Andmebaasi logo
 

Urvaste kalmistu hoolduskava

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2018

Kättesaadav alates

Autorid

Jõgar, Ülle (koostaja)
Umal, Kätlin (koostaja)
Juur, Sten (koostaja)
Sainast, Herni (koostaja)
Lind, Janar (koostaja)
Magerramova, Nataliia (koostaja)
Nõmmela, Mari (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Urvaste kalmistu hoolduskava eesmärgiks on anda soovituslikud ettepanekud matmisala edaspidiseks hoolduseks. Hoolduskava koostasid Eesti Maaülikooli üliõpilased Ülle Jõgar, Kätlin Umal, Sten Juur, Henri Sainast, Janar Lind ja Nataliia Magerramova dotsent PhD Mari Nõmmela juhendamisel. Projekti vormistas Liisa Sekavin. Antud töö valmis EELK Püha Urbanuse koguduse tellimusel (Eesti Maaülikooli teadus- ja arendustöö leping nr L180237P- KLA; teadusprojekt – 10/237 Urvaste) ning on suunav abimaterjal kalmistu hooldustegevuste edasisel planeerimisel ja läbiviimisel. Hoolduskava koostamise käigus teostati 18.09. ja 5.11.2018 Urvaste kalmistul järgmisi välitöid: mõõdistati hauaplatside piir võsastunud lõunaküljel, hinnati ohtlikud puud ja kaardistati kalmistu väärtused ning väärtuste kaitsest tulenevad probleemid. Ajalooline taustinformatsioon koguti EELK Püha Urbanuse koguduse käsikirjalistest materjalidest, täiendavatest kirjandus- ja arhiiviallikatest ning intervjueerides koguduse õpetajat Üllar Salumetsa. Hoolduskava koosneb jooniste ja fotodega varustatud seletuskirjast ja lisadest. Seletuskirjas esitatakse kalmistu üldiseloomustus ja tuuakse välja ajaloolised väärtused, kirjeldatakse olemasolevat olukorda ja probleeme ja sõnastatakse hooldustööde ettepanekud koos soovitusliku kaitsekorraldusliku tegevuskavaga (2019-2025). Lisades on esitatud kaardid olemasoleva olukorra, ajalooliste väärtuste ja hooldusprobleemide ning -ettepanekute skemaatilise plaaniga; kalmistu lõunapoolse nõlva mõõdistustulemused koos kalmete asukoha piiriga kaardil ja hinnang Urvaste kalmistul eemaldamist vajavate ohtlike puude kohta. Tegevuskava koostamisel lähtuti eesmärgist luua Püha Urbanuse kogudusele kuuluvast ajaloolise kultuuripärandiga surnuaiast terviklikult hooldatud kalmistu, mille miljööväärtuslikud matmiskvartalid kõnelevad looduskauni paiga identiteedist nii kohalikule kogukonnale kui ka kaugemalt tulijatele.

Kirjeldus

Märksõnad

Urvaste kalmistu, kalmistud, hoolduskava

Viide

Kollektsioonid