Andmebaasi logo
 

Eesti kolme suurima piimatööstusettevõtte finantsanalüüs aastatel 2017 - 2021

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

1.03.2024

Autorid

Epro, Daniil

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Eesti põllumajandus on traditsiooniliselt suunatud toidu tootmisele. Ajalooliselt on piim kõige olulisem põllumajandustoode Eestis. Bakalaureusetöö eesmärk on viia läbi Eesti kolme suurima piimatööstusettevõtte finantsanalüüs, mis annab ülevaate finantsnäitajatest. Teoreetilises osas käsitletakse finantsanalüüsi vajalikkust ja meetodeid (horisontaalanalüüs, verikaalanalüüs ja suhtarvuanalüüs) ning esitatakse ülevaade piimatööstussektorist. Empiirilises osas on antud ülevaade töös analüüsitavatest ettevõtetest ning viidud läbi Eesti kolme suurima piimatööstusettevõtte finantsanalüüs kasutades kvantitatiivset meetodit. Uurimistöös kasutati Statistikaameti andmeid ja ettevõtete majandusaasta aruannetest saadud finantsnäitajaid. Eesti piimatööstussektoris on analüüsitaval perioodil toimunud mitmed muutused. Finantsanalüüsi tulemusena selgus, et Tere AS-il on mõistlik oma vara kasumlikkust tõsta. Valio Eesti AS-il on oluline oma efektiivsuskasvu hoida senisest stabiilsemana. Saaremaa Piimatööstus AS-il on oluline suurendada omakapitali ja varasid, et teenida suuremat kasumit ja suuta tõenäolisemalt oma kohustusi täita. Kõigil kolmel ettevõttel on võimalus teha investeeringuid.
Estonian agriculture is traditionally focused on food production. Historically, milk is the most important agricultural product in Estonia. The aim of the bachelor's thesis is to conduct a financial analysis of the three largest dairy industry companies in Estonia, providing an overview of the current situation. The theoretical part addresses the necessity and methods of financial analysis (horizontal analysis, vertical analysis, ratio analysis) presenting a general overview of the dairy industry sector. In the empirical part, an overview of the analysed companies is provided, and the financial analysis of the three largest dairy industry companies in Estonia is conducted using a quantitative method. Statistics Estonia data and companies' annual reports were used in the research. Several changes have occurred in the Estonian dairy industry sector during the analysed period. As a result of the financial analysis, it was revealed that Tere AS should consider increasing the profitability of its assets. Valio Eesti AS is crucial to maintaining its efficiency growth more consistently. Saaremaa Piimatööstus AS needs to increase its equity and assets to earn higher profits and likely fulfil its obligations more reliably. All three companies could make investments.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, suhtarvuanalüüs, piimatööstussektor, majandusaasta aruanne

Viide

Kollektsioonid