thesis is to assess the competitiveness of the timber house sector at the level of the European Member States and to give an overview of which countries are the largest producers, exporters and importers. The empirical part of the work is based on EUROSTAT data, which provides an overview of the European timber-frame housing sector and is the basis for analyses assessing the competitiveness of countries. International data are used to assess the export, import statistics and production volumes of wooden houses (commodity group 940610, 94060020) in the EU27. The impact of COVID-19 and the war in Ukraine on international trade is also assessed. The competitiveness of countries in the wooden house sector is determined by various external trade indices to assess competitiveness. The indices used in the study are the Revealed Comparative Advantage Index (RCA), Relative Import Penetration Index (RMP), Relative Trade Advantage Index (RTA) and Symmetric Net Comparative Advantage Index (SNCA). Competitive advantage is assessed across the 27 Member States of the European Union, and the period is 2012-2022. Previous studies have interpreted competitive advantage mainly through the RCA, RMP and RTA indices, but as competition is one of the most important elements at the country, sector and firm level, the author also includes the SNCA index in the comparison, which has not been so extensively studied so far. The work found that the largest importers of wooden houses in 2022 were Germany (309 million €), Norway (269 million €) and Sweden (153 million €). Estonia was the largest exporter to the above three countries, exporting 77 million € to Germany, 95 million € to Norway and 89 million € to Sweden in 2022. It is also the largest exporter among EU Member States. Estonia, Lithuania, Latvia and Slovenia have a higher competitive advantage in the wooden houses sector compared to the other countries surveyed. The RCA index shows that Estonia has the largest advantage in 2022 (93.12). According to the RMP index, Hungary had the largest import advantage (0.09). According to the RTA index, Estonia had the largest advantage in 2022 (90.80). According to the SNCA index, Lithuania had the largest competitive advantage (1.427).

Kirjeldus

Magistritöö Metsatööstuse õppekaval

Märksõnad

magistritööd, puitmajad, import, eksport, konkurents, indeksid, SNCA, Roheline Ülikool (töö toetab EMÜ Rohelise Ülikooli põhimõtteid), keskkond, jätkusuutlikkus, säästev areng

Viide

Kollektsioonid