Andmebaasi logo
 

Turismiettevõtete edukust mõjutavad tegurid Võrumaa mikroettevõtjate arvamusuuringu alusel

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2019

Kättesaadav alates

5.09.2019

Autorid

Ader, Mihkel

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Antud töös on uuritud Võrumaal tegutsevaid mikroettevõtteid ning nende edukust mõjutavaid tegureid. Kuna Võrumaa turismi, kui ka üldise ettevõtte edukuse defineerimise kohta leidub üldiselt vähe informatsiooni, siis annab uuring hea ülevaate asukohas tegutsevatest ettevõtetest ja erinevatest kriteeriumitest edukuse hindamisel. Töö eesmärgiks on välja selgitada kas valitud asukoha mikroettevõtted on edukad ning kas sellega elukutseliselt tegutsemine oleks võimalik. Kokku pöörduti elektroonilise kirjaga 26 ettevõtte poole ning nõusolek saadi 12 käest, kellega viidi läbi intervjuud, mis olid poolstruktueeritud ja koosnesid 13 vestlusteemast. Sellele järgnes ka küsitluse ankeet, mis täideti intervjuu lõpus. Töö tulemuste põhjal jõuti järeldusele, et Võrumaal turismi alal tegutsevad mikroettevõtted on edukad ning sellel alal elukutseliselt töötamine oleks võimalik ja tasuv. Samal teemal võiks tulevikus kindlasti täiendavaid uuringuid läbi viia ning töös välja toodud kriteeriume laialdasemalt kasutada.
In this thesis, micro-enterprises operating in Võrumaa and factors affecting their success have been researched. As there is not much information about tourism in general in Võrumaa nor about how to define the success of an enterprise overall, the research gives a good overview on the local micro-enterprises and different critearias of success. Purpose of this thesis is to find out whether the micro-enterprises in the area are successful and is it possible to work in this field professionally. A total of 26 enterprises were contacted by e-mail and agreement to collaborate was achieved with 12 of them, who all were interviewed. Interviews were semi-structured and consisted of 13 topics which was followed by a survey at the end of the interview. Based on the results of the work it was concluded that tourism micro-enterprises in Võrumaa are successful and it would be possible to work full time in this field. Further studies on this subject could certainly be carried out in the future and the criterias brought out in this thesis could be used on a more widely.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Loodusturismi õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, kasumlikkus, maine, tooteuuendus, korduvkülastamine, eesmärgid

Viide

Kollektsioonid