Andmebaasi logo
 

Collaboration in Estonian rural tourism

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2021

Kättesaadav alates

Autorid

Pilving, Tarmo

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Collaboration is important for fostering rural tourism and a way to overcome challenges. More knowledge can answer how collaboration changes, what keeps stakeholders in the collaboration, how collaboration can be beneficial, and what influences its sustainability. The purpose of this thesis is to identify what affects the evolution and sustainability of rural tourism collaboration in Estonia. Major institutional changes have offered opportunities but have also hindered tourism collaboration that is fragmented, informal and has no clear governance. There is a myriad of small informal tourism networks with limitations and weak links between them. Collaboration aims can differ between regional tourism networks, and strong connections between the members of one community do not necessarily produce strong ties with other communities. Joint aims are only attainable when bottom-up initiatives and top-down management exist in unison. The first aim of a successful tourism strategy should focus on the collaboration platform with initiation from a governing body that is accepted by all stakeholders. Shared collaborative identity helps to foster collaboration and bind the stakeholders but also push them away from each other. Identity creation is manifested on a collaboration platform where individual and collective identities interact and are influenced by the place, occupational, environmental and cultural identities of the stakeholders. Formalisation can make collaboration more attractive, but it is still framed by place, environment and culture. Collaboration networks can simultaneously follow formal and informal timelines during their life cycle where they can evolve in a cyclical way and the formal one adds more strength to the informal one. Rural tourism collaboration will never disappear completely, as it shifts from one condition to another. Its sustainability can be increased with the right use of the benefits that wider regional collaboration and the surrounding institutional environment offers. It increases trust and lowers the fear that the collaboration will fall into the wrong hands.
Koostöö on oluline maaturismi edendamiseks ja väljakutsete ületamiseks. Teadmised koostöö arendamise kohta aitavad vastata küsimustele, mis mõjutavad koostööprotsessi jätkusuutlikkust, erinevate piirkondlike turismiasjaliste vahelise koostöö kujunemist, koostöösuhete vastastikust kasu ja koostöö muutumise protsessi ning ebaedu. Käesoleva uuringu eesmärk on selgitada välja, mis mõjutab maaturismi koostöö arengut ja jätkusuutlikkust Eestis. Suured institutsioonilised muudatused on pakkunud mitmeid võimalusi, kuid on ka takistanud turismialase koostöö arengut. Mistõttu on koostöö killustatud, mitteametlik, sellel puudub selge juhtimisstruktuur, võrgustikud on omavahel nõrgalt seotud, vastutus juhtimise eest on jagatud mitme organisatsiooni vahel ning katsed laiendada olemasolevat mitteametlikku koostööd ja anda neile rohkem rohujuure tasandilt algavat jõudu on piiratud. Koostöö eesmärgid erinevates turismivõrgustikes erinevad ja tugevad koostöösidemed ühe kogukonna liikmete vahel ei pruugi tingimata luua tugevaid sidemeid teiste kogukondadega. Eduka turismistrateegia esimene eesmärk peab kõigepealt keskenduma aspektidele, mis aitavad moodustada koostööplatvormi, mille algatab juhtorganisatsioon, mida kõik koostööst huvitatud osalised aktsepteerivad. Jagatud koostööidentiteet, mis koosneb koha-, töö-, keskkonna- ja kultuuriidentiteedist, aitab edendada koostööd ja siduda turismiasjalisi, kuid võib asjalisi ka üksteisest eemale tõugata. Jagatud koostööidentiteet luuakse koostööplatvormil, millel ühinevad individuaalne ja kollektiivne identiteet. Koostöövõrgustik võib korraga järgida ametlikku ja mitteametlikku ajaskaalat, kus koostöö areng järgib ringikujulist elutsüklit ja ametlik koostöö võib tugevdada mitteametlikku koostööd. Formaalsus võib aidata teha koostööd jätkusuutlikumaks ja tõsta selle atraktiivsust, kuid koostöö on siiski piiritletud kindla koha, keskkonna ja kultuuriga. Maaturismi ettevõtjate koostöö ei lõpe kunagi täielikult, vaid see liigub ühest olekust teise. Kuid seda koostööd saab tugevdada ja muuta jätkusuutlikumaks, kui kasutada õigesti hüvesid, mida pakub laiem piirkondlik koostöö ja ümbritsev institutsionaalne keskkond. See suurendab asjaliste vahelist usaldust ja vähendab hirmu, et koostöö tulemused satuvad valedesse kätesse.

Kirjeldus

A Thesis for applying for the degree of Doctor of Philosophy in Agriculture.

Märksõnad

dissertations, dissertatsioonid, Roheline Ülikool (töö toetab EMÜ Rohelise Ülikooli põhimõtteid), Green University (thesis is related to EMÜ Green University iniciative’s aims), turism, maaturism, loodusturism, arendustegevus, ettevõtlus, koostöö, Eesti, tourism, rural tourism, nature tourism, development, business, collaboration (econ.), Estonia

Viide

Kollektsioonid