Andmebaasi logo
 

The effect of cover crops on biomass and nitrogen accumulation and on crop yield

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2021

Kättesaadav alates

Autorid

Toom, Merili

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

The aims of the thesis were to evaluate the biomass and N accumulation of winter cover crop species (winter rye, winter turnip rape, forage radish, berseem clover and hairy vetch), winter hardiness of hairy vetch, the effect of sowing date on biomass and N accumulation and the effect of CCs on the yield of subsequent spring barley. The results showed that CC biomass and N accumulation depended on species and growing conditions, especially the sum of effective temperatures. Frost sensitive forage radish accumulated the highest amount of biomass and N in autumn, whereas berseem clover accumulated low amount of biomass and N, especially in the year with drought conditions before the establishment. Hairy vetch over-wintered similarly to winter turnip rape and winter rye in all trial years. Hairy vetch and winter turnip rape accumulated higher amount of biomass and N in the spring than winter rye, which may be partly related to characteristics of the used winter rye variety. Cover crop biomass and N accumulation decreased with delayed sowing dates, while the influence of sowing date on cover crop species was different. Forage radish produced the highest amount of biomass and N at all sowing dates. Although the biomass of rye was relatively low, the reduction at delayed sowing dates was lowest compared to other species. Among over-wintering CCs, hairy vetch as a legume species accumulated the highest amount of N in the spring. It can be concluded that in Estonia, CCs require sowing in early August to enable maximum biomass and N accumulation. It is possible to delay the sowing of over-wintering species if the following cash crop is sown later. As an average over the three years, only forage radish and hairy vetch significantly increased the yield of subsequent barley, probably because of the N contribution. None of the CCs had negative effect on barley, as the yield level following winter turnip rape, winter rye, and berseem clover were similar to the control.
Doktoritöö eesmärkideks oli hinnata erinevate sügistalvisel perioodil kasvatatavate vahekultuuride (talirukis, talirüps, kesaredis, aleksandria ristik ja talivikk) biomassi moodustamise ja N sidumise võimet, taliviki sobivust talvekindlaks vahekultuuriks, külviaja mõju vahekultuuride biomassile ja N sidumisele ja vahekultuuride mõju järgneva suviodra saagile. Uurimistöö tulemusel selgus, et vahekultuuride biomass ja N sidumine nii sügisel kui ka kevadel sõltusid liigist, kasvuperioodi pikkusest ja ilmastikutingimustest, eelkõige efektiivsete temperatuuride summast. Kesaredis ei talvitunud, kuid moodustas sügisel nii suurima maapealse kui ka juurte biomassi ja sidus kõige rohkem lämmastikku. Aleksandria ristik, mis samuti ei talvitunud, moodustas aga väikseima biomassi ja sidus väikseima koguse N. Aleksandria ristik oli ka põuatundlik, moodustades väikseima biomassi 2018. aastal, kui vahekultuuride külvile eelnes kuiv periood. Lisaks talirukkile ja talirüpsile talvitus mõlemal aastal ka talivikk, mis oli suurima biomassi ja N sidumise võimega kevadel. Vahekultuuride biomass ja N kogus vähenesid külviaja hilinemisel ning vähenemine sõltus vahekultuuri liigist. Kõikidel külviaegadel oli suurima biomassi ja N sidumise võimega kesaredis. Kuigi talirukki biomass oli katses küllaltki madal, oli külviaja hilinedes biomassi vähenemine kõige väiksem. Aastate keskmisena suurendasid vaid kesaredis ja talivikk usutavalt järgneva suviodra saaki. Teiste vahekultuuride puhul oli suviodra saak sarnane kontrollvariandile.

Kirjeldus

A Thesis for applying for the degree of Doctor of Philosophy in Agriculture.

Märksõnad

dissertations, dissertatsioonid, Roheline Ülikool (töö toetab EMÜ Rohelise Ülikooli põhimõtteid), Green University (thesis is related to EMÜ Green University iniciative’s aims), põldkatsed, põllukultuurid, vahekultuurid, biomass, lämmastiku fikseerimine, maaviljelus, saagikus, Eesti, field experiments, crops, cover crops, biomass, nitrogen fixation, tillage, crop yield, Estonia

Viide

Kollektsioonid