Andmebaasi logo
 

Mahetoitlustamise kogemus Tartu linna koolide näitel

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2021

Kättesaadav alates

02.09.2021

Autorid

Palmist, Marilin

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Eesti mahepõllumajanduse arengukavas 2014–2020 on tähelepanu pööratud mahetoidu pakkumisele lasteasutustes ning 2020. aastaks seati eesmärk, et 30% Eesti lasteasutustest tarbiksid mahetoitu. Eesmärki täita ei suudetud, kuid Eestis on juba mitmeid koole, kus mahetoitu pakutakse igapäevaselt. Magistritöö eesmärgiks oli anda ülevaade, kuidas on Tartu linna koolides arendatud mahetoitlustamist ning selgitada välja toitlustajate ja koolide senine kogemus seoses mahetoitlustamisega. Magistritöös kajastatud andmed on kogutud poolstruktureeritud intervjuu ning ankeetküsitluste kaudu. Ankeetküsitluste valimisse on valitud 10 Tartu linna kooli, kus pakutakse mahetoitu alates 2018. aasta sügisest ning kolm toitlustavat ettevõtet, kes on neis koolides toitlustajateks. Soov eestimaist mahetoodangut eelistada on nii Tartu Linnavalitsusel, kui ka toitlustajatel, kuid probleemiks on see, et eestimaist mahetoodangut ei ole tihti sobivas koguses ja hinnaga saada ning on ka toidugruppe, mida Eestis veel mahedana pakutakse vähe või ei pakuta üldse. Selgus, et kõik küsitlusele vastanud toitlustajad on informeerinud kooli õpilasi, töötajaid ning ka lapsevanemaid, et nad kasutavad koolitoidus mahetoorainet, kuid kooli õpilaste ja töötajate vastustest selgub, et neil on vähene teadlikkus selle osas, et nende koolis mahetoitu pakutakse. Lisaks on kooli õpilaste hulgas palju neid, kes pole varasemalt mahetoidust üldse kuulnud. Nii õpilased kui ka kooli personal sooviksid kõige enam informatsiooni saada mahetoidu kvaliteedi ning hinna kohta. Oluline on edendada koostööd kõikide mahetoiduga seotud osapoolte (mahetoidu hankija, pakkuja, tarbija) vahel ning suurendada koolides õpilasete ja töötajate teadlikkust mahetoidust ning selle kasutamisest nende koolitoidus.
The Estonian Organic Farming Development Plan for 2014-2020 pays attention to the offering of organic food in child care institutions and by 2020 the goal was set, that 30% of Estonian child care institutions consume organic food. The goal was not achieved, but there are some schools in Estonia where organic food is offered in daily basis. The aim of the master`s thesis was to give an overview of how organic catering has evolved in schools in Tartu and to find out the experience of caterers and schools in relation to organic catering so far. The data used in the master´s thesis has been collected through semi-structured interviews and questionnaires. A survey was conducted among the 10 schools in Tartu, where organic food has been offered since the autumn of 2018 and three catering companies, who cater these schools. Both, the Tartu City Government and caterers wish to prefer Estonian organic food, but the problem is that local organic food is often not available in suitable quantities and prices, and there are also food groups, that are still offered little, or not at all, in Estonia. All three caterers have informed students, school staff and also parents that they are using organic ingredients in school meals, but the responses of students and staff show that they have little awareness that organic food is offered in their school. In addition, there are many students who have never heard of organic food before. Both students, and school staff, would like to have more information about the quality and price of organic food. It is important to improve cooperation between all parties involved in organic food sector (supplier, provider, consumer) and to increase the awareness of students and staff in schools about organic food and its use in their school meals

Kirjeldus

Magistritöö Keskkonnakorralduse ja -poliitika õppekaval

Märksõnad

magistritööd, mahetoit, mahepõllumajandus, koolid, keskkonnahoidlikud riigihanked, toiduohutus

Viide

Kollektsioonid