Andmebaasi logo
 

Keevitusroboti juurutamine Pomemet OÜ näitel

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

Suletud / Closed, Korraldus nr. 6-1.MI/225

Autorid

Mumm, Mairo

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Antud bakalaureusetöö keskendub keevitusroboti juurutamisele ettevõttes Pomemet OÜ ning uurib selle protsessi käigus saavutatud tulemusi ja väljakutseid. Uurimistöö eesmärk on anda ülevaade keevitusroboti rakendamisest praktilises kontekstis ning analüüsida selle mõju ettevõtte tootmisele. Töö teoreetiline osa hõlmab uurimistööd keevitusrobotite ajaloo ja arengute kohta. Metoodika osa kirjeldab uurimisprotsessi, sealhulgas andmete kogumise meetodeid ning keevitusroboti juurutamise etappe Pomemet OÜ-s. Uurimistöö tulemused näitavad, et keevitusroboti juurutamine Pomemet OÜ-s oli edukas. Süsteemi integreerimine tootmisprotsessiga parandas märkimisväärselt keevitustööde efektiivsust ja kvaliteeti. Tõstmaks veelgi keevitusroboti mõju, peetakse oluliseks täiendavaid koolitusi ja juhendamist, süsteemi optimeerimist vastavalt ettevõtte vajadustele ning jätkuvat jälgimist ja tagasiside kogumist, et säilitada keevitusroboti tõhusus ja kvaliteet. Antud bakalaureusetöö tulemused on olulised nii Pomemet OÜ-le kui ka teistele ettevõtetele, kes kaaluvad keevitusroboti kasutuselevõttu. Uurimus pakub praktilisi juhiseid ja soovitusi, mis aitavad neil protsessil sujuvalt kulgeda ning saavutada paremaid tulemusi tootmise efektiivsuses ja kvaliteedis.
This bachelor's thesis focuses on the introduction of a welding robot in the company Pomemet OÜ and examines the results and challenges achieved during this process. The purpose of the research is to provide an overview of the application of the welding robot in a practical context and to analyse its impact on the company's production. The theoretical part of the work includes research on the history and developments of welding robots. The methodology part describes the research process, including data collection methods and the stages of welding robot implementation at Pomemet OÜ. The results of the research show that the implementation of the welding robot in Pomemet OÜ was successful. The integration of the system with the production process significantly improved the efficiency and quality of welding operations. To further increase the impact of the welding robot, additional training and guidance, optimization of the system according to the company's needs, and continuous monitoring and feedback collection are considered important in order to maintain the efficiency and quality of the welding robot. The results of this bachelor's thesis are important both for Pomemet OÜ and for other companies considering the introduction of a welding robot. The research offers practical guidelines and recommendations to help them run the process smoothly and achieve better results in production efficiency and quality.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, keevitusrobot, juurutamine, KUKA

Viide

Kollektsioonid