Andmebaasi logo
 

Spordihoone sisekliima ja ohutusnõuded

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2016

Kättesaadav alates

Autorid

Kattai, Kertu

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Spordihoonete sportimistingimused ja sisekliima ei tohiks vähendada treenivate inimeste sooritusvõimet. Varasematest uuringutest selgub, et spordihoonete halb õhu kvaliteet suurendab terviseprobleemide teket ning vähendab kehalise aktiivsuse võimekust. Uurimistöö eesmärgiks oli mõõta sisekliima parameetreid: müra, mikrokliimat, valgustatus, õhu kvaliteeti ning võrrelda neid standardites etteantud piirnormidega ja uurida, milliseid ohutusnõudeid on spordihoones kasutatud. Uurimistöö läbiviimiseks kasutati riskihindamise, vaatlus-, ankeet-, mõõte- ja andmetöötlusmeetodeid. Mõõdetud parameetritest selgub, et treeningute käigus suureneb CO2 sisaldus oluliselt ning ületab piirnormi. Kõige suuremad andmed saadi palliplatsil 1289±120 ppm ja maadlusringis 1289±41 ppm. Treeningute ajal kui ka enne treeninguid oli O2 sisaldus oluliselt madalam, kui piirmäär. Töökohtadel sooritatud mõõtmistest selgus, et O2 sisaldus õhus saadi samuti alla piirmäära. Mõõtetulemustest saab järeldada, et spordihoones on hapnikuvaene sisekeskkond. Spordihoones tuleks ventilatsioonisüsteem üle vaadata ning vajadusel seadistada soovituslikele piirnormidele.
Sporting conditions and indoor climate of sports hall should not reduce the performance capacity of people training on the facilities. Previous research reveals that poor air quality increases the occurrence of health problems and reduces the capability of physical activity. The purpose of the research was to measure indoor climate parameters: noise, microclimate, lightning, air quality, and to compare these to limits set out by standards. Furthermore, to study which safety measures have been used in the gymnasium. The methods used in this research were risk assessment, observation, survey, measuring and data processing. The parameters measured demonstrate a significant increase in the content of CO2 during training that exceeds the limits. The highestdata was 1289±120 ppm on the ball court and 1289±41 ppm on the wrestling ring. The O2 content was significantly under the limits before and during training. Measuring performed on work posts revealed an O2 content under the limits as well. Based on the measurement results it can be concluded that gymnasium has an indoor environment with poor oxygen content. The ventilation system of the sports hall should be examined and adjusted to the recommended limits if necessary.

Kirjeldus

Märksõnad

spordihallid, sisekliima, ohutus, bakalaureusetööd

Viide

Kollektsioonid